Etiske retningslinjer

Oppførselskode for leverandører

Disse retningslinjene gjelder for alle våre forretningsforhold

Dun & Bradstreets oppførselskode for leverandører inkluderer alle forretningspartnere som leverer varer og tjenester til Dun & Bradstreet, inkludert alle avtaler og kontrakter som inngås med underleverandører. For nye anskaffelser eller reforhandlinger gjelder følgende:

 • Disse retningslinjene skal undertegnes for alle avtaler med en verdi på mer enn NOK 1 000 000. Dokumentasjon om miljøpåvirkning og sosiale forhold, inkludert handlingsplaner og forbedringsmål, skal også presenteres.
 • For avtaler med en verdi på mer enn NOK 500 000, føres en dialog med forretningspartnere om deres bærekraftsarbeid, og hvordan retningslinjene skal overholdes. Dokumentasjon om miljøavtrykk og sosiale forhold, inkludert handlingsplaner og forbedringsmål, skal kunne presenteres på forespørsel.
 • Dun & Bradstreet har en ansvarlig person for bærekraft som kan kontaktes hvis en ansatt, partner, leverandør eller underleverandør mistenker at det er brudd på lover, forskrifter eller disse retningslinjene. Denne kommunikasjonen er dekket av lov om beskyttelse av varslere, noe som betyr at personen som gir informasjonen har rett til å være anonym.
 • Hvis Dun & Bradstreet oppdager avvik fra vilkårene i disse etiske retningslinjene, og hvis det ikke gjøres forbedringer innen avtalt periode, kan Dun & Bradstreet avslutte samarbeidet.

   

Lover og forskrifter

Vår oppførselskode sikrer at lover og regler følges.

Leverandører skal følge lover og forskrifter, direktiver og standarder og inneha alle nødvendige tillatelser, lisenser og registreringer som er nødvendige for deres forretningsdrift.

Forretningsetikk

All virksomhet skal utføres i samsvar med god forretningsskikk, oppmuntre til fri konkurranse og opprettholde en høy etisk standard. Ingen form for korrupsjon, bestikkelse, hvitvasking av penger eller konkurransebegrensning er tillatt. Representasjon og gaver skal være preget av åpenhet, moderasjon og alltid ha en naturlig tilknytning til forretningsforholdet.

Informasjonshåndtering

Konfidensiell informasjon knyttet til vår eller våre kunders virksomhet kan bare benyttes til de formål den er ment for.

Miljø

Dun & Bradstreet arbeider aktivt for å kontinuerlig redusere selskapets direkte og indirekte miljøavtrykk. Leverandøren skal arbeid i tråd med vår miljøpolitikk, som er tilgjengelig på våre nettsider. Leverandøren må ha en definert miljøsatsing, kunnskap og kontroll over sitt miljøavtrykk, samt et dokumentert styringssystem.

Leverandøren skal kontinuerlig gjennomføre miljøforbedringstiltak i sin virksomhet for å redusere utslipp til luft, land og vann, samt effektivisere bruken av energi og ressurser.

Arbeidsvilkår og menneskerettigheter

Leverandøren skal støtte og respektere det internasjonale rammeverket for menneskerettigheter og behandle sine ansatte og leverandører rettferdig, likt og med respekt for menneskelig likhet.

Antidiskriminering og rettferdig behandling

Diskriminering, uavhengig av grunn, tolereres ikke i forbindelse med rekruttering, fastsettelse av lønn, forfremmelse, opplæring eller oppsigelse. Leverandøren skal sørge for at trakassering, mobbing, trusler, undertrykkelse eller annen voldelig behandling ikke forekommer.

Foreningsfrihet

Leverandøren skal respektere de ansattes rett til å organisere seg i fagforeninger og deres muligheter for kollektive forhandlinger uten risiko for straff, trusler eller trakassering.

Ansettelsesvilkår

 • Alle ansatte skal ha en skriftlig arbeidsavtale oversatt til et språk han eller hun forstår.

 • Arbeidstiden kan ikke overstige den maksimale arbeidstiden som er fastsatt i gjeldende lover og forskrifter, og alle ansatte har rett til ukentlig hvile i henhold til loven.

 • Alle ansatte skal ha rett til lovfestet permisjon inkludert sykefravær og foreldrepermisjon.

 • Lønnsfradrag er ikke tillatt som et disiplinærtiltak.

 • Lønn skal utbetales regelmessig, direkte til arbeidstakeren til rett tid og i sin helhet.

 • Lønnsdiskriminering er ikke tillatt i noen form.

 • De som jobber for leverandøren i et ansettelsesforhold, skal også behandles i samsvar med disse prinsippene.

Arbeidsmiljø og sikkerhet

Leverandøren skal sørge for et sunt og trygt arbeidsmiljø, både fysisk og psykososialt. Leverandøren skal arbeide systematisk og proaktivt for kontinuerlig å forbedre arbeidsmiljøet og arbeidsmiljøforholdene. Alle som jobber for leverandøren skal få regelmessig opplæring i arbeidsmiljøspørsmål, og relevant informasjon skal være lett tilgjengelig.

Ulykker og yrkesskader skal forebygges. Leverandøren skal etablere rutiner for å identifisere, håndtere og rapportere arbeidsrelaterte skader og sykdom. Alle som jobber i organisasjonen, enten de er ansatte eller entreprenører, skal være dekket av ulykkesforsikring. Leverandøren må sørge for at alkohol og narkotika ikke benyttes i arbeidstiden. Leverandøren skal forutse og identifisere kriser og minimere konsekvensene ved å implementere beredskaps- og redningsplaner inkludert utstyr, alarm, evakuering og opplæring.

Tvangsarbeid

Alt arbeid skal utføres frivillig. Ingen form for tvangsarbeid eller arbeid knyttet til noen form for trussel eller straff er tillatt.

Barnearbeid

Barnearbeid er ikke tillatt. Hvis det ikke er nasjonale lover som forbyr barnearbeid i landet der aktivitetene utføres, kan ingen under 15 år være ansatt.