Fra 1. oktober vil vårt testmiljø være basert på syntetiske testdata fra Folkeregistret  Les mer
Kredittsjekk

Her får du svar på alt det du lurer på om kredittsjekk og gjenpartsbrev.

LOGG INN MIN SIDE KREDITTSJEKK FOR BEDRIFTER

Har du mottatt et gjenpartsbrev og er usikker på hva det er?

Når en bedrift tar en kredittsjekk av deg (gjennomgang av din økonomiske situasjon), vil du automatisk få tilsendt et gjenpartsbrev. 

 • I ditt gjenpartsbrev står det hvem av våre kunder som har bestilt kredittsjekken.
 • Det er alltid vår kunde (foretaket som har bedt om kredittsjekk) som avgjør om en kreditt skal innvilges eller ikke. Bisnode har utgitt kredittoplysningsinformasjonen.
 • For å få informasjon om hvorfor din søknad har blitt avslått må du kontakte foretaket der du har søkt kreditt (se gjenpartsbrev).

Hvorfor taes det kredittsjekk?

 • Det er vanlig å ta en kredittsjekk ved søk om lån, ved leie av en bolig, når du skal kjøpe noe på kreditt, tegning av abonnement eller lignende.

Har du spørsmål om resultatet av kredittsjekken?

 • Kontakt vår kunde som står oppgitt i brevet (med uthevet skrift) for mer informasjon om resultatet.
 • Om du ikke har kjennskap til bedriften kan du spørre om hvorfor de har tatt en kredittsjekk.

Spørsmål & svar

Under finner du de vanligste spørsmålene rundt kredittopplysning og gjenpartsbrev.

Hvem som har foretatt kredittsjekk fremgår av den innledende teksten i gjenpartsbrevet.

 • På gjenpartsbrevet finner du adresse og telefonnummer til kunden, som selv må svare på hvorfor kredittsjekk er foretatt.
 • Kredittsjekk skal kun foretas ved et saklig behov.

Her finner du svar på flere spørsmål rundt Gjenpartsbrev

Det er ikke ett krav om forhåndsvarsel før en kredittsjekk, men vi oppfordrer våre kunder til å informere om at en kredittsjekk skal gjennomføres.

 1. Et avslag på en kredittsøknad kan ha flere årsaker. Betalingsanmerkninger kan være en årsak, men også inntekt eller evt næringsinteresser kan spille inn.

Det er alltid vår kunde (foretaket som har bedt om kredittsjekk) som avgjør om en kreditt skal innvilges eller ikke. For å få informasjon om hvorfor den søknad har blitt avslått må du kontakte foretaket der du har søkt kreditt. (Se gjenpartsbrev)

Det er foretaket som har bestilt kredittsjekk som må gi et svar på hva som er årsaken.

Har du kontaktet vår kunde?

Hvis nei, kontakt vår kunde for utredning.

Hvis ja, kundeservice ksp.no@dnb.com.

Ved en eventuell klage på utreding oversendes denne Datatilsynet.

 • Du kan logge deg inn å lese gjenpartsbrevet ved å følge linken i meldingen du har mottatt fra oss og oppgi koden som er tilsendt.
 • Du kan også logge deg inn på selvbetjeningsportalen Min Side med din BankID.
  På Min Side finner du gjenpartsbrevet ved å velge Min Innboks etter du har logget inn med BankID.

Nei, det kreves et saklig behov for å bestille en kredittsjekk.

Etter Personopplysningsforskriften kapittel 4, samt konsesjon gitt av Datatilsynet. Når du handler på kreditt, kan bedriften ha behov for en slik sjekk av økonomien din.  

Det er for eksempel greit å foreta en kredittsjekk dersom du handler på faktura. En teleoperatør som lar abonnentene betale etter at tjenesten er levert, kan også ha grunn til å foreta kredittsjekk av kundene sine.

Det kan tenkes tilfeller der virksomheten har behov for å få utlevert kredittsjekk til tross for at det ikke skal ytes kreditt.

Man kan for eksempel ha et saklig behov når det gjelder aktuelle søkere på stillinger med et betydelig økonomiansvar. Det er imidlertid ikke behov for kredittsjekk av kandidatene for enhver stilling med ansvar for økonomi.

Man kan heller ikke be om kredittsjekk av alle søkere eller av søkere som er innkalt til intervju. Kredittsjekk kan bare foretas av de som i realiteten er aktuelle for stillingen.

 • Logg inn på selvbetjeningsportalen Min Side for å se hva som er registrert på deg.
 • Velg Egenopplysning etter innlogging og du vil se alt vi har registrert på deg; personalia, inntekt, formue, betalingsanmerkninger, frivillige pantstillelser og næringsinteresser.
 • Informasjonen kan printes og lastes ned som PDF.

Scoring er en beregningsmodell som benyttes av en rekke kredittgivere for raskere og enklere å fatte en beslutning om hvem som skal få innvilget kreditt.

BRUK AV SCORE FOR KREDITTSJEKK

Scoring er en måte å beregne kredittrisiko på som etter hvert benyttes av svært mange kredittgivere. Modellen beregner en statistisk risiko for at en person skal pådra seg en betalingsanmerkning i løpet av de neste 12 måneder.

Beregning av score foretas ved at vi har gjort en analyse av historisk informasjon om alle kredittaktive personer for å finne kjennetegn både ved de personer som har pådratt seg betalings­anmerkninger og de som ikke har pådratt seg betalingsanmerkninger. Modellen sier i utgangspunktet ikke noe om deg som person, men om den statistiske risikoen for å pådra seg betalingsanmerkninger for en person i samme aldersgruppe og med de samme kjennetegn som deg.

