Forretningsetikk

Vi driver en ansvarlig virksomhet.

Vi holder høy etisk standard

Hos Dun & Bradstreet vet vi at det å drive virksomhet ikke bare handler om å følge lokale lover og regler, men også om å følge veletablerte og allment aksepterte avtaler om menneskerettigheter og etiske standarder. For oss er det avgjørende, med tanke på den tilliten våre kunder gir oss, at vi holder høy etisk standard og driver en ansvarlig virksomhet.

Personvern og opphavsrett

Personvern og opphavsrett

Åpenhet krever klare retningslinjer

Vi jobber for å fremme et transparent informasjonssamfunn, og er trygge på at riktig informasjon øker effektiviteten i samfunnet og skaper muligheter for virksomheten. Samtidig er en av grunnsteinene for informasjonsfrihet, å ivareta personvern og informasjonssikkerhet.

Vi handler i samsvar med følgende prinsipper:

 • Vi veier alltid offentlig interesse mot personvernbehovet til individet eller selskapet.
 • Vi sørger for, så langt det er mulig, at informasjonen vi gir er oppdatert, nøyaktig og relevant.
 • Vi jobber kontinuerlig for å sikre at vi ikke gir informasjon til enkeltpersoner og grupper som ikke handler i samsvar med våre prinsipper.
 • Vi lar ikke kortsiktige, økonomiske interesser overskygge vår respekt for den enkeltes rett til personvern.
 • Vi vurderer og svarer på reaksjoner og meninger som er rettet mot hvordan vi håndterer spørsmål om personvern.
 • Vi beskytter alltid informasjonen mot tyveri, svindel og
Korrupsjon, bestikkelser og gaver

Korrupsjon, bestikkelser og gaver

Nulltoleranse og forebyggende arbeid

Dun & Bradstreet har nulltoleranse mot alle former for korrupsjon, og jobber aktivt for å sikre at det ikke forekommer i organisasjonen.

 • Begrepet korrupsjon refererer til misbruk av tillit til fordel for seg selv eller selskapet, for eksempel gjennom bruk av bestikkelser.
 • Det er forbudt å tilby, love, be om, motta eller godta bestikkelser.
 • Bestikkelse er en gave eller annen fordel som kan påvirke en annen person, som en del av deres ansettelse eller plikter, for å gi unødig fordel til den som gir bestikkelsen.
 • Korrupsjon inkluderer også utpressing, favorisering, nepotisme, svindel, interessekonflikt og misbruk.
 • Annet maktmisbruk, uaktsomhet og dårlig forvaltning kan også sees på som korrupsjon.
Konkurranse og konkurranselovgivning

Konkurranse og konkurranselovgivning

Forretningsetikk og ansvar

At våre kunder har tillitt til Dun & Bradstreet, forutsetter god forretningsetikk hos alle våre medarbeidere. Dette er en forutsetning for at vi skal vinne våre kunders tillit. Dun & Bradstreet handler i tråd med konkurranselovgivningen i de markedene vi opererer i. Dun & Bradstreet inngår ikke konkurransebegrensende avtaler.

 • Vi bruker ærlige metoder når vi gjør forretninger med kunder, leverandører og andre partnere.
 • Vi samarbeider med konkurransemyndighetene.
 • Vi sørger for at våre ansatte er kjent med konkurranselovgivningen.

Våre ansatte jobber for selskapets beste og unngår handlinger som kan oppleves som favoriserende for selskaper, organisasjoner, enkeltpersoner eller andre interessenter på Dun & Bradstreets bekostning.

 • Våre ansatte unngår alle typer aktiviteter som bryter selskapets interesser eller som påvirker deres integritet negativt.
 • Dun & Bradstreet er politisk uavhengig, og selskapets midler benyttes aldri til å støtte politiske kampanjer eller formål.
Regnskap og finansiell rapportering

Regnskap og finansiell rapportering

Vi følger gjeldende lover og forskrifter

Dun & Bradstreet følger god regnskapsskikk. Vi har som mål å tilby åpen og nøyaktig informasjon fortløpende og i tide. Regnskapet vårt overholder gjeldende lover og forskrifter, og finansiell informasjon formidles i samsvar med dette.

Dun & Bradstreet-ansatte kan ikke spre eller misbruke konfidensiell informasjon, for eksempel ikke-offentlig informasjon om Dun & Bradstreet's forretningsaktiviteter, strategier, forretningstransaksjoner, forretningsplaner eller forretningsprosesser.

Dun & Bradstreet krever, når det er relevant, at ansatte og andre personer som utfører arbeid på våres vegne, signerer en konfidensialitetsavtale hvor gyldighet strekker seg utover ansettelses- eller oppdragets lengde.