AAA certifikat bonitetne izvrsnosti

U analitičkoj kući Dun & Bradstreet d.o.o. godišnje certificiramo poslovne subjekte koji su svojim radom stekli ocjene A, AA i AAA
PROVJERITE SVOJU OCJENU
check-mark-blue.png

Povjerenja vrijedan poslovni subjekt

check-mark-blue.png

Bonitetna ocjena izvrsnosti predstavlja natprosječnu bonitetnu vrijednost među poslovnim subjektima

check-mark-blue.png

Nositelji certifikata izvrsnosti mogu se pohvaliti svojom ocjenom

Bonitetna izvrsnost

Bonitetna izvrsnost

U analitičkoj kući Dun & Bradstreet godišnje certificiramo poslovne subjekte koji su svojim radom stekli ocjene A, AA ili AAA.

Povjerenje i vjerodostojnost danas su rijetke osobine. S obzirom na isprepletenost različitih čimbenika koji utječu na poslovanje, danas je teško pronaći pouzdanog poslovnog partnera. Nositelji Certifikata izvrsnosti jedan su od rijetkih poslovnih subjekata koji se mogu pohvaliti ocjenom i reći to svim svojim poslovnim partnerima s kojima već surađuju ili u budućnosti namjeravaju surađivati.

VIŠE O BONITETNOJ IZVRSNOSTI

Srebrna bonitetna izvrsnost

Srebrna bonitetna izvrsnost

Pravo na korištenje međunarodno priznatog statusa srebrne izvrsnosti stječu tvrtke koje 3 godine zaredom udovoljavaju kriterijima bonitetne izvrsnosti A, AA ili AAA.

Srebrna bonitetna izvrsnost, kao pokazatelj kvalitete, govori o tome da je tvrtka nepokolebljiva čak i kada se ustaljena poslovna praksa prestane odvijati, uslijed nekih neočekivanih događaja. Kao potvrda služi za jačanje ugleda čak i kada se čini da poslovanje kreće ispočetka.

Želimo istaknuti važnost u tradiciji postizanja standarda koji će sa stajališta održavanja i zaključivanja novih poslova osigurati prednost. Ove godine među njima je 5.28% tvrtki.

VIŠE O SREBRNOJ BONITETNOJ IZVRSNOSTI

Zlatna bonitetna izvrsnost

Zlatna bonitetna izvrsnost

Zlatna bonitetna izvrsnost predstavlja natprosječnu vrijednost bonitetne ocjene među tvrtkama koje već tri godine zaredom pokazuju bonitetnu ocjenu izvrsnosti. Ove godine među njima je 1.53% tvrtki.

VIŠE O ZLATNOJ BONITETNOJ IZVRSNOSTI

Platinasta bonitetna izvrsnost

Platinasta bonitetna izvrsnost

Platinastu bonitetnu izvrsnost nose isključivo tvrtke koje imaju najveću bonitetnu izvrsnost Golden AAA tri godine zaredom. Tvrtke koje nose platinastu bonitetnu izvrsnost predstavljaju najpouzdaniji, vjerodostojni i niskorizični poslovni subjekt za suradnju sa svim poslovnim partnerima.

Godine 2019. smo prvi put među svim gospodarskim subjektima sa zlatnim kreditnim rejtingom odabrali izvrsne tvrtke s platinastom bonitetnom izvrsnošću ukjučujući 0.78% hrvatskog tržišta.

