Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja Dun & Bradstreet d.o.o.

1. UVODNE ODREDBE

Predmetni opći uvjeti korištenja Dun & Bradstreet rješenja, uključujući odredbe koje vrijede za pojedino Dun & Bradstreet rješenje, zajedno s pravnom osnovom za nastanak pretplatničkog odnosa iz članka 9. (u daljnjem tekstu „ugovor“), uređuju pravne odnose između društva Dun & Bradstreet d.o.o. (u daljnjem tekstu „Ponuđač“) i naručitelja na Dun & Bradstreet rješenja (u daljnjem tekstu „Naručitelj“).

Naručitelji su dužni u potpunosti poštovati predmetne opće uvjete, bilo kakva odstupanja dozvoljena su samo ako se stranke tako pisano dogovore.

2. KORIŠTENJE DUN & BRADSTREET RJEŠENJA

Kako bi se omogućilo kvalitetno korištenje Dun & Bradstreet rješenja, Naručitelj se obvezuje da će prilikom pristupa i korištenja poštovati sve obveze i ograničenja određena u predmetnim općim uvjetima, kao i ostale upute i pravila korištenja objavljena na internetskim stranicama Ponuđača, odnosno ona o kojima je Naručitelj obaviješten na drugi uobičajeni način.

Naručitelj se nadalje obvezuje da će korisničko ime i zaporku za pristup Dun & Bradstreet rješenjima koristiti samo jedna ovlaštena osoba. Naručitelj je Ponuđaču odštetno odgovoran ako zaporku neovlašteno koristi treća osoba.

Ponuđač zadržava pravo da Naručitelju ili pojedinom Korisniku privremeno onemogući daljnje korištenje Dun & Bradstreet rješenja, ako opravdano sumnja da su prekršene odredbe iz ovog poglavlja ili druga ograničenja u svezi s korištenjem, ili ako Naručitelj unatoč opomeni ne podmiri na vrijeme svoje dospjele obveze.

3. DOSTUPNOST I FUNKCIONALNOSTI DUN & BRADSTREET RJEŠENJA

Dun & Bradstreet rješenja u pravilu su dostupna za korištenje 24 sata na dan i u svim danima u tjednu. Ponuđač zadržava pravo na povremena ograničenja pristupa Dun & Bradstreet rješenjima zbog tehničkih razloga ili zamjene opreme. Zbog razloga povezanih s održavanjem Ponuđač zadržava pravo i na daljnja ograničenja pristupa Dun & Bradstreet rješenjima, ali obično samo nedjeljom.

Ponuđač svoja rješenja neprestano razvija, nadograđuje i poboljšava, zbog čega se određena funkcionalnost ili vizualni izgled pojedinog Dun & Bradstreet rješenja može promijeniti ili ga Ponuđač može zamijeniti sličnim rješenjem.

Ponuđač nadalje zadržava pravo da određenu funkcionalnost pojedinog Dun & Bradstreet rješenja promijeni, odnosno ukine, ako to mora učiniti zbog usklađenosti s važećim zakonima ili zbog promjene prijenosa podataka iz primarnog izvora.

O svim bitnim promjenama koje bi mogle negativno utjecati na prava i obaveze Naručitelja u svezi s korištenjem Dun & Bradstreet rješenja Ponuđač će naručitelja obavijestiti najkasnije 30 dana prije datuma uvođenja takve promjene. U tom slučaju Naručitelj ima pravo odustati od ugovora s danom stupanja na snagu promjene.

4. POMOĆ U KORIŠTENJU DUN & BRADSTREET RJEŠENJA

Ponuđač će u redovnom radnom vremenu preko telefona i/ili elektroničke pošte pružati besplatnu pomoć i savjetovanje u korištenju Dun & Bradstreet rješenja.

5. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Ponuđač je isključivi vlasnik prava intelektualnog vlasništva, Naručitelj stječe samo pravo na korištenje i obvezuje se da će dosljedno poštovati zakon koji uređuje prava intelektualnog vlasništva.
Ukoliko nije dogovoreno drugačije, Naručitelj ima pravo na korištenje Dun & Bradstreet rješenja isključivo: (i) za svoje vlastite potrebe, (ii) u skladu s dogovorenim opsegom korištenja i brojem korisnika i (iii) u skladu s ostalim dogovorenim ograničenjima.