Lav scoreverdi indikerer større risiko for at en person skal pådra seg en betalingsanmerkning i fremtiden, mens høy score indikerer lav risiko. 

En scoremodell er gjenstand for løpende testing for å sikre at modellen hele tiden skiller best mulig mellom statistisk gode og dårlige betalere. Flere av våre kunder gjør også tester på sine egne kundeporteføljer for å verifisere at den modellen som benyttes virker best mulig for egne kunder.

Det er ikke uvanlig at grensen for hvilke kunder som gis avslag/godkjent varierer mellom de ulike kredittgiverne. Dette skyldes varierende kredittpolicy, eller hvor høy kredittrisiko man ønsker å påta seg. Enkelte av våre kunder har i tillegg lagt til egne krav for at en person skal få godkjent som beslutning. Man kan derfor få avslag basert på en kundes egne krav selv om man har en god score.

 • I mange tilfeller er den scoren som beregnes av Bisnode bare en del av den vurderingen kredittgiver gjør av deg.
 • Skulle du ha et tidligere kundeforhold til kredittgiver, vil de erfaringer kredittgiver har fra dette kundeforholdet oftest tillegges størst vekt. Da vil som regel overtrekk av konti, sene innbetalinger av regninger og lignende innvirke negativt på en vurdering.
 • Ettersom score er en matematisk beregnet modell basert på statistisk informasjon er det ikke mulig å endre den scoreverdi som fremkommer på annen måte enn ved å korrigere eventuell feilaktig registrert informasjon.
 • Intet forhold alene vil medføre at du får en lav score. Det er kombinasjonen av all informasjon vi har om deg som avgjør hvilken score du får. Her finnes det et unntak. Har du en alvorlig betalingsanmerkning som insolvens eller gjeldsordning kan vi ikke anbefale kredittinstitusjoner å gi deg kreditt.
 • Har du aktive betalingsanmerkninger, det vil si inkassokrav eller lignende som ikke er innfridd vil dette påvirke din score negativt. De færreste kredittgivere ønsker å gi kreditt til personer som allerede har krav som er sendt til inkasso. I tillegg ønsker man ikke å utsette sine kunder for større økonomiske forpliktelser enn de kan klare. Risikoen for at man ikke kan møte sine økonomiske forpliktelser øker kraftig når man først har fått en betalingsanmerkning, og kredittgivere ønsker derfor normalt at man først har gjort opp sine tidligere forpliktelser før de gir ny kreditt.

En scoremodell benytter seg blant annet av tilgjengelige offentlige data om din personlige økonomi.

 • I dette ligger informasjon om inntekt og formue slik den fremkommer av likningen.
 • Den alminnelige inntekt som fremkommer av likningen er et nettobeløp hvor fradragsberettigede utgifter og annet er trukket fra bruttobeløpet, og den alminnelige inntekten vil derfor avvike fra din bruttoinntekt.
 • Bruttoinntekten er ikke offentlig tilgjengelig informasjon og kan derfor ikke benyttes i modellen selv om vi blir gjort kjent med beløpet.

Store svingninger i inntekten indikerer statistisk sett at det ikke er stabilitet i økonomien. Mange personer påtar seg økonomiske forpliktelser ut fra hva man til en hver tid har av inntekter. Dette kan føre til at man får problemer dersom inntekten varierer, og man har påtatt seg økonomiske forpliktelser i forhold til en høyere inntekt.

Skatteklasse har i våre analyser vist seg å ha noe betydning for hvem som pådrar seg betalingsanmerkning. Våre analyser viser at det er forskjell på om en person står i skatteklasse 1E, som normalt betyr at man er gift, eller om man står i en annen skatteklasse, som normalt innebærer at man er alene om inntekten og i tillegg kan ha et forsørgeransvar. Dette har naturlige forklaringer og henger sammen med at kostnadsbildet for en som er alene som regel er høyere enn for den enkelte person som er gift.

Scoremodellen tar også hensyn til opplysninger om næringsinteresser du måtte ha. Våre analyser har vist at personer som er innehaver av et enkeltpersonforetak, eller er deltaker i et ansvarlig foretak (eks. ANS, DA) oftere enn andre pådrar seg betalingsanmerkninger. Tilknytning til slike selskapsformer vil derfor gjøre at man taper noen poeng i scoreberegningen. I tillegg vil din score påvirkes negativt dersom du har en sentral rolle i andre selskapsformer hvor det foretaket du er med i er gått konkurs eller har betalingsanmerkninger.

I en scoremodell med maksimum scoreverdi på 100 vil som regel scoreverdier over 19 alltid godkjennes hos våre kunder, men svært mange av våre kunder har valgt kun å gi avslag til personer med score 10 og lavere.

 • En tilfeldig valgt person med score 19 har ca. 3,5 prosent sannsynlighet for å få en betalingsanmerkning i løpet av de neste 12 månedene. Med andre ord er det 96,5 prosent sannsynlighet for at man forblir uten betalingsanmerkning i samme periode.
 • Med unntak for de aller laveste scoreverdiene er det innenfor hver scoreverdi en overvekt av personer som ikke kommer til å få en betalingsanmerkning i de neste 12 måneder.

Klage på avslag, samt retten til å kreve manuell behandling (personopplysningsloven §25), ved bruk av scoring (personprofil) må skje til vår kunde.

Administrer din kredittsperre og se hva som er registrert på deg

På vår selvbetjeningsportal kan du selv administrer din kredittsperre, sjekke betalingsanmerkning og se dine gjenpartsbrev.

LOGG INN MIN SIDE