Personvernerklæring for leverandører i EU

Sist oppdatert 1. februar 2021

Hvem gjelder denne erklæringen for?

Denne personvernerlæringen gis i henhold til artikkel 13 og 14 i EUs personvernforordning 2016/679 og gjelder alle personer som er bosatt i EU, og som eier eller er tilknyttet enheter som Dun & Bradstreet driver (eller vurderer å drive) forretninger med («leverandører»).

Vår identitet og våre kontaktopplysninger

Vi er Dun & Bradstreet, og i Storbritannia og Nord-Irland samt EU har vi disse hovedenhetene:

Dun & Bradstreet Limited
The Point
37 North Wharf Road
London, W2 1AF

og

Dun & Bradstreet Information Services UC
5th Floor, The Chase
Carmanhall Road
Sandyford Business Park
Dublin
Irland

Personvernombudet hos Dun & Bradstreet kan kontaktes på EUDPO@dnb.com.

Hvilke opplysninger vi samler inn og hvorfor

Dagens lovgivning krever at D&B gjennomfører en robust screening av alle nåværende og mulige leverandører, inkludert morselskaper, tilknyttede selskaper, partnere samt fullmaktsgivere og reelle rettighetshavere i disse enhetene.

Som en USA-basert organisasjon med betydelig virksomhet i Storbritannia og Nord-Irland må vi overholde ulike lover, inkludert, men ikke begrenset til, Foreign Corrupt Practices Act i USA og Bribery Act i Storbritannia og Nord-Irland. I screeningprosessen gransker vi nåværende og potensielle leverandører slik at vi ikke utsettes for potensielle lovbrudd på grunn av samarbeidet med dem. Tredjeparter blir også screenet for å sikre:

  • at leverandørene våre overholder samme sett av standarder som D&Bs partnere og interessenter, som beskrevet i våre «Etiske retningslinjer for partnere»
  • at vi har full innsikt når det gjelder familieforbindelsene til dem vi gjør forretninger med, og endelige, reelle rettighetshavere
  • at vi overholder OFAC-bestemmelsene til finansdepartementet i USA, krav om informasjon til finanstilsynet (SEC) i USA (hvis det er relevant), bestemmelser fra andre relevante myndighetsorganer samt internasjonale lover og tiltak der det er relevant og fornuftig

Våre tredjeparter skal overholde de samme rettslige krav, standarder og regler som vi gjør, og Dun & Bradstreet kan bli holdt ansvarlig for feilaktige handlinger hos dem, selv om vi ikke er klar over denne aktiviteten. Vi tror på å gjøre forretninger kun med leverandører, kontraktspartnere, konsulenter og andre tredjeparts forretningspartnere som deler våre høye standarder.

Ved å screene alle leverandører før og under samarbeidet vårt kan vi vurdere risikoene knyttet til hver potensiell leverandør og fastslå om leverandøren representerer en risiko for manglende overholdelse av gjeldende antikorrupsjonslover nasjonalt og internasjonalt.

Derfor bruker vi opplysningene vi samler inn ved hjelp av screeningskjemaet for leverandører, til å sjekke mot offentlig tilgjengelig informasjon knyttet til (men ikke begrenset til) korrupsjon, bestikkelser, hvitvasking, sanksjoner, terrorisme, svartelistede enheter og menneskehandel. Opplysninger som behandles, vil være relevante for samarbeidet med Dun & Bradstreet.

Behandlingens formål og rettslige grunnlag

Behandlingen av personopplysninger knyttet til våre leverandører utføres på følgende rettslige grunnlag:

  • Den er nødvendig for å oppfylle en kontrakt vi har inngått eller ønsker å inngå med din virksomhet.
  • Den er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse vi har.
  • Den er nødvendig på grunn av offentlig interesse eller vesentlig offentlig interesse.
  • Den er nødvendig i forbindelse med våre berettigede interesser (som spesifikt krever varer og tjenester fra deg).

Som en mulig eller nåværende leverandør til Dun & Bradstreet må du oppgi personopplysningene i screeningskjemaet for leverandører. Det er en nødvendig forutsetning for å inngå en kontrakt med oss. Hvis du ikke oppgir personopplysningene, kan det hende vi ikke kan utføre kontrollene vi er forpliktet til, eller det kan være til hinder for tjenestene du leverer til oss, og dette kan føre til at vår relasjon blir avsluttet.