 

VIŠE O PLATINASTOJ BONITETNOJ IZVRSNOSTI

Dun & Bradstreet d.o.o., najveći pružatelj pametnih podataka i analitike u Europi, tijekom svog rada i postojanja zalaže se za transparentno i legalno prikupljanje, obradu i prijenos svih vrsta podataka, koji se odnose na poslovno i gospodarsko okruženje, slijedeći politiku da je za funkcionalno i transparentno gospodarsko okruženje potrebna najveća moguća transparentnost podataka o poslovanju tvrtki i drugih osoba. Pri izračunu svih Dun & Bradstreet ocjena koriste se različiti pokazatelji, a prema tome svaka ocjena pokazuje različita stajališta o poslovanju svake tvrtke

FINANCIJSKA OCJENA 

Financijska ocjena izračunava se na temelju bilančnih podataka dostavljenih FINA-i za prethodnu godinu. Financijski izvještaji jedina su osnova za izračun financijske procjene. Izračun financijske ocjene temelji se na financijskim pokazateljima koje u praksi koriste zainteresirane strane (banke, poslovni partneri, bonitetne kuće itd.) Svaki korisnik kreira svoj način i metodologiju prema svojim potrebama. Analitička kuća Dun & Bradstreet analizirala je mnoge varijable i odabrala 6 ključnih pokazatelja za svoju metodologiju koji odražavaju uspješnost i likvidnost tvrtke.

Udio duga u financiranju - govori nam koliko novca financira inozemni kapital. Veća vrijednost pokazatelja predstavlja veći financijski rizik vjerovnika.


 

Solventnost - govori nam kolika je pokrivenost kratkoročnih obveza kratkoročnom imovinom. Veća vrijednost pokazatelja predstavlja veću likvidnost poduzeća.

S= Neto zarada / (kratkoročne + dugoročne obaveze)

Servisiranje duga - govori nam o odnosu između slobodnog novčanog tijeka (neto dobit i amortizacija) i ukupnih obveza. Veća vrijednost pokazatelja ukazuje na veću potencijalnu sposobnost plaćanja obveza.


 

Kreditna izloženost iz poslovanja - govori nam koliko je imovine vezano za potraživanja u odnosu na poslovne prihode. Veća vrijednost pokazatelja ukazuje na veći poslovni rizik.

 

Povrat na imovinu - govori nam koliko se uspješno imovina koristi. Veća vrijednost pokazatelja znači da imovina koja se koristi u poslu donosi veću dobit.

 

Koeficijent obrtaja imovine - govori nam koliko prihoda generira ukupna imovina. Veća vrijednost pokazatelja ukazuje na to da se sredstva brže okreću.

Kob= ukupni prihodi/ukupna imovina

 

Naš postupak dodjeljivanja bodova financijskoj ocjeni temelji se na klasifikaciji tvrtki unutar pojedinih usporedivih grupa ili se bodovi dodjeljuju u odnosu na ostale u usporedivoj skupini. U prvom se koraku pojedinačna tvrtka razvrstava u jednu od deset skupina prema kriteriju veličine imovine i u jednu od deset skupina prema kriteriju veličine ukupnih prihoda. Prvu skupinu predstavljaju najmanje tvrtke ili tvrtke s najmanjim prihodima, a desetu najveće tvrtke ili tvrtke s najvećim prihodima. Svrha je klasifikacije uspoređivati usporediva poduzeća među sobom - velika poduzeća s velikim, mala s malim.

Ovi pokazatelji predstavljaju središnji dio bonitetnog sustava koji se na kraju pojedinačne vrijednosti pokazatelja standardizira i transformira u bodovni sustav. Bodovni sustav osnova je za kreiranje bonitetnih razreda. Zbog vrijednosti navedenih pokazatelja izvedenih iz podataka bilance 2017. godine, bodovni sustav dodijelio je bonitetnu ocjenu od A do E.

 

DINAMIČKA OCJENA

Dinamička ocjena je promjenjivi dio bonitetne ocjene, a izračun uzima u obzir i prošle promjene u tvrtki, kao i trenutne, dnevne promjene, tako da se može mijenjati svakodnevno. Radi se procjena hoće li poduzeće imati dulju blokadu ili ne. Dinamička ocjena označena je s ++, +, - i --.

