Lisätietoa oikeutetusta edusta

Meidän etumme ja sinun yksityisyytesi tasapaino

Kun Bisnode käyttää oikeutettua etua henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena, teemme aina päätöksen tueksi tasapainotestin, jossa punnitsemme tietojenkäsittelyyn liittyvää omaa etuamme rekisteröidyn yksityisyyden suojaa vasten.

Yleisesti ottaen tasapainotesti koostuu seuraavista osista:

  • kuvaus Bisnoden oikeutetusta edusta ja arvio siitä, onko henkilötietojen käsittely välttämätöntä ja oikeasuhteista käsittelyn tarkoitukseen nähden
  • vaikutukset rekisteröityyn sekä arvio siitä, osaisiko hän kohtuudella odottaa tiedoilleen tapahtuvia asioita