Vårt arbeidsmiljø

Våre medarbeidere er nøkkelen til vår suksess

Dun & Bradstreet skal være en likestilt, sikker og utviklende arbeidsplass. Medarbeiderne er nøkkelen til vår suksess. Vi ser menneskers ulikheter som en forretningsmessig fordel. Alle medarbeidere skal behandles rettferdig og likeverdig uavhengig av individuelle ulikheter som f.eks etnisitet, hudfarge, religion, tilhørlighet, politiske ytringer, seksuell legning og siviltilstand.

Arbeidsvilkår

Medarbeidernes arbeidsvilkår reguleres gjennom ansettelseskontrakter og tariffavtaler som er inngått. I Dun & Bradstreet er det foreningsfrihet.

Dun & Bradstreets miljøarbeid tar sikte på å skape en arbeidsplass som oppleves som utviklende og stimulerende for alle medarbeidere. Arbeidsmiljøet inkluderer både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Helse og sikkerhet er integrert i alt vi gjør, og det legges stor vekt på forebyggende og helsefremmende arbeid. 

Dun & Bradstreet vurderer kontinuerlig foretakets innsats for å kunne gjøre forbedringer i  det daglige arbeidet.

 

people in bright office with windows

Antidiskriminering

Dun & Bradstreet arbeider aktivt for å motvirke både direkte og indirekte diskriminering og aksepterer ingen form for krenkende særbehandling eller trakassering, uansett årsak. Dun & Bradstreet praktiserer lik lønn og andre betingelser for likeverdig kompetanse og arbeid, og alle medarbeidere skal ha like muligheter til kompetanseutvikling.

Krenking defineres som en tilbakevendende nedvurdering – eller andre negativt pregede handlinger mot en enkelt medarbeider. Begrepet omfatter for eksempel mobbing og psykisk vold. Trakassering defineres som når en person blir utsatt for uønskede negativer handlinger som har som formål å virke krenkende, og er relatert til diskriminering, kjønn, transseksuell identitet eller uttrykk, etnisitet, religion eller annen tro, funksjonshemming, seksuell legning eller alder.

gender equality

Likestilling

I pakt med vår likestillingspolitikk skal vi jobbe aktivt for kjønnsnøytral rekruttering og en jevnere kjønnsfordeling i alle deler av organisasjonen. Dun & Bradstreets medarbeidere skal ha helt likeverdige arbeidsforhold og samme muligheter til utvikling. Det skal også være gode og like forutsetninger for kvinner og menn til å kombinere arbeid og foreldrerolle – og vi skal ha en positiv innstilling til foreldrefri og deltidsarbeid.

hands waving

Etnisk mangfold

Dun & Bradstreet oppmuntrer til etnisk mangfold. Ved rekruttering skal det fremgå at Dun & Bradstreet ønsker søkere med utenlandsk bakgrunn og utdanning velkommen.  Når arbeid planlegges og organiseres, bør det tas hensyn til at arbeidet ikke hindrer noen i å utøve sin religion, besøke hjemlandet eller feire nasjonale eller religiøse høytider.