Izvor podataka za kreiranje dinamičke ocjene su sljedeći pokazatelji:

 • Djelatnost
 • Lokacija
 • Profil poduzeća
 • Tužbe
 • Blokade
 • Disciplina plaćanja
 • Financijski podaci

 

DUN & BRADSTREET CERTIFIKAT BONITETNE IZVRSNOSTI

Model ocjenjivanja Dun & Bradstreet standarda bonitetne izvrsnosti uključuje širok raspon dostupnih podataka o tvrtki (tj. ne samo financijske podatke) već i blokade, tužbe, navike plaćanja, rizike vlasničke povezanosti itd.
Za model smo izabrali i uključili 126 statistički značajnih varijabli koje su podijeljene u dva seta, a analizirali smo više od 300 varijabli. Izabrane su varijable koje statistički značajno ilustriraju varijabilnost pojava (default). Model predviđa vjerojatnost prestanka poslovanja tvrtke, stečaj, brisanje tvrtke, uključivanja na popis poreznih dužnika ili blokade žiro računa-a dulje od 90 dana u sljedećih 12 mjeseci.

U modulu Demografski podaci, koji obuhvaćaju profilne podatke kao što su starost, tip, djelatnost i broj zaposlenika subjekta i tužbe. U taj su modul uključeni i setovi podataka kao što su pravni oblik, regija, općina, starost subjekta i broj otvorenih i zatvorenih žiro računa u zadnjoj godini te informacije o mogućoj blokadi firme.

U modulu Financijski podaci na temelju financijskih podataka, od kojih su u obzir uzeti podaci iz bilance stanja, iz računa dobiti i gubitka, kao i izabrani pokazatelji i njihovi trendovi.

Ovi pokazatelji predstavljaju središnji dio sustava ocjenjivanja, koji se na kraju pojedinačne vrijednosti pokazatelja standardizira i transformira u bodovni sustav. Bodovni sustav osnova je za provedbu razreda.

Dun & Bradstreet certifikat izvrsnosti, ne samo da odražava financijsku sliku tvrtke staru više od godinu dana, već uključuje i ogroman skup statistički relevantnih i ažurnih podataka koji s naprednim analitičkim algoritmima ukazuju na vjerojatnost propasti ili neuspjeha tvrtke.

 

 1. UVODNE ODREDBE

Predmetni opći uvjeti uređuju pravne odnose između društva Dun & Bradstreet d.o.o. (u daljnjem tekstu »D&B«) i naručitelja na Certifikat bonitetne izvrsnosti (u daljnjem tekstu »Nositelj«). Nositelj Certifikata se obvezuje u cijelosti poštovati predmetne opće uvjete, bilo kakva odstupanja dozvoljena su samo ako se stranke tako unaprijed dogovore u pisanom obliku.

 

 1. ZNAČENJE IZRAZA

U predmetnim općim uvjetima korišteni izrazi imaju sljedeće značenje:

Certifikat bonitetne izvrsnosti (u daljnjem tekstu: Certifikat) označava sve D&B proizvode za koje vrijede predmetni opći uvjeti.

Tako dostavljene poslovne informacije temelje se na vlastitim metodološkim pristupima, matematičkim i statističkim analizama i vlastitim procjenama vjerojatnosti, zato ih je potrebno tumačiti kao takve i ne mogu se razumjeti kao „bonitetna ocjena” u smislu Uredbe (EZ) br. 1060/2009 od 16. rujna 2009. o bonitetnim agencijama.

Bonitet izvrsnosti, kojim D&B certificira poslovne subjekte koji su svojim poslovanjem stekli bonitetnu izvrsnost razreda A, AA ili AAA.

Srebrna bonitetna izvrsnost posebno je izdanje Certifikata koji predstavlja natprosječnu bonitetnu vrijednost među tvrtkama koje bonitetnu izvrsnost A, AA ili AAA razreda pokazuju tri godine zaredom.

Zlatna bonitetna izvrsnost posebno je izdanje Certifikata koji predstavlja natprosječnu bonitetnu vrijednost među tvrtkama koje bonitet izvrsnosti najvišeg AAA razreda pokazuju već tri godine zaredom.

