Prioritering av ESG blir et betydelig konkurransefortrinn

20 des 2022

Slik kan vellykkede miljø-, samfunns- og selskapsstyringsstrategier utnytte data og analyser for å tilføre verdi

Det er praktisk talt umulig å overse de betydelige utfordringene tilknyttet ESG (Environmental, Social and Governance) som virksomhetene står overfor i dag. Mens flere ESG-forskrifter ennå ikke er vedtatt, opplever mange virksomheter et press på å skulle definere sine egne retningslinjer for ESG arbeid og å være i stand til å oppfylle tilhørende målsetninger. Samtidig befinner de seg i et kappløp hvor operasjonell og finansiell risiko skal identifiseres og følges opp.

De samme selskapene står også overfor en rekke datarelaterte utfordringen tilknyttet ESG, inkludert mangel på tilgjengelighet, kvalitet og pålitelige kilder for å nevne noen. Etter hvert som selskaper står overfor nye ESG-relaterte rapporteringsregler i kombinasjon med et økende press fra investorer, ansatte, kunder og partnere, blir ESG-data av høy kvalitet en stadig viktigere ressurs.

Dun & Bradstreet ga Forrester Consulting i løpet av første kvartal 2022 i oppdrag å kartlegge den nåværende tilstanden for ESG data- og analysestrategier for mange større virksomheter. De skulle også avdekke hvordan et selskaps modenhet rundt ESG arbeid påvirker resultatene.

Funn i undersøkelsen viser at fordelene ved å investere i en ESG-strategi gir betydelig større fordeler enn bare å unngå bøter for å ikke etterleve regelverket. 

 

Videre er ESG en voksende kraft som driver fortjeneste gjennom innovasjon og forbedret risikostyring.

Allikevel sliter mange bedrifter med å først skulle vurdere hvordan ESG passer inn i forretningsstrategiene deres. Prioritering av ESG er ikke lenger valgfritt, uansett om de har de riktige dataene for å rapportere på dette eller ei. Andre forsøker å forstå ESG generelt, hvor de skal begynne, samt hva som skal til for å ta igjen det tapte.

Faktisk viser undersøkelsen at 74 % av respondentene trenger en løsning som gjør de bedre i stand til å forstå seg selv og hvor de har et potensielt forbedringspotensial, 72 % trenger standardiserte beregninger og sammenligningsgrunnlag, mens 71 % uttalte at de trenger hjelp til å automatisere ESG-data for å kunne effektivisere rapporteringen.

Disse svarene indikerer at det å ha pålitelige ESG-data kan hjelpe virksomheter med å få klarhet i hvordan de konkret kan forbedre seg, veilede dem mot etterlevelse av regelverk og påvirke til å ta mer bevisste og gode beslutninger i fremtiden.


Respondentene oppga at de trenger en dataløsning som gjør at de kan:

  • Vurdere vårt eget selskap for å kartlegge mangler i ESG-strategien
  • Opprette referansemålinger med standardiserte beregninger
  • Hjelpe virksomheten min ved automatisering av ESG-data for å kunne effektivisere rapporteringen

Og mens en av fem respondenter fortalte oss at ESG-data for tre år siden var "veldig viktig" for deres selskap, doblet dette tallet seg for selskaper som synes det er "veldig viktig" i dag. 90 % av de spurte oppga at ESG vil bli "veldig viktig" om 3 år.

Ifølge funn i undersøkelsen er dette noen av utfordringene som mange virksomheter står overfor, samt noen områder hvor ESG-strategiene har vært effektive. Dette kan bidra til å etablere et godt fundament for riktig investering i din datadrevne ESG-strategi fremover.

Effektive ESG-strategier fremmer fortjeneste og kostnadsreduksjoner

Til tross for mange utfordringer har bedrifter fortsatt sett betydelige fordeler ved å implementere ESG-strategier som fører til mange positive forretningsresultater på tvers av organisasjonen, hvor 75 % av respondentene sier at reduksjon i kostnader forbundet med ESG utgjorde betydelig forskjell, 72 % sier at det forbedret resultatene til investeringsporteføljen, og 79 % sier at ESG-relatert innsikt gjør det mulig for selskapene å identifisere nye vekstmuligheter tidligere. 


Til tross for utfordringene har bedrifter fortsatt opplevd transformative fordeler fra ESG-strategien

  • I stand til å tidligere identifisere vekstmuligheter
  • Reduserte kostnader
  • Bedre resultater i investeringsporteføljen

Utilstrekkelige ESG-data er den største utfordringen som hindrer bedrifter i å oppfylle sine ESG-mål

I følge svarene som ble mottatt gjennom Forrester Consultings ESG-undersøkelse, oppga nesten halvparten (46 %) av respondentene at ESG-relatert datahåndtering er et virksomhetskritisk område for suksess. En av de fem største utfordringene var balansen mellom å være ivrig på å følge utviklingen innenfor ESG samtidig som at det ikke er god nok forståelse for egen data i dens nåværende tilstand.

