Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more
Betalingsanmerkninger og score

Alt du trenger å vite om betalingsanmerkninger, avslag og score

Se hvilken informasjon vi har lagret om deg.
LOGG INN MIN SIDE

Hvor lenge står en betalingsanmerkning?

 • En betalingsanmerkning slettes med en gang vi får melding om at saken er avsluttet/betalt.
 • Saker som ikke er betalt, er i utgangspunktet registrert i 4 år.
 • Tiden kan forlenges dersom det tas et nytt rettslig skritt eller hvis den tinglyste heftelsen ikke blir slettet.

Et avslag på en kredittsøknad kan ha flere årsaker.

Betalingsanmerkninger kan være en årsak, men også inntekt eller evt næringsinteresser kan spille inn.

 • Det er alltid vår kunde (foretaket som har bedt om kredittsjekk) som avgjør om en kreditt skal innvilges eller ikke.
 • For å få informasjon om hvorfor den søknad har blitt avslått må du kontakte foretaket der du har søkt kreditt (se gjenpartsbrev).

Bruk av score for kredittsjekk

Scoring er en beregningsmodell som benyttes av en rekke kredittgivere for raskere og enklere å fatte en beslutning om hvem som skal få innvilget kreditt.

Modellen beregner en statistisk risiko for at en person skal pådra seg en betalingsanmerkning i løpet av de neste 12 måneder.

Modellen sier i utgangspunktet ikke noe om deg som person, men om den statistiske risikoen for å pådra seg betalingsanmerkninger for en person i samme aldersgruppe og med de samme kjennetegn som deg.

Lav scoreverdi indikerer større risiko for at en person skal pådra seg en betalingsanmerkning i fremtiden, mens høy score indikerer lav risiko

I en scoremodell med maksimum scoreverdi på 100 vil som regel scoreverdier over 19 alltid godkjennes hos våre kunder, men svært mange av våre kunder har valgt kun å gi avslag til personer med score 10 og lavere.

 • En tilfeldig valgt person med score 19 har ca. 3,5 prosent sannsynlighet for å få en betalingsanmerkning i løpet av de neste 12 månedene. Med andre ord er det 96,5 prosent sannsynlighet for at man forblir uten betalingsanmerkning i samme periode.
 • Med unntak for de aller laveste scoreverdiene er det innenfor hver scoreverdi en overvekt av personer som ikke kommer til å få en betalingsanmerkning i de neste 12 måneder.

En scoremodell benytter seg blant annet av tilgjengelige offentlige data om din personlige økonomi.

I dette ligger informasjon om inntekt og formue slik den fremkommer av likningen.

 • Den alminnelige inntekt som fremkommer av likningen er et nettobeløp hvor fradragsberettigede utgifter og annet er trukket fra bruttobeløpet, og den alminnelige inntekten vil derfor avvike fra din bruttoinntekt.
 • Bruttoinntekten er ikke offentlig tilgjengelig informasjon og kan derfor ikke benyttes i modellen selv om vi blir gjort kjent med beløpet.
 • Store svingninger i inntekten indikerer statistisk sett at det ikke er stabilitet i økonomien. Mange personer påtar seg økonomiske forpliktelser ut fra hva man til en hver tid har av inntekter. Dette kan føre til at man får problemer dersom inntekten varierer, og man har påtatt seg økonomiske forpliktelser i forhold til en høyere inntekt.

Skatteklasse har i våre analyser vist seg å ha noe betydning for hvem som pådrar seg betalingsanmerkning. 

 • Våre analyser viser at det er forskjell på om en person står i skatteklasse 1E, som normalt betyr at man er gift, eller om man står i en annen skatteklasse, som normalt innebærer at man er alene om inntekten og i tillegg kan ha et forsørgeransvar. Dette har naturlige forklaringer og henger sammen med at kostnadsbildet for en som er alene som regel er høyere enn for den enkelte person som er gift.

Scoremodellen tar også hensyn til opplysninger om næringsinteresser du måtte ha.

 • Våre analyser har vist at personer som er innehaver av et enkeltpersonforetak, eller er deltaker i et ansvarlig foretak (eks. ANS, DA) oftere enn andre pådrar seg betalingsanmerkninger. Tilknytning til slike selskapsformer vil derfor gjøre at man taper noen poeng i scoreberegningen.
 • I tillegg vil din score påvirkes negativt dersom du har en sentral rolle i andre selskapsformer hvor det foretaket du er med i er gått konkurs eller har betalingsanmerkninger.
Hvem blir godkjent?

En scoremodell er gjenstand for løpende testing for å sikre at modellen hele tiden skiller best mulig mellom statistisk gode og dårlige betalere. Flere av våre kunder gjør også tester på sine egne kundeporteføljer for å verifisere at den modellen som benyttes virker best mulig for egne kunder.

Det er ikke uvanlig at grensen for hvilke kunder som gis avslag/godkjent varierer mellom de ulike kredittgiverne. Dette skyldes varierende kredittpolicy, eller hvor høy kredittrisiko man ønsker å påta seg.

Enkelte av våre kunder har i tillegg lagt til egne krav for at en person skal få godkjent som beslutning. Man kan derfor få avslag basert på en kundes egne krav selv om man har en god score.