Platinasta bonitetna izvrsnost posebno je izdanje Certifikata koji predstavlja natprosječnu bonitetnu vrijednost među tvrtkama koje bonitet izvrsnosti Zlatni AAA pokazuju tri godine zaredom.

Zaštitni znak Bonitet izvrsnosti (u daljnjem tekstu: Zaštitni znak) izraz je koji označava robne marke društva D&B.

 

 1. DOBIVANJE CERTIFIKATA

Certifikat može dobiti samo poslovni subjekt koji u skladu s metodologijom D&B ispunjava uvjete za dobivanje certifikata bonitetne izvrsnosti.

 

 1. NARUDŽBA I VALJANOST CERTIFIKATA

Certifikat se Nositelju izdaje na temelju:

 • telefonske narudžbe nakon koje D&B Nositelju šalje potvrdu o narudžbi (nakon potvrde ponude) i
 • u drugim slučajevima kad je između D&B-a i Nositelja postignuta suglasnost potrebna za zasnivanje ugovornog odnosa na Certifikat.

Razdoblje ugovornog odnosa traje 12 mjeseci. U iznimnim slučajevima, kad se istek ugovornog odnosa poklapa s prikupljanjem financijskih podataka za novu poslovnu godinu, ugovorni odnos traje do njihova prikupljanja.

Nakon isteka ugovornog razdoblja iz prethodnog stavka narudžba na Certifikat koji odgovara razredu boniteta izvrsnosti, odnosno posebnom izdanju Certifikata koji ostvaruje poslovni subjekt, automatski se obnavlja ako ga Nositelj najkasnije u roku od 30 dana prije isteka ne otkaže slanjem elektroničke poruke na elektroničku adresu aaa.hr@dnb.com.

Bez obzira na prethodni stavak, ugovorni odnos se ne obnavlja ako Nositelj u skladu s metodologijom društva D&B više ne ispunjava uvjete za dobivanje Certifikata. 

Ako Nositelj na Certifikat u skladu s metodologijom D&B ispunjava uvjete za narudžbu na posebno izdanje Certifikata (Srebrni, Zlatni, Platinasti), u slučajevima kad Nositelj te uvjete nije ispunio u prethodnoj poslovnoj godini, ugovorni odnos mu se automatski obnavlja na način koji je naveden u drugom stavku ovog članka, a Nositelj se s D&B-om može dogovoriti o narudžbi na posebno izdanje Certifikata.

D&B se obvezuje najkasnije 60 dana prije obnove ugovornog odnosa elektroničkom poštom obavijestiti Nositelja o isteku ugovornog odnosa i o činjenici ispunjava li u skladu s metodologijom D&B-a uvjete za stjecanje razreda bonitete izvrsnosti, odnosno posebnog izdanja Certifikata.

U slučaju da D&B iz objektivnih razloga (prije prikupljanja financijskih podataka za novu poslovnu godinu) koji ne ovise o njemu o isteku ugovornog odnosa i o ispunjavanju uvjeta ne može Nositelja obavijestiti 60 dana prije obnove, D&B se obvezuje da će Nositelja o svim navedenim činjenicama obavijestiti čim je to moguće, a Nositelj u tom slučaju može u roku od 15 dana otkazati ugovorni odnos slanjem elektroničke poruke na elektroničku adresu aaa.hr@dnb.com

 

 1. CIJENA I UVJETI PLAĆANJA

Cijene su navedene u HRK i bez PDV-a.

Ako Nositelj ne ispunjava svoje obveze po ugovoru i ovim općim uvjetima, D&B uz zatezne kamate ima pravo na povrat troškova za opomene po cjeniku i na povrat svih ostalih troškova eventualne (izvansudske i sudske) naplate u njihovu stvarnom opsegu, uključujući, ali ne ograničavajući se na troškove upita, odvjetničke i ostale troškove (izvansudske i sudske) naplate. U svim vrstama sudskih postupaka, uključujući postupke zbog insolventnosti (prisilna nagodba, stečaj) i postupcima prestanaka pravne osobe, Nositelj je dužan uz troškove sudskog postupka D&B-u podmiriti i odvjetničke troškove, troškove upita i ostale troškove (izvansudske i sudske) naplate.