Naručitelj se obvezuje da nikada neće koristiti programske alate koji bi mu omogućili izvoz podataka u većem opsegu i oblikovati novu bazu podataka.

Ako su strane sklopile dogovor o pružanju usluga društva Dun & Bradstreet, Naručitelj ima pravo na korištenje dogovorenih usluga samo u državi sjedišta Ponuđača, osim ako se strane nisu dogovorile drugačije. Osim toga, Naručitelj će isključivo u svrhu provjere koriste li se usluge društva Dun & Bradstreet u skladu s ugovorom Ponuđaču dozvoliti uvid u evidencije i računalne sustave u kojima se takve usluge koriste ili pohranjuju, pri čemu Naručitelj nije dužan otkriti podatke koji bi predstavljali kršenje obaveza o povjerljivosti prema trećoj osobi. U slučaju usluga društva Dun & Bradstreet, koje obuhvaćaju D-U- N-S brojeve, Naručitelju je osigurana stalna licenca za korištenje D-U-N-S brojeva isključivo u svrhu identifikacije. Ako tijekom trajanja pretplatničkog odnosa društvo Dun & Bradstreet International, Ltd promijeni uvjete licence Ponuđača, Ponuđač zadržava pravo da u skladu s promijenjenim uvjetima odgovarajuće uredi međusobne odnose s Naručiteljem.

Naručitelj se obvezuje da će u korištenju Dun & Bradstreet rješenja dosljedno poštovati oznake o izvoru podataka, da oznake izvora neće mijenjati ni uklanjati te da podatke nikad neće označavati svojim oznakama (kao izvor podataka).

6. CIJENE I ROKOVI PLAĆANJA

Cijene se obračunavaju prema trenutno važećem cjeniku Ponuđača. Sve su cijene navedene u HRK i bez PDV-a.

Plaćanje se vrši u roku od deset (10) dana od datuma primitka računa, osim ako nije dogovoreno drugačije. Ako Naručitelj ne izvrši plaćanje u dogovorenom roku, Ponuđač u naplati dospjelog iznosa ima pravo na zakonske zatezne kamate i povrat razumnih troškova ili izdataka u skladu s važećim zakonodavstvom.

Naručitelj se slaže da se račun izdaje i šalje u elektroničkom obliku, na elektroničku adresu koju je on odredio. Naručitelj može zatražiti i primanje e-računa u svoje internetsko bankarstvo. Primanje e-računa u elektroničko bankarstvo može zatražiti Naručitelj čija banka omogućuje primanje e-računa i koji je korisnik internetskog, odnosno elektroničkog bankarstva.

Ako je opseg korištenja Dun & Bradstreet rješenja određen, neiskorištena količina neće se prenijeti u sljedeće obračunsko razdoblje, stoga neiskorišteni iznos neće biti vraćen, osim ako se strane prethodno ne dogovore drugačije.

7. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ponuđač pruža usluge takve kakve jesu i ne jamči za točnost, potpunost, ažurnost, kvalitetu ili cjelovitost podataka i drugih sadržaja Dun & Bradstreet rješenja, odnosno za njihovu primjerenost određenoj svrsi. Ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost za moguće posljedice koje bi proizašle iz korištenja Dun & Bradstreet rješenja i ni u kojem slučaju nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju Naručitelj pretrpi zbog odluka donesenih na temelju korištenja Dun & Bradstreet rješenja.

Ponuđač ne daje nikakvu suglasnost u svezi s korištenjem podataka i nije odgovoran za eventualno nezakonito korištenje Dun & Bradstreet rješenja od strane Naručitelja. Naručitelj je kazneno i odštetno odgovoran za korištenje podataka koje je u suprotnosti s pravilima korištenja i odredbama općih uvjeta ili u suprotnosti s relevantnim zakonodavstvom.

