Dun & Bradstreetin yritystietokannan tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä: 24.05.2018
Päivitetty: 19.12.2022

Rekisterinpitäjä

Dun & Bradstreet Finland Oy (y-tunnus: 2014838-7)

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Osoite: Kumpulantie 3, 00520 Helsinki
Tietosuojavastaavan yhteystieto: eudpo@dnb.com
Yhteydenotot: yritysrekisteri@dnb.com


Rekisterin nimi

Dun & Bradstreetin yritystietokanta

Rekisteröidyt henkilöt

Yritysten vastuuhenkilöt ja päättäjät


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Dun & Bradstreetin yritystietokantaa käytetään osoitelähteenä yksilöityyn ja kestoltaan lyhytaikaiseen markkinointiin ja asiakasrekistereiden ylläpitoon.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa voidaan pitää oikeutetun edun toteuttamiseksi suoritettuna.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koostuu ensisijaisesti viranomaislähteiden mukaisista yrityksen perustiedoista sisältäen tiedot yrityksen vastuuhenkilöistä. Lisäksi rekisteriin kerätään tietoja yritysten operatiivisesta johdosta.

Edellä kuvattuja yrityshenkilöitä koskevat tietoryhmät:

  • yrityshenkilön nimi
  • yrityshenkilön titteli ja vastuualue
  • työnantajayrityksen osoitetiedot
  • yrityshenkilön työsähköposti
  • yrityksen Kaupparekisterin mukaisten vastuuhenkilöiden henkilötunnus


Tietolähteet

Rekisterin tärkeimpinä tietolähteinä ovat viranomaisrekisterit kuten kaupparekisteri, yhdistysrekisteri ja säätiörekisteri. Lisäksi tietoa kerätään yrityksiltä suoraan tai niiden julkaisuista. Säännönmukainen tietolähde on Dun & Bradstreetin yhteystietopalvelu.


Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja niin kauan, kun on tarpeellista suhteessa tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin käyttötarkoituksiin edellyttäen, että rekisteröity ei ole kieltänyt henkilötietojen käsittelyä. Lisäksi tietoja säilytetään vain siinä laajuudessa, kun tietojen käyttötarkoitus vaatii.

Dun & Bradstreet arvioi tietojen säilyttämisen tarvetta säännöllisesti ja tekee kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että rekisterissä olevat tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Vanhentuneet ja virheelliset henkilötiedot korjataan ja poistetaan asianmukaisesti.

Viranomaislähteestä saadut henkilötiedot poistetaan rekisteristä 12 kuukauden sisällä siitä, kun tiedot ovat poistettu kyseisestä viranomaislähteestä. Yrityksen operatiivista johtoa koskevat henkilötiedot poistetaan rekisteristä rekisteröidyn pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä.


Tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan asiakassopimuksen tehneille yritysasiakkaille ja yhteistyökumppaneille suoramarkkinointiin ja asiakasrekistereiden ylläpitoon, jollei rekisteröity ole kieltänyt luovuttamista.


Tietojen siirrot kolmansiin maihin

Tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuoja-asetusta noudattaen, kun siirron kohteena olevassa maassa on riittävä tietosuojan taso tai riittävä tietosuojantaso voidaan varmistaa sopimusmenettelyillä.


Rekisterin tekniset ja organisatoriset tietosuoja ja turvatoimet

A. Manuaalinen aineisto

Tulosteina saatuja henkilötietoja säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain käsittelyyn oikeutetuilla henkilöillä.

Kun tarvittavat tiedot on tallennettu tietojärjestelmään, ne tuhotaan tietosuoja- ja turvatoimia noudattaen välittömästi.

B. Tietojärjestelmään tallennetut tiedot

Dun & Bradstreet Finland Oy:llä on tietoturvamenettelyjä koskeva ohjeisto, jota noudatetaan kaikissa Dun & Bradstreet Finland Oy:n toiminnoissa.

Dun & Bradstreet Finland Oy:n käyttämät konesali- ja tietoliikennepalvelut tuottaa sertifioitu toimittaja, joka tietoturvassa toimii ISO27001:n sekä kansallisten standardien mukaisesti.

Dun & Bradstreet Finland Oy käsittelee palveluissaan henkilötietoja suojaustasojen edellyttämällä tavalla.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen voit käyttää OmaData -palvelua.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt voit myös lähettää kirjallisena, allekirjoitettuna ja varustettuna kopiolla virallisesta henkilöllisyystodistuksesta osoitteeseen:

Dun & Bradstreet Finland Oy
Asiakaspalvelu
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI

Vaatimuksessa tulee näkyä henkilön nimi, yritys ja yrityksen tarkka osoite, jotta rekisteröidyn aukoton tunnistaminen olisi mahdollista. Rekisteröidyn pyyntöjen vastaus toimitetaan rekisteröidyn väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

Vaatimus suoramarkkinointikiellosta voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@dnb.com.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada Dun & Bradstreetiltä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä Yritystietokannassa. Jos rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on myös oikeus saada tuloste omista tiedoistaan.

Suosittelemme käyttämään OmaData -palvelua pyynnön toteuttamiseen. Pääset palveluun tästä 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Dun & Bradstreet oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada myös puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

Viranomaislähteestä saadut henkilötiedot poistetaan rekisteristä 12 kuukauden sisällä siitä, kun tiedot ovat poistettu kyseisestä viranomaislähteestä. Yrityksen operatiivista johtoa koskevat henkilötiedot poistetaan rekisteristä rekisteröidyn pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröity voi pyytää käsittelyn rajoittamista, jos hän katsoo, että hänen tietonsa ovat puutteellisia tai virheellisiä. Dun & Bradstreet keskeyttää tietojen käsittelyn, kunnes tiedot on oikaistu tai korjattu. Rekisteröity voi käyttää oikeuttansa käsittelyn rajoittamiseen, jos hän perustelee pyyntönsä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen, ellei tietoja ole saatu rekisteröidyltä itseltään jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Siirto suoraan rekisterinpitäjältä toiselle on mahdollinen ainoastaan, jos se on teknisesti toteutettavissa.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu tiettyihin 6 artiklan alakohtiin, kuten koskien suoramarkkinointia. Dun & Bradstreet ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos Dun & Bradstreet voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten.

Suosittelemme käyttämään OmaData -palvelua pyynnön toteuttamiseen. Pääset palveluun tästä

Vaatimus suoramarkkinointikiellosta voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@dnb.com. Vaatimuksessa tulee näkyä henkilön nimi, yritys ja yrityksen tarkka osoite, jotta rekisteröidyn aukoton tunnistaminen olisi mahdollista.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Dun & Bradstreet pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset ja päivitykset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen. Dun & Bradstreet suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Dun & Bradstreetin verkkosivustolla näytetään aina viimeisin versio Tietosuojaselosteesta rekisterikohtaisesti.


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos hän katsoo, että hänen (EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen perustuvia) oikeuksiaan on loukattu tai, jos Dun & Bradstreet ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Toimivaltainen valvontaviranomainen rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on Tietosuojavaltuutetun toimisto: Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki. Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki, sähköposti: tietosuoja@om.fi, vaihde: 029 56 66700