Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 24.05.2018
Päivitetty: 29.07.2021

Rekisterinpitäjä

Bisnode Finland Oy (y-tunnus: 2014838-7)

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Osoite: Kumpulantie 3; 00520 Helsinki
Tietosuojavastaavan yhteystieto: dpo.fi@bisnode.com
Yhteydenotot: asiakaspalvelu@bisnode.com

Rekisterin nimi

Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri

Rekisteröidyt henkilöt

Markkinointikelpoiset luonnolliset henkilöt

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri on perustettu vuonna 2008 ja sitä käytetään osoitelähteenä yksilöityyn ja kestoltaan lyhytaikaiseen markkinointiin sekä asiakasrekistereiden päivitykseen, ylläpitoon ja tietojen tarkistukseen.

Kyseistä rekisteriä käytetään muun muassa suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä tietojen päivitykseen, ylläpitoon ja tietojen hakemiseen ja tarkistukseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa samoin kuin rekistereiden päivitykseen, ylläpitoon, tietojen hakemiseen ja tarkastukseen voidaan pitää oikeutetun edun toteuttamiseksi suoritettuna.

Profilointi

Bisnode yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisterin henkilötietoja käytetään tietosuoja-asetuksen tarkoittamaan profilointiin, eli tietoja käsitellään automaattisesti rekisteröidyn henkilökohtaisten ominaisuuksien kuten esimerkiksi kiinnostuksen kohteisiin, varallisuuteen, koulutustasoon ja kotitalouden ominaisuuksiin liittyvien piirteiden ennakointiin tai arviointiin. Profiloinnin tarkoituksena on mahdollistaa muun muassa markkinoinnin tarkoituksenmukaisempi kohdentaminen ja asiakasrekisterin kuvailu. Profilointia tehdään pääasiassa perustuen henkilön asunpaikan sijaintiin, ikään ja sukupuoleen.

Rekisteriä käytetään tilastointiin, joka ei yksilöi tilastojoukkoihin kuuluvia henkilöitä.

Bisnode ei tee rekisterin perusteella automatisoituja yksittäispäätöksiä, joilla olisi rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttaisivat rekisteröityyn vastaavalla tavalla.

Rekisterin tietosisältö

Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri sisältää tietoja potentiaalisista henkilöasiakkaista.

Rekisterissä oleviin henkilöihin liittyvät perustiedot ovat seuraavia:

  • etu- ja sukunimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • asiointikieli
  • sukupuoli
  • syntymäaika

Rekisteriin on merkitty myös mahdolliset tietojen luovutuskiellot.

Tietolähteet

Vuoteen 2014 asti merkittävä rekisterin tietolähde oli kaupparekisteri, johon siihen asti merkittiin myös yrityshenkilöiden kotiosoitteet. Rekisteriä on kertaluonteisesti kartutettu hyödyntäen Poste Interestante -suoramarkkinointirekisteriä (2015) sekä Willowtree -asiakasrekisteriä (2015). Nämä rekisterit ovat sittemmin lopettaneet toimintansa. Lisäksi tietojen on kartutettu kertaluonteisesti Aller Media Oy:n asiakasrekisteristä vuonna 2015. Kaikkien lähteiden osalta olemme varmistaneet, että niillä on ollut oikeus tietojen luovuttamiseen.

Tällä hetkellä säännönmukaisia tietolähteitä ovat Bisnoden yhteystietopalvelu sekä Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) markkinointikieltorekisterit. Säännönmukaisia tietolähteitä käytetään vain rekisterissä olevien tietojen päivittämiseen.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja niin kauan, kun on tarpeellista suhteessa tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin käyttötarkoituksiin edellyttäen, että rekisteröity ei ole kieltänyt henkilötietojen käsittelyä. Lisäksi tietoja säilytetään vain siinä laajuudessa, kun tietojen käyttötarkoitus vaatii.

Henkilötietoja säilytetään korkeintaan 3 vuotta siitä, kun tietoja on viimeksi käytetty kyseisen rekisterin määriteltyihin käyttötarkoituksiin. 

