Nasi ludzie w pracy

Nasi pracownicy są kluczem do naszego sukcesu

Dun & Bradstreet dokłada wszelkich starań, aby być równym, bezpiecznym i stymulującym miejscem pracy. Nasi pracownicy są kluczem do sukcesu naszej firmy. Uważamy, że różnice między ludźmi są atutem w Dun & Bradstreet. Wszyscy pracownicy są traktowani sprawiedliwie i równo, niezależnie od indywidualnych różnic, takich jak pochodzenie etniczne, kolor skóry, religia, poglądy polityczne, płeć, wiek, orientacja seksualna czy stan cywilny.

Środowisko pracy

Warunki pracy pracowników Dun & Bradstreet są regulowane umowami o pracę i układami zbiorowymi. Swoboda zrzeszania się obowiązuje w całej naszej firmie.

Wysiłki Dun & Bradstreet na rzecz dobrego środowiska pracy mają na celu stworzenie miejsca pracy, które stymuluje i promuje rozwój osobisty i zawodowy wszystkich pracowników. Środowisko pracy obejmuje zarówno fizyczne, jak i psychospołeczne warunki w pracy. Zdrowie i bezpieczeństwo są zintegrowane ze wszystkim, co robimy, a duży nacisk kładziemy na inicjatywy dotyczące dobrego samopoczucia naszych pracowników.

people in bright office with windows

Brak dyskryminacji

Dun & Bradstreet aktywnie działa na rzecz zapobiegania dyskryminacji zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej. Nie tolerujemy żadnego rodzaju wiktymizacji ani nękania, niezależnie od ich pochodzenia. Dun & Bradstreet stosuje równe wynagrodzenie i inne warunki dotyczące równej oceny umiejętności i pracy. Wszyscy pracownicy mają równe prawa do rozwijania własnych umiejętności.

Wiktymizacja jest definiowana jako powtarzające się działania, które są protekcjonalne lub w inny sposób charakteryzują się negatywnym traktowaniem jednego współpracownika. Na przykład termin ten obejmuje nękanie i przemoc fizyczną. Molestowanie definiuje się jako zachowanie, które narusza godność osoby i jest powiązane z jakąkolwiek dyskryminacją ze względu na płeć, tożsamość lub ekspresję seksualną, pochodzenie etniczne, religię lub inne przekonania, niepełnosprawność funkcjonalną, orientację seksualną lub wiek.

hands waving

Różnorodność etniczna

Dun & Bradstreet stara się zachęcać do różnorodności etnicznej. Podczas rekrutacji należy wyraźnie zaznaczyć, że Dun & Bradstreet przyjmuje kandydatów z zagranicznym pochodzeniem i wykształceniem. Kwalifikacje i doświadczenie należy zawsze oceniać w sposób zapewniający, że kandydaci z obcym pochodzeniem nie znajdą się w niekorzystnej sytuacji. Planując i organizując pracę, należy zwrócić uwagę na to, aby praca ta nie przeszkadzała nikomu w praktykowaniu swojej religii, odwiedzaniu kraju ojczystego lub obchodzeniu świąt państwowych lub religijnych.

gender equality

Równe szanse

Zgodnie z naszą polityką równości aktywnie działamy na rzecz rekrutacji neutralnej pod względem płci i bardziej równomiernej równowagi płci we wszystkich częściach naszej organizacji. Pracownicy Dun & Bradstreet zawsze mają równe warunki pracy i takie same możliwości rozwoju. Kobiety i mężczyźni powinni mieć równe szanse łączenia pracy zawodowej z rodzicielstwem, a my mamy pozytywny stosunek do rodzicielstwa i pracy w niepełnym wymiarze godzin.