Nositelj se izričito slaže da se račun izdaje i šalje u elektroničkom obliku na elektroničku adresu koju on odredi. Nositelj može zatražiti i primitak e-računa u elektroničkom obliku u internetskoj banci korisnika. Primanje e-računa u elektroničkom obliku može zatražiti Nositelj koji je komitent/stranka banke koja omogućuje primanje e-računa i istovremeno je korisnik internetske ili elektroničke banke.

 

 1. UPOTREBA CERTIFIKATA

Nositelj Certifikata stječe pravo na upotrebu zaštitnog znaka na način i pod uvjetima određenim u predmetnim uvjetima.

Nositelju nije dopušteno ni na koji način intervenirati u zaštitni znak. Zaštitni se znak ne smije ni na koji način mijenjati ili preoblikovati ili registrirati kao Zaštitni znak ili dio Zaštitnog znaka u Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Nositelj narudžbom Exclusive, Srebrnog, Zlatnog, Platinastog paketa ili dodatnom narudžbom na taj element dobiva materijal za upotrebu Zaštitnog znaka u vektorskom obliku.

D&B će elektroničke materijale putem elektroničke pošte dostaviti ugovornom predstavniku Nositelja u roku od 3 radna dana od postignutog dogovora o narudžbi.

D&B se obvezuje da će Nositelju putem dostavne službe u roku od 30 dana od sklapanja ugovornog odnosa na adresu tvrtke dostaviti preostali sadržaj naručenog paketa. Ukoliko D&B iz objektivnih razloga koji ne ovise o njemu ne može sadržaj paketa dostaviti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Nositelja i javiti mu novi rok u kojem će mu dostaviti preostali sadržaj naručenog paketa.

 

Nositelj se obvezuje da će Zaštitni znak koristiti samo za vlastite poslovne svrhe, i to u tiskovinama ili u drugim objavama koje će predstavljati oglašavanje vlastite djelatnosti.

Zaštitni znak u vektorskom obliku može koristiti i nakon isteka razdoblja certifikacije, ali uz obavezno dopisivanje godine prošle certifikacije (na primjer i radi izbjegavanja nedoumica: ako Nositelj u 2022. godini koristi zaštitni znak koji se odnosi na certifikaciju za 2020. godinu, mora uz zaštitnom znaku u primjerenoj veličini navesti 2020. godinu).

Nositelj se obvezuje da će pri korištenju Zaštitnog znaka za pojedino razdoblje certifikacije nakon isteka tog razdoblja koristiti Zaštitni znak s onom bonitetnom ocjenom koju je u skladu s metodologijom D&B ostvario u pojedinom razdoblju certifikacije (na primjer i radi izbjegavanja nedoumica: Nositelj je u razdoblju certifikacije za 2020. godinu postigao AAA bonitetnu izvrsnost, a u razdoblju certifikacije za 2021. godinu ostvaruje AA bonitetnu izvrsnost, može koristiti Zaštitni znak u kojem su stilizirana slova AAA samo uz odgovarajuće navođenje godine, a to je u konkretnom slučaju 2020.).

Sadržaj svakog paketa ostaje na korištenje Nositelju i nakon isteka ugovornog razdoblja, no to ne vrijedi za e-natpis te objave logotipa na internetskoj stranici D&B-a, koji se ukidaju nakon jedne godine.

Nositelj gubi pravo na korištenje Zaštitnog znaka ako:

 • pravna osoba Nositelj prestane postojati ili je u postupku zbog insolventnosti
 • s danom blokade TRR-a
 • ako se Certifikat koristi na način koji nije u skladu s općim uvjetima D&B-a ili u drugim pravilima upotrebe.