Ponuđač nije odgovoran za prestanak ili ograničenje pristupa Dun & Bradstreet rješenjima nastalo zbog greški izvan djelokruga Ponuđača (npr. greške u radu internetske mreže...). Ponuđač nadalje nije odgovoran ni za kakvu štetu ni neugodnosti koje bi Naručitelju nastale zbog eventualnih tehničkih problema ili ograničenja pristupa Dun & Bradstreet rješenjima.

Ponuđač omogućuje odgovarajuću opremu
samo na svojoj stranici i nikako nije odgovoran za bilo kakve nepravilnosti ili nezakonitosti koje nastanu zbog neodgovarajuće opreme ili postupanja Naručitelja.

Ako Ponuđač pretrpi bilo kakvu štetu zbog zloupotrebe usluga od strane Naručitelja, Ponuđač ima pravo na naknadu za takvu štetu.

Nijedna strana nije odgovorna za nastalu štetu i postupanje u suprotnosti s odredbama ugovora koji su posljedica zakonodavnih promjena, odredbi ili mjera tijela, vojnih akcija, napada, štrajka, blokade ili drugih okolnosti izvan kontrole strane koja je u suprotnosti s ugovorom.

8. OSOBNI PODACI

Ako se u sklopu Dun & Bradstreet rješenja obrađuju osobni podaci, obje će ugovorne strane poštovati važeće zakonodavstvo koje uređuje zaštitu osobnih podataka.

Ako Naručitelj osobne podatke iz Dun & Bradstreet rješenja iskoristi za uspostavu kontakta s pojedincima na koje se odnose osobni podaci, Naručitelj u skladu s načelom preglednosti te pojedince obavještava da je izvor podataka Ponuđač i obavještava ih da su dodatne informacije o obradi podataka dostupne na stranici Zaštita osobnih podataka. Te informacije treba navesti prilikom prvog kontakta s pojedincima na koje se odnose osobni podaci.

Ako Ponuđač u svrhu izvršenja ugovora obrađuje osobne podatke osoba koje su zaposlene kod Naručitelja, Naručitelj se osim toga obvezuje da će u skladu s važećim zakonodavstvom koje uređuje zaštitu podataka o toj obradi obavijestiti i osobe kojih se tiče obrada.

Ako su predmetne usluge takve da Ponuđač u ime Naručitelja obrađuje osobne podatke za koje je u skladu s važećim zakonodavstvom o osobnim podacima upravitelj Naručitelj, takva je obrada predmet važećeg ugovora o obradi osobnih podataka Ponuđača koji je sastavni dio ugovora, osim ako ugovorne strane ne dogovore drugačije.

U slučaju žalbe zbog kršenja zaštite osobnih podataka povezane s uslugama koje Ponuđač pruža Naručitelju ugovorne se strane moraju međusobno obavještavati i surađivati u svrhu učinkovitog rješavanja problema.

9. VALJANOST PRETPLATNIČKOG ODNOSA

Pretplatnički odnos između Ponuđača i Naručitelja nastaje na temelju:
 1. telefonske narudžbe koju Ponuđač i Naručitelj potvrđuju tako da Ponuđač Naručitelju elektroničkom poštom šalje potvrdu o pretplati;
 2. pravilno ispunjene i potpisane
  narudžbenice od strane Naručitelja;
 3. pravilno ispunjene internetske
  narudžbenice ili
 4. na temelju sklopljenog ugovora;
 5. u dugim slučajevima, kad je među stranama postignuta suglasnost za zasnivanje pretplatničkog donosa (digitalna obnova pretplatničkog odnosa...).

Ako se strane pisano ne dogovore drugačije, pretplatnički se odnos zasniva na razdoblje od dvanaest (12) mjeseci.

Raskid pretplatničkog odnosa nije moguć prije isteka dogovorenog razdoblja.
Obračunska jedinica iznosi 12 mjeseci.

Svaka strana ima pravo odmah odustati od ugovora ako se protiv druge strane pokrene stečajni postupak, postupak likvidacije ili prestrukturiranja društva ili ako druga strana bitno krši odredbe ugovora li ovih općih uvjeta poslovanja.