Umoden håndtering av interne ESG-data holder de fleste bedrifter tilbake

Videre er ESG-relaterte problemer i stor grad tilknyttet mangelfull teknologi som mange virksomheter bruker til å administrere, analysere og rapportere ESG-data. Syv av ti respondenter forteller at deres selskaper er avhengige av generisk kontorteknologi som regneark og e-post (se figur q4). Umoden datainnsamling, styring og analysepraksis begrenser vesentlig et selskaps evne til å trekke innsikt fra og å være i stand til å anvende ESG-analyse i stor skala, noe som stagger fremdriften og hvor raskt virksomheten kan være modne nok i sitt ESG arbeid.

Å finne pålitelig ESG-data som automatisk kan integreres med dine proprietære data, kan i stor grad bidra til å øke synligheten og kvaliteten på ESG-risikostyringen. Bedrifter som investerer i automatiserte, avanserte ESG-data og analyser vil oppleve store fordeler.

Manglende etterlevelse av ESG-mål utsetter bedrifter for økt risiko

De vanligste negative konsekvensene som virksomheter står overfor av utfordringer med å nå sine ESG-mål, er økt operasjonell og finansiell risiko. Jo mer selskaper og leverandørkjedene deres sliter med å oppfylle ESG-målene, jo mer risiko blir de eksponert for.

Faktisk fortalte 79 % av respondentene at selskapene deres bruker ESG-data for å skape mer robuste verdikjeder og for å kunne redusere ESG-relatert risiko tilknytttet virksomhetens strategi. Tre fjerdedeler av respondentene rapporterte at ESG-data er et viktig verktøy som brukes til å redusere både ESG-relatert investeringsrisiko (76 %) og operasjonell risiko (75 %).

Selv om forskrifter er den primære drivkraften, agerer bedrifter på endrede forretningslandskap og bruker ESG-data til å redusere risiko på tvers av virksomheten

  • Skape en mer robust verdikjede
  • Redusere ESG-relatert investeringsrisiko
  • Redusere ESG-relatert operasjonell risiko og forstyrrelser


Investering i ESG gir betydelige fordeler

Mange bedrifter og bransjeledere tror fortsatt at de må holde seg til hvordan de alltid har skapt eller har levert produktene sine for å kunne forbli lønnsomme. De finner det ofte vanskelig å rettferdiggjøre et skifte til et nytt ESG-vennlig rammeverk når det ikke er klart om dette bare er et nåtidsaktuelt "påfunn" eller om ESG faktisk er en flersidig metode for å oppdage og å være i stand til håndtere risiko mer effektivt.

Likevel rapporterer 97 % av respondentene fra bedrifter med høyt modenhet rundt sitt ESG arbeid at en betydelig eller transformativ reduksjon i kostnader skyldes implementering av ESG-strategien. Videre er det mer sannsynlig for 77 % av virksomheter med høy modenhet at de vil rapportere en betydelig økning i kundetilvekst på grunn av deres ESG-strategier.

Det er ingen tvil om at bevisste forbrukere som er mer interessert i hvor maten kommer fra, hvordan produktene er laget, hva pengene deres går til og hvordan folk blir behandlet, ønsker å støtte miljøvennlige selskaper.

Ikke bare fører oppmerksomheten på ESG til reduksjoner i forsyningskjedene men også driftsrisiko og ikke minst omdømmerisiko. Det fører også til effektivitet, produkt- og løsningsinnovasjon, attraktive finansieringsmuligheter og nye partnerskap.

Last ned hele rapporten for å finne ut mer om fordelene ved å investere i din virksomhets ESG-strategi, hvilke fallgruver du kan unngå ved å ha de riktige dataene, og tallene som viser hvor viktig ESG etterlevelse har blitt.

 

 

Whitepaper Intent Data: Jetzt downloaden


ESG-data kan hjelpe deg med å redusere risiko og sikre økt robusthet i leverandørkjeden

Stadig flere bedrifter prioriterer i økende grad å gjøre forretninger med selskaper som har etiske standarder på plass for å bedre kunne håndtere risiko, bli mer robust og øke forretningsresultatene. Dun & Bradstreets ESG-data (Environmental, Social and Governance) gjør det enklere enn noen gang å velge etiske og bærekraftige partnere.

Les mer om D&B ESG Intelligence