 • I mange tilfeller er den scoren som beregnes av Bisnode bare en del av den vurderingen kredittgiver gjør av deg.
 • Skulle du ha et tidligere kundeforhold til kredittgiver, vil de erfaringer kredittgiver har fra dette kundeforholdet oftest tillegges størst vekt. Da vil som regel overtrekk av konti, sene innbetalinger av regninger og lignende innvirke negativt på en vurdering.
 • Ettersom score er en matematisk beregnet modell basert på statistisk informasjon er det ikke mulig å endre den scoreverdi som fremkommer på annen måte enn ved å korrigere eventuell feilaktig registrert informasjon.

Intet forhold alene vil medføre at du får en lav score

Det er kombinasjonen av all informasjon vi har om deg som avgjør hvilken score du får.

Her finnes det et unntak: 

 • Har du en alvorlig betalingsanmerkning som insolvens eller gjeldsordning kan vi ikke anbefale kredittinstitusjoner å gi deg kreditt.
 • Har du aktive betalingsanmerkninger, det vil si inkassokrav eller lignende som ikke er innfridd vil dette påvirke din score negativt.
 • De færreste kredittgivere ønsker å gi kreditt til personer som allerede har krav som er sendt til inkasso. I tillegg ønsker man ikke å utsette sine kunder for større økonomiske forpliktelser enn de kan klare.
 • Risikoen for at man ikke kan møte sine økonomiske forpliktelser øker kraftig når man først har fått en betalingsanmerkning, og kredittgivere ønsker derfor normalt at man først har gjort opp sine tidligere forpliktelser før de gir ny kreditt.

Klage på avslag, samt retten til å kreve manuell behandling (personopplysningsloven §25), ved bruk av scoring (personprofil) må skje til vår kunde.

Spørsmål & svar

Under finner du de vanligste spørsmålene rundt betalingsanmerkning og avslag

Et avslag på en kredittsøknad kan ha flere årsaker. Betalingsanmerkninger kan være en årsak, men også inntekt eller evt næringsinteresser kan spille inn.

 • Det er alltid vår kunde (foretaket som har bedt om kredittsjekk) som avgjør om en kreditt skal innvilges eller ikke.
 • For å få informasjon om hvorfor den søknad har blitt avslått må du kontakte foretaket der du har søkt kreditt. (Se gjenpartsbrev). 
 • Det er foretaket som har bestilt kredittopplysningen som må gi et svar på hva som er årsaken.

Mer om gjenpartsbrev og kredittsjekk

I saker som blir innrapportert med beløp 0,- er kun hovedkravet betalt og ikke renter og omkostninger til inkassobyrået. En betalingsanmerkning blir ikke slettet før hele kravet er betalt. Hovedkrav + renter og omkostninger.

I tillegg blir betalingsanmerkninger av typen «Intet til utlegg» registrert med beløp 0. Dette skyldes at Bisnode ikke får rapportert beløp i disse sakene.

Vi kan kun slette en sak når vi mottar en bekreftelse fra det inkassobyrået som har hatt saken om at saken er oppgjort og avsluttet.

Kontakt inkassobyrået/prosessfullmektig dersom du har en sak du mener er innfridd.

For å få til en rask sletting av saken, trenger vi dokumentasjon som viser at kravet er omtvistet eller en grundig beskrivelse av årsaken til tvisten.

 • Send oss en e-post med en grundig beksrivelse av tvisten: ksp.no@dnb.com

En betalingsanmerkning slettes med en gang vi får melding om at saken er avsluttet/betalt.

 • Saker som ikke er betalt, er i utgangspunktet registrert i 4 år.
 • Tiden kan forlenges dersom det tas et nytt rettslig skritt eller hvis den tinglyste heftelsen ikke blir slettet.
 • Mener du en sak er innfridd og skal slettes må du kontakte inkassobyrået eller instansen som behandler kravet da de må sende ut melding om sletting.

 

Bisnode henter opplysninger om likningstall fra Skattedirektoratet.

 • Oppdatering skjer en gang i året etter at likningen er klar og lagt ut offentlig.
 • Inntektsopplysningene viser din skattbare inntekt fra foregående år.
 • For eksempel den inntekten som du hadde i 2020 vil først kunne registreres i vårt system i midten av 2021, når likningen blir lagt ut offentlig. I tillegg får vi 5 til 6 oppdateringer i året fra Skattedirektoratet.

Vi har kun adgang til å registrere det som på likningsattesten fremkommer som Alminnelig inntekt (post 3.4) og Nettoformue.

 • Alminnelig inntekt fremkommer etter å ha trukket fra alle fradrag.
 • I tillegg vil også ens egen ligning kunne være påvirket av eventuell ektefelles inntekts- og formuesforhold.
 • Det vil alltid være en forskjell mellom din bruttoinntekt og likningens alminnelige inntekt, men det er våre kunder klar over.

For å korrigere ligningstall manuelt behøver vi kopi av skatteoppgjøret for de årene de mener ikke er korrekt som dokumentasjon.

Dersom du fortsatt er i tvil om registrerte opplysninger er korrekte må du selv ta kontakt med ligningskontoret i din kommune.

Få oversikt over betalingsanmerkning

Se hvilken informasjon vi har lagret om deg ved å logge deg inn på selvbetjeningsportalen "Min Side" og velg "Egenopplysning".

LOGG INN MIN SIDE