Aktualizacja na temat scoringu i wykorzystania danych Dun & Bradstreet w zgodności z sankcjami wobec Rosji. Czytaj więcej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kto, jak i dlaczego będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe?

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(Kto, jak i dlaczego będzie przetwarzał Pani/ Pana dane osobowe?)

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), na podstawie art. 13 RODO niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych, wskazanych w formularzu kontaktowym, jest Dun & Bradstreet Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Europejski 2, 00 - 844 Warszawa, KRS: 0000228478, kapitał zakładowy w wysokości: 1.075.000,00 złotych (dalej: „Administrator” lub „Dun&Bradstreet”).

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Plac Europejski 2, 00 - 844 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: dnbeu-rodo.pl@dnb.com.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Plac Europejski 2, 00 - 844 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: dnbeu-rodo.pl@dnb.com.

 

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane?

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Dun&Bradstreet, co stanowi działanie mieszczące się w granicach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 

Komu będą udostępniane Pani/ Pana dane osobowe?

5. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą w szczególności (1) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Dun&Bradstreet oraz (2) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. podmioty przetwarzające) oraz ich upoważnieniami pracownicy i współpracownicy.

6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 

Jakie są Pani/ Pana prawa w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przez Administratora?  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych posiada Pani/ Pan prawo do:

7.1.     dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),

7.2.     żądania sprostowania Pani/ Pana danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), tj. poprawienia danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych,

7.3.     żądania usunięcia Pani/ Pana danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),

7.4.     żądania ograniczenia przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),

7.5.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1 RODO).

Jednakże prawo to nie ma charakteru bezwzględnego. Mimo wniesienia sprzeciwu Dun&Bradstreet będzie mógł w dalszym ciągu przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe jeżeli wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/ Pana praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

7.6.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dokonywanego na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W takim wypadku Dun&Bradstreet nie będzie mógł przetwarzać Pani/ Pana danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi danych osobowych, wysłanego: (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Plac Europejski 2, 00 - 844 Warszawa, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: dnbeu-rodo.pl@dnb.com lub (3) poprzez skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Administratora.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych posiada Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych wskazanych w formularzu, jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych Administrator nie będzie mógł skierować do Pani/ Pana informacji marketingowych dotyczącego produktów i usług Dun&Bradstreet.

 

Jak długo będą przetwarzane Pani/ Pana dane osobowe?

10. Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 niniejszej informacji będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Dun&Bradstreet, nie dłużej jednak niż do momentu usunięcia danych osobowych w przypadku uwzględnienia wniesionego przez Panią/ Pana sprzeciwu określonego w art. 21 RODO.