Mottakere av opplysningene dine

Vi deler ikke opplysningene dine med noen tredjeparter der formålet er direktemarkedsføring.

Det kan hende vi må videreformidle opplysningene dine til våre betrodde tredjeparter som utfører screening på våre vegne.

Av og til kan produktet eller tjenesten du leverer til oss kreve at virksomheten din samarbeider med en annen leverandør, som vi vil utlevere opplysningene dine til.

Vi vil også dele opplysningene dine med andre selskaper som må kjenne til dem for at du skal kunne være vår leverandør – for eksempel revisorer, konsulenter, leverandører av støtte-/chattetjenester og kontraktspartnere.

Som vi har gjort når det gjelder din virksomhet, krever vi i en kontrakt med disse mottakerne at de kun skal bruke personopplysningene dine til det tiltenkte formålet med utleveringen, og at opplysningene skal tilintetgjøres eller leveres tilbake når det ikke lenger er behov for dem.

Vi vil også dele opplysningene dine slik det kreves eller er formålstjenlig for å beskytte nettstedet vårt, våre forretningsinteresser eller våre juridiske rettigheter eller i forbindelse med et salg eller en fusjon som involverer Dun & Bradstreets eiendeler eller virksomheter. (Hvis Dun & Bradstreet blir kjøpt opp eller selger deler av eller hele virksomheten, vil opplysningene som er samlet inn, bli ansett som en eiendel som kan overføres.) Vi kan også utlevere opplysningene dine ved anmodning fra domstoler, offentlige myndigheter, politi, tilsynsmyndigheter eller offentlige organer. Hvis de kommer fra et land utenfor EU, vil vi kun følge en slik anmodning hvis det finnes en internasjonal avtale (for eksempel en traktat om gjensidig juridisk assistanse).

Internasjonale overføringer

Som et USA-basert selskap overfører vi personopplysninger for leverandører til USA for behandling. Vi kan også utlevere dem til andre mottakere (som beskrevet ovenfor) utenfor EU. Vi følger berettigelsesregler, avtaler om dataoverføringer eller andre EU-godkjente mekanismer for slike overføringer. Hvis du ønsker mer informasjon om dette, kan du kontakte personvernombudet på EUDPO@dnb.com.

Lagring av opplysninger

Vi lagrer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å få produktet eller tjenesten fra deg, og når relasjonen vår er avsluttet, kan det hende vi må lagre dem for skatte- og regnskapsformål. Vi kan også lagre opplysninger om erfaringene med å samarbeide med deg.

Dine rettigheter

Du har rett til å anmode oss om å bekrefte hvorvidt vi behandler personopplysningene dine, og i så fall få tilgang til den informasjonen.

Hvis noen av personopplysningen dine er unøyaktige, har du rett til å anmode om retting. Vi har et sterkt ønske om å sikre at opplysningene vi lagrer, er nøyaktige og oppdaterte.

Du har rett til å protestere mot behandlingen vår og/eller anmode om at opplysninger blir slettet eller behandlingen begrenset. Når vi vurderer svaret på din anmodning, vil vi sørge for å sikre at dine interesser, grunnleggende rettigheter og friheter er riktig avveid mot våre berettigede interesser. Vi vil også undersøke om det fremdeles er nødvendig å behandle opplysningene dine for formålene de ble innsamlet for.

Før vi kan gi deg opplysninger eller korrigere eventuelle unøyaktigheter, kan det hende vi vil be deg om å verifisere identiteten din og levere andre opplysninger for å hjelpe oss med å identifisere deg og svare på anmodningene din.

Alle klager eller bekymringer og relevante løsninger i forbindelse med praksis for behandling av personopplysninger vil bli loggført. Eventuell klager av denne typen skal rettes til EU-personvernombudet på EUDPO@dnb.com

Du har også rett til å levere klage til et lokalt datatilsyn. Vi kan oppgi din lokale myndighet hvis vi ikke kan løse problemet ditt.