Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more

Mer om våre legitime interesser

Avveining mellom våre interesser og ditt personvern

Når Bisnode bruker legitime interesser som juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger, sikrer vi alltid dette ved å utføre en interesseavveining. På den måten avveier vi våre interesser for behandling av personopplysninger med den registrertes rett til personvern.

Kort forklart består interesseavveiningen av følgende:

  • En beskrivelse av Bisnodes legitime interesser og en vurdering av om behandlingen av personopplysninger er nødvendig og står i stil med formålet.
  • Konsekvensene for den registrerte og om den registrerte forventer at opplysningene skal brukes på denne måten, samt hvor sensitive opplysningene er, hvor mange opplysninger som brukes og hvordan de behandles.
  • Ytterligere sikkerhetstiltak som vi har iverksatt og som kan begrense konsekvensene for den registrerte, for eksempel dataminimering, teknologi for bedre personvern, økt åpenhet, retten til å motsette seg og dataportabilitet.

Informasjonen fra interesseavveiningen lagres slik at vi kan dokumentere begrunnelsen. Når vi gjennomfører interesseavveiningen, skal den registrertes rettigheter oppfylles. Vi iverksetter også tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte den registrertes personopplysninger.

Bisnodes legitime interesser i forbindelse med kredittopplysninger

Bisnodes legitime interesser i forbindelse med kredittopplysninger

Bisnode har komplette registre med kredittopplysninger for å kunne levere tjenester til kundene våre, slik at de kan kontrollere kredittverdigheten til enkeltpersoner eller bedrifter for å styre sin økonomiske risiko. Registrene brukes for eksempel for å minimere risikoen for at det gis kreditt til personer som ikke er betalingsdyktige.

Kredittopplysninger spiller en viktig rolle i samfunnet. De lar blant annet bedrifter undersøke om kundene er i stand til å betale for varene som er bestilt, og banker kan undersøke om kunden er i stand til å betale huslånet. Når det inngås kontrakter via internett, i nettbutikk og lignende, er Bisnodes oppgave med å beregne og levere kredittopplysninger, samt å motta og bruke kredittopplysninger (våre kunders formål) nesten en selvfølge.

Kredittopplysninger om en eksisterende eller potensiell kunde hjelper bedriften med å minimere kredittrisikoen. De fleste bedrifter gir ikke lån eller kreditt hvis de ikke kan undersøke den registrertes kredittverdighet.

I land der det er aktuelt har Bisnode tillatelse til å behandle kredittopplysninger i tråd med kredittopplysningslover og andre, relevante lover.

Ved å levere slike tjenester ivaretar Bisnode også følgende generelle samfunnsinteresser:

  • holde nede gjeldsnivået for kunder – forhindre for høy gjeld
  • kredittinformasjon er en viktig tilrettelegger for EUs økonomi
  • det er viktig for økonomien at kreditorer kan beskytte seg mot tap og at de som søker om kreditt, får den kreditten de søker om
  • fra et offentlig perspektiv er det viktig å ha bestemmelser og regler for tap for både landets bedrifter og forbrukere
  • det er viktig at kredittmarkedet og netthandelen ikke begrenses fordi det er vanskelig å vurdere kredittrisikoen

Det er ulike forventninger i de landene hvor Bisnode har virksomhet. I mange land forventer den registrerte å bli inkludert i et kredittregister. Håndteringen av kredittregistre varierer fra land til land. Det er vanlig med land med private kredittopplysninger, men i enkelte land håndteres slike registre av offentlige etater eller banker. I slike land har Bisnode vanligvis ingen virksomhet som involverer kredittopplysninger.

Bisnodes legitime interesser i forbindelse med direkte markedsføring

Bisnodes legitime interesser i forbindelse med direkte markedsføring

Bisnodes tjenester for direkte markedsføring brukes til å sørge for at kundene våre har oppdatert informasjon slik at de kan treffe de riktige kundene med den riktige kommunikasjonen. Bisnode leverer tjenester for å oppdatere kundeopplysningene.

De fleste bedrifter bruker direkte markedsføring til å informere om produktene sine.

Bisnodes tjenester for direkte markedsføring sørger for at kundene våre får oppdaterte opplysninger som inneholder tilstrekkelig informasjon slik at de treffer de riktige kundene. Derfor har informasjonsleverandører, som Bisnode, store databaser med informasjon om personer eller B2B.

Bisnodes kunder har behov for å finne og treffe enkeltpersoner med sine tilbud. De har også behov for mer informasjon om personene slik at de kan skreddersy tilbud, sende tilbud til riktig tidspunkt (når det er størst sannsynlighet for at kundene er interessert i tilbudet) og velge de riktige kanalene. Derfor trengs det vanligvis mer informasjon, for eksempel om livsstil basert på statistikk.

Bisnodes legitime interesse for profilering i forbindelse med markedsføring

Bisnodes legitime interesse for profilering i forbindelse med markedsføring

Bisnodes tjenester for profilering i forbindelse med markedsføring har som mål å hjelpe kundene våre med å bedre nå både eksisterende og potensielle kunder. Profilering i Bisnode gjøres vanligvis basert på statistikk og ikke-identifiserbare opplysninger om den registrerte.

Profilering defineres som enhver form for behandling som har som mål å evaluere enkelte personlige egenskaper, spesielt for å analysere eller forutse personlige preferanser, pålitelighet, adferd, posisjon eller bevegelser.

Bisnodes tjenester for profilering i forbindelse med markedsføring skal hjelpe kundene våre slik at de bedre kan nå både eksisterende og potensielle kunder. Kundene våre bruker vanligvis profilering for å bli bedre kjent med kundene sine og for enklere å kunne finne nye kunder. Kundeinformasjon gir mer målrettet markedsføring slik at man unngår å sende irrelevant informasjon til enkeltpersoner. Målrettet markedsføring gir en mye høyere avkastning på markedsføringsbudsjettet sammenlignet med ikke-målrettet markedsføring. Dette blir enklere hvis man bruker de riktige variablene for profilering på en kundeliste.

I enkelte av Bisnodes markedsføringstilbud brukes også ekstra variabler av statistisk natur, som kombineres med opplysninger om den registrerte. Disse kan for eksempel være livsstil, familiesituasjon, sannsynligheten for at den registrerte har en bil, og så videre. Disse opplysningene brukes for å i enda større grad nå enkeltpersoner med riktig tilbud. Det kan også føre til at en person ikke mottar et tilbud eller får et mindre relevant tilbud (siden variablene er statistiske og ikke faktiske for den registrerte).

Bisnodes legitime interesser for verifisering og kontroll

Bisnodes legitime interesser for verifisering og kontroll

Bisnodes tjenester innen data og validering skal sikre de juridiske kravene slik at kundene våre får oppdaterte opplysninger. Derfor har informasjonsleverandører, som Bisnode, store databaser med informasjon om personer eller B2B. Bisnode leverer tjenester for å oppdatere kundeopplysningene.

Bisnodes kunders behov for verifisering og kontrolltjenester er i hovedsak basert på kravet om å holde opplysninger oppdaterte, men tjenestene brukes også for å legge til ekstra informasjon. Tilleggsinformasjonen brukes vanligvis for å bli bedre kjent med sluttkunden. Med bedre kunnskap får man mer målrettet markedsføring, og på den måten unngår man at enkeltpersoner får irrelevant informasjon. Kundene våre har også behov for å for eksempel kontrollere at en ny kunde faktisk finnes. På den måten kan man unngå svindel.