Juridiskā informācija

Bisnode AB owns this website and all material contained therein, unless otherwise stated. All trademarks, badges, logos, texts, images and programs available on the site belong to Bisnode AB or its subsidiaries and are protected by intellectual property laws, unless otherwise stated.
The content of this site may only be used for personal information purposes. This means that you may display, copy, print and distribute all documents published herein, provided that the content as such is used for non-commercial purposes, that reference is made to Bisnode AB in connection with the distribution of documents and that all copyright and other notices if ownership contained in the content is preserved. Any use of trademarks, logos, texts, images and software is prohibited unless already permitted in accordance with the above.
No content on this site may be modified, transmitted, restored, published, licensed, transferred or sold without prior written consent from Bisnode AB. Unauthorized use or distribution of any material from this site may be used as a basis for civil and penal sanctions as per applicable law. Bisnode AB will fully enforce its intellectual property rights.

______

Bisnode AB pieder šī tīmekļa vietne un visi tajā ietvertie materiāli, ja vien nav norādīts citādi. Visas vietnes pieejamas preču zīmes, nozīmītes, logotipi, teksti, attēli un programmas pieder Bisnode AB vai tās meitasuzņēmumiem un tiek aizsargāti ar intelektuālā īpašuma tiesību aktiem, ja vien nav norādīts citādi.

Šīs vietnes saturu var izmantot tikai personiskās informācijas nolūkā. Tas nozīmē, ka jūs varat attēlot, kopēt, izdrukāt un izplatīt visus šeit publicētos dokumentus ar nosacījumu, ka saturs tiek izmantots nekomerciālos nolūkos, šī atsauce tiek nosūtīta uz Bisnode AB saistībā ar dokumentu izplatīšanu un ka visas autortiesības un citi paziņojumi, ja satura īpašumtiesības ir saglabātas. Jebkura preču zīmju, logotipu, tekstu, attēlu un programmatūras izmantošana ir aizliegta, ja vien tas jau nav atļauts saskaņā ar iepriekš minēto.
Šajā vietnē nedrīkst mainīt, pārsūtīt, atjaunot, publicēt, licencēt, nodot vai pārdot saturu bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no Bisnode AB. Neatļauta jebkāda materiāla izmantošana vai izplatīšana no šīs vietnes var tikt izmantota kā pamats civiltiesiskajām un soda sankcijām saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Bisnode AB pilnībā īstenos intelektuālā īpašuma tiesības.