Nositelj se obvezuje da će pri gubitku prava na korištenje Zaštitnog znaka odmah prestati koristiti Zaštitni znak i da će ga u roku od tri dana o svom trošku odstraniti iz svih materijala i komunikacija.

 

 1. POVREDA U UPOTREBI CERTIFIKATA

D&B zadržava pravo da pri sumnji na zloupotrebe koje predstavljaju ili bi mogle predstavljati povredu općih uvjeta, prava intelektualnog vlasništva ili ostalih važećih propisa poduzme mjere protiv Nositelja na način da:

 • Nositelja pisanim putem upozori i pozove ga da u roku od 48 sati prestane s povredama
 • mu privremeno oduzme pravo na upotrebu Zaštitnog znaka – u slučajevima kad Nositelj u gore navedenom roku ne prestane s povredama i pozove ga da u roku od 7 radnih dana prestane s povredama
 • mu trajno oduzme pravo na upotrebu Zaštitnog znaka – ako Nositelj ni nakon 7 radnih dana ne prestane s povredama i ako Nositelj ponavlja povredu.

Bez obzira na gore navedene mjere Nositelj je dužan na temelju izdanog računa D&B u cijelosti namiriti svoje obveze.

Ako zbog povrede predmetnih općih uvjeta, prava intelektualnog vlasništva ili drugih važećih propisa nastane šteta društvu D&B ili njegovim povezanim društvima ili drugim nositeljima i drugim poslovnim subjektima, Nositelj odgovara za svu nastalu štetu.

 

 1. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

D&B ne preuzima odgovornost za bilo kakve posljedice koje bi mogle proizaći iz upotrebe Certifikata i ni u jednom slučaju nije odgovoran za odluke koje poslovni subjekti u poslovanju donose na temelju činjenice da je neki poslovni subjekt u skladu s metodologijom D&B vlasnik Certifikata.

 

 1. ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE

Ako Nositelj smatra da naručen Certifikat ima greške ili nedostatke, mora na to ukazati D&B-u ili zatražiti pojašnjenje, a ako se utvrdi da se radi o greški koja proizlazi iz sfere D&B-a, Nositelj i D&B dogovaraju razuman rok za ispravak pogreške.

Ako D&B u tom roku ne ispravi grešku, Nositelj ima pravo odustati od ugovora.

Iznimka od ove obveze slučajevi su u kojima zakonske odredbe dopuštaju Nositelju da odustane od ugovora bez određivanja naknadnog roka.

 

 1. ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

D&B je isključivi vlasnik prava intelektualnog vlasništva. Nositelj stječe samo pravo na upotrebu u skladu s općim uvjetima i važećim zakonodavstvom.

Svaka neovlaštena upotreba predstavlja zadiranje u zakonski zaštićena prava D&B-a i nije dopuštena.

 

 1. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Nositelj se obvezuje da će sve osobne podatke do kojih dođe tijekom korištenja poslovnih rješenja obraditi u skladu sa zakonima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Također se obvezuje da će osigurati uvjete i mjere zaštite osobnih podataka i spriječiti moguće zloupotrebe u smislu odredbi navedenog zakona.

Ako D&B u svrhu izvršenja ugovora obrađuje osobne podatke osoba koje su zaposlene kod Nositelja, Nositelj se osim toga obvezuje da će u skladu s važećim zakonodavstvom koje uređuje zaštitu podataka o toj obradi obavijestiti i osobe kojih se tiče obrada.

 

 1. POVJERLJIVE INFORMACIJE

Ugovorne strane obvezuju se da će sve informacije koje im se otkriju držati strogo povjerljivima. To se odnosi na sve podatke s oznakom koja označava povjerljivost, kao i na podatke koji nisu izričito označeni kao „povjerljivi”, ali je po njihovoj prirodi očito da bi nastala značajna šteta ako bi za to saznala neovlaštena osoba. Ugovorne strane ne smiju izravno ili neizravno otkrivati povjerljive podatke trećoj strani, osim uz pristanak druge strane ili drugu iznimku predviđenu ugovorom sklopljenim između stranaka, zakonodavstvom ili odlukom ili zahtjevom državnog ili drugog stranog nadzornog tijela.

 

 1. MJERODAVNO PRAVO ZA RJEŠAVANJE SPOROVA

Ako nije dogovoreno drugačije, za pravni odnos između D&B-a i Nositelja primjenjuje se hrvatsko zakonodavstvo, osim ako je izričito dogovoreno drugačije.

Eventualne sporove proizašle iz pravnog odnosa ili u svezi s njim strane će rješavati sporazumno, a ako to ne bude moguće, za rješavanje eventualnih sporova bit će nadležan sud u Zagrebu.

U slučaju korištenja drugih jezičnih verzija Uvjeta ili drugih dokumenata koji uređuju ugovorni odnos između D&B-a i Nositelja, pri tumačenju pojedinih odredbi prvenstveno se uzima u obzir tekst na hrvatskom jeziku.

 

 1. IZMJENA OPĆIH UVJETA

D&B zadržava pravo na izmjene ili dopune predmetnih uvjeta o kojima će Nositelj biti obaviješten na uobičajen način.

O svim bitnim izmjenama koje bi mogle negativno utjecati na prava i obaveze Nositelja D&B obavijestit će Nositelja najkasnije 30 dana prije datuma uvođenja takve izmjene. U tom slučaju Nositelj ima pravo odustati od ugovora s danom stupanja na snagu izmjene.

 

 

Dun & Bradstreet certifikat izvrsnosti, ne samo da odražava financijsku sliku tvrtke staru više od godinu dana, već uključuje i ogroman skup statistički relevantnih i ažurnih podataka koji s naprednim analitičkim algoritmima ukazuju na vjerojatnost propasti ili neuspjeha tvrtke.

Metodologija za nositelje certifikata napravljena je postupcima validacije i usklađivanja, koji su uključivali:

 • Pozicioniranje po metodologiji Failure Score
 • Razmatranje isključivo tvrtki s financijskom ocjenom A, B, C;
 • Tvrtka mora poslovati s dobiti;
 • Pod-kapitalizirane tvrtke isključuju se iz izračuna certifikata; 

Model ocjenjivanja Dun & Bradstreet standarda bonitetne izvrsnosti uključuje širok raspon dostupnih podataka o tvrtki (tj. ne samo financijske podatke) već i blokade, tužbe, navike plaćanja, rizike vlasničke povezanosti itd.
Za model smo izabrali i uključili 126 statistički značajnih varijabli koje su podijeljene u dva seta. Izabrane su varijable koje statistički značajno ilustriraju varijabilnost pojava (default). Model predviđa vjerojatnost prestanka poslovanja tvrtke, stečaj, brisanje tvrtke, uključivanja na popis poreznih dužnika ili neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima, u sljedećih 12 mjeseci.

Model uključuje dva modula - demografski i financijski.

U modulu Demografski podaci, koji obuhvaćaju profilne podatke kao što su starost, tip, djelatnost i broj zaposlenika subjekta i tužbe. U taj su modul uključeni i setovi podataka kao što su pravni oblik, regija, općina, starost subjekta i broj otvorenih i zatvorenih žiro računa u zadnjoj godini te informacije o mogućoj blokadi firme.

U modulu Financijski podaci na temelju financijskih podataka, od kojih su u obzir uzeti podaci iz bilance stanja, iz računa dobiti i gubitka, kao i izabrani pokazatelji i njihovi trendovi.

Ovi pokazatelji predstavljaju središnji dio sustava ocjenjivanja, koji se na kraju pojedinačne vrijednosti pokazatelja standardizira i transformira u bodovni sustav. Bodovni sustav osnova je za određivanje razreda A, AA i AAA.

 

 

Form block

Provjerite kojoj Bonitetnoj izvrsnosti pripadate.