Bisnoden yhteystietopalvelun  tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 29.06.2018
Päivitetty: 13.4.2022

Rekisterinpitäjä

Bisnode Finland Oy (y-tunnus: 2014838-7)

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Osoite: Kumpulantie 3; 00520 Helsinki
Puhelin: (09) 2727 02333
Sähköposti: asiakaspalvelu@bisnode.com
Tietosuojavastaavan yhteystieto: dpo.fi@bisnode.com
Yhteydenotot: asiakaspalvelu@bisnode.com


Rekisterin nimi

Bisnoden yhteystietopalvelu

Rekisteröidyt henkilöt

Valtakunnalliseen puhelinluetteloon merkityt tilaajat.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Bisnoden yhteystietopalvelun käsittely perustuu lakiin Sähköisen viestinnän palveluista (917/2014).

Bisnoden yhteystietopalvelun käsittelyn tarkoitus on yhteystietopalvelun muodostaminen sekä sen tarjoaminen että lisäarvopalvelujen tuottaminen ja niiden tarjoaminen. Lisäarvopalveluksi luetaan esimerkiksi päivityspalvelu.


Rekisterin tietosisältö

Bisnoden yhteystietopalvelun tietosisältö koostuu tilaajien yhteystiedoista, joihin sisältyy:

  • tilaajan nimi
  • tilaajan osoite
  • puhelinnumero
  • tilaajan ammattinimike
  • käyttäjän nimi ja operaattorin nimi
  • telemarkkinointikielto


Tietolähteet

Bisnoden yhteystietopalvelun säännönmukaiset tietolähteet ovat Suomen Numeropalvelu Oy:n valtakunnallinen tilaajatietokanta ja ASML:n puhelintarjonnan rajoituspalvelu (ns Puhelin-Robinson).


Tietojen säilytysaika

Bisnoden yhteystietopalvelun tilaajatietoja päivitetään päivittäin. Varmuuskopioita säilytetään vuoden (1) ajan.


Tietojen luovutukset

Bisnode luovuttaa tilaajatietoja sähköisen yhteystietopalvelun tarjoamiseen sopimusasiakkaille.

Bisnode tarjoaa yhteystietopalvelua vain sellaisille sopimusasiakkaille, joilla on Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 nojalla oikeus käsitellä päivitettäviä tilaajatietoja.


Tietojen siirrot kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin eli EU/ ETA alueen ulkopuolelle.


Rekisterin tekniset ja organisatoriset tietosuoja ja turvatoimet

A. Manuaalinen aineisto

Tulosteina saatuja henkilötietoja säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain käsittelyyn oikeutetuilla henkilöillä.

Kun tarvittavat tiedot on tallennettu tietojärjestelmään, ne tuhotaan tietosuoja- ja turvatoimia noudattaen välittömästi.

B. Tietojärjestelmään tallennetut tiedot

Bisnode Finland Oy:llä on tietoturvamenettelyjä koskeva ohjeisto, jota noudatetaan kaikissa Bisnode Finland Oy:n toiminnoissa.

Bisnode Finland Oy:n käyttämät konesali- ja tietoliikennepalvelut tuottaa sertifioitu toimittaja, joka tietoturvassa toimii ISO27001:n sekä kansallisten standardien mukaisesti.

Bisnode Finland Oy käsittelee palveluissaan henkilötietoja suojaustasojen edellyttämällä tavalla.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisena tai sähköisenä, allekirjoitettuna ja varustettuna kopiolla virallisesta henkilöllisyystodistuksesta osoitteeseen:

Bisnode Finland Oy
Asiakaspalvelu
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI

tai

asiakaspalvelu@bisnode.com

Pyynnössä tulee myös näkyä henkilön nimi ja tarkka osoite, jotta rekisteröidyn aukoton tunnistaminen olisi mahdollista. Rekisteröidyn pyyntöjen vastaus toimitetaan rekisteröidyn väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada Bisnodelta vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä Bisnoden yhteystietopalvelussa. Jos rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on myös oikeus saada tuloste omista tiedoistaan.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Bisnoden yhteystietopalvelun osalta oikaisupyynnöt on suositeltavaa tehdä suoraan omalle teleyritykselle, jotta pyynnöt välittyisivät myös muille yhteystietopalveluyrityksille.


Oikeus tietojen poistamiseen

Bisnoden yhteystietopalvelun osalta poistopyynnöt on suositeltavaa tehdä suoraan omalle teleyritykselle, jotta pyynnöt välittyisivät myös muille yhteystietopalveluyrityksille.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.


Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröity voi pyytää käsittelyn rajoittamista, jos hän katsoo, että hänen tietonsa ovat puutteellisia tai virheellisiä. Bisnode keskeyttää tietojen jatkokäsittelyn, kunnes tiedot on oikaistu tai korjattu. Rekisteröity voi käyttää oikeuttansa käsittelyn rajoittamiseen, jos hän perustelee pyyntönsä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen, ellei tietoja ole saatu rekisteröidyltä itseltään jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Siirto suoraan rekisterinpitäjältä toiselle on mahdollinen ainoastaan, jos se on teknisesti toteutettavissa.


Vastustamisoikeus

Bisnode suosittelee tekemään telemarkkinointia koskevat kiellot suoraan ASML:n kieltopalveluiden kautta, jotta pyynnöt välittyisivät myös muille yhteystietopalvelu- ja telemarkkinointiyrityksille. Linkki kieltopalveluihin: https://www.asml.fi/kieltopalvelut/

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu tiettyihin 6 artiklan alakohtiin, kuten koskien telemarkkinointia. Bisnode ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos Bisnode voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään telemarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen telemarkkinointiin.


Tietosuojaselosteen muuttaminen

Bisnode pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset ja päivitykset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen. Bisnode suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Bisnoden verkkosivustolla näytetään aina viimeisin versio tietosuojaselosteesta rekisterikohtaisesti.


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos hän katsoo, että hänen (EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen perustuvia) oikeuksiaan on loukattu tai, jos Bisnode ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Toimivaltainen valvontaviranomainen rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on Tietosuojavaltuutetun toimisto: Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki. Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki, sähköposti: tietosuoja@om.fi, vaihde: 029 56 66700