10. POVJERLJIVE INFORMACIJE

Strane se obvezuju da će povjerljive informacije koje su im otkrivene (uključujući korisničko ime i zaporku, poslovne tajne, financijske podatke i podatke o strankama koje prime od druge ugovorne strane) čuvati kao strogo povjerljive.

Ugovorne strane ne smiju povjerljive informacije posredno ili neposredno otkriti nijednoj trećoj osobi osim u slučaju privole druge ugovorne strane ili izuzetka predviđenog ovim ugovorom, zakonom ili odlukom tijela.

11. VAŽEĆE ZAKONODAVSTVO I RJEŠAVANJE SPOROVA

Ako nije dogovoreno drugačije, za pravni odnos između Ponuđača i Naručitelja primjenjuje se hrvatsko zakonodavstvo.

Eventualne sporove proizašle iz pravnog odnosa ili u svezi s njim strane će rješavati sporazumno, a ako to neće biti moguće, za rješavanje eventualnih sporova bit će nadležan sud u Zagrebu.

12. OSTALO

Ponuđač ima pravo za izvršenje usluga ovlastiti podizvođače. Za posao koji izvrše podizvođači Ponuđač snosi istu odgovornost kao i za svoj posao.

Nijedna strana ne smije bez prethodne pisane suglasnosti druge strane na treću osobu prenijeti bilo kakva svoja prava i obaveze.

13. VALJANOST OPĆIH UVJETA

Opći uvjeti korištenja vrijede od 03.03.2020.

 

Dodatak općim uvjetima za korištenje Dun & Bradstreet rješenja D&B Credit

Predmetni dodatak, uključujući Opće uvjete korištenja Dun & Bradstreet rješenja i ostale odredbe te pravnu osnovu za nastanak pretplatničkog odnosa, uređuje pravne odnose između Ponuđača i Naručitelj u pretplati na pristup Dun & Bradstreet rješenju D&B Credit.

1. GEOGRAFSKO OGRANIČENJE PAKETA

S obzirom na geografsko područje u kojem se nalazi većina Naručiteljovih partnera ponuđač u sklopu Dun & Bradstreet rješenja D&B Credit nudi 4 (četiri) različita paketa:

 • DOMESTIC UNLIMITED – Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Republika Makedonija, Srbija, Slovenija
 • EUROPE UNLIMITED – sve države iz paketa Domestic Unlimited te Andora, Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Farski Otoci, Finska, Francuska, Gibraltar, Grčka, Grenland, Irska, Island, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska, Malta, Monako, Njemačka, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, San Marino, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija
 • EUROPE AND NORTH AMERICA UNLIMITED – sve države iz paketa Domestic Unlimited, Europe Unlimited te Kanada, Meksiko i SAD
 • GLOBAL – sve države iz paketa Domestic Unlimited, Europe Unlimited; North America Unlimited te sve ostale države.

Naručitelj zasniva pretplatnički odnos uzimajući u obzir svoju potrošnju u prethodnom ugovornom odnosu, odnosno očekivanu potrošnju.

Naručitelj ne smije pristupati informacijama i/ili uslugama iz drugog (geografskog) paketa te će mu se informacije i/ili podaci koji nisu uključeni u dogovorenu cijenu naplatiti po važećem cjeniku.

2. GEOGRAFSKO OGRANIČENJE PAKETA

Naručitelj se obvezuje da će informacijama i uslugama pristupati i/ili ih koristiti samo na teritoriju države u kojoj ima sjedište, i to za podršku svojem poslovanju na tom teritoriju.

3. NAČELO POŠTENOG KORIŠTENJA

Naručitelj se obvezuje da će dobivene podatke koristiti za vlastite potrebe i u razumnom opsegu, odnosno u opsegu koji je za njega uobičajen i očekivan na temelju dosadašnjeg poslovanja. Naručitelj smije planiranu, odnosno očekivanu potrošnju prekoračiti najviše toliko da će očekivana i nepredviđena potrošnja ukupno iznositi najviše 200 %. Eventualne neiskorištene količine usluga ili prijenosa ne mogu se prenijeti u sljedeće godine.

Ako Naručitelj ne poštuje načela poštenog korištenja, Ponuđač zadržava pravo na prekid pretplatničkog odnosa.