Bisnode arvioi tietojen säilyttämisen tarvetta säännöllisesti ja tekee kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että rekisterissä olevat tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Vanhentuneet ja virheelliset henkilötiedot korjataan ja poistetaan asianmukaisesti.

Tietojen luovutukset

Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri tietoja luovutetaan Bisnoden yritysasiakkaille yksilöityyn ja kestoltaan lyhytaikaiseen markkinointiin ja asiakasrekistereiden ylläpitoon.

Tietojen siirrot kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin eli EU/ ETA alueen ulkopuolelle.

Rekisterin tekniset ja organisatoriset tietosuoja ja turvatoimet

A. Manuaalinen aineisto

Tulosteina saatuja henkilötietoja säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain käsittelyyn oikeutetuilla henkilöillä.

Kun tarvittavat tiedot on tallennettu tietojärjestelmään, ne tuhotaan tietosuoja- ja turvatoimia noudattaen välittömästi.

B. Tietojärjestelmään tallennetut tiedot

Bisnode Finland Oy:llä on tietoturvamenettelyjä koskeva ohjeisto, jota noudatetaan kaikissa Bisnode Finland Oy:n toiminnoissa.

Bisnode Finland Oy:n käyttämät konesali- ja tietoliikennepalvelut tuottaa sertifioitu toimittaja, joka tietoturvassa toimii ISO27001:n sekä kansallisten standardien mukaisesti.

Bisnode Finland Oy käsittelee palveluissaan henkilötietoja suojaustasojen edellyttämällä tavalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen, voit käyttää MyBisnode -palvelua.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt voit myös lähettää kirjallisena ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Bisnode Finland Oy
Asiakaspalvelu
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI

Vaatimus suoramarkkinointikiellosta voidaan toimittaa sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@bisnode.com. Vaatimuksessa tulee näkyä henkilön nimi, tarkka osoite ja syntymäaika, jotta rekisteröidyn aukoton tunnistaminen olisi mahdollista.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada Bisnodelta vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisterissä Jos rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on myös oikeus saada tuloste omista tiedoistaan.

Suosittelemme käyttämään MyBisnode -palvelua pyynnön toteuttamiseen. Palveluun pääset tästä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Bisnode oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada myös puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Suosittelemme käyttämään MyBisnode -palvelua pyyntöjen toteuttamiseen. Palveluun pääset tästä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröity voi pyytää käsittelyn rajoittamista, jos hän katsoo, että hänen tietonsa ovat puutteellisia tai virheellisiä. Bisnode keskeyttää tietojen käsittelyn, kunnes tiedot on oikaistu tai korjattu. Rekisteröity voi käyttää oikeuttansa käsittelyn rajoittamiseen, jos hän perustelee pyyntönsä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen, ellei tietoja ole saatu rekisteröidyltä itseltään jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Siirto suoraan rekisterinpitäjältä toiselle on mahdollinen ainoastaan, jos se on teknisesti toteutettavissa.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu tiettyihin 6 artiklan alakohtiin, kuten koskien suoramarkkinointia. Bisnode ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos Bisnode voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Suosittelemme käyttämään MyBisnode -palvelua, jossa voit asettaa itsellesi suoramarkkinointikiellon. MyBisnode -palveluun pääset tästä.

Vaatimus profiloinnin vastustamisesta tai suoramarkkinointikiellosta voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@bisnode.com. Vaatimuksessa tulee näkyä henkilön nimi ja tarkka osoite, jotta rekisteröidyn aukoton tunnistaminen olisi mahdollista.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Bisnode pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen. Bisnode suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos hän katsoo, että hänen (EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen perustuvia) oikeuksiaan on loukattu tai, jos Bisnode ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Toimivaltainen valvontaviranomainen rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6. krs 00520 Helsinki, PL 800 00521 Helsinki, tietosuoja@om.fi, vaihde: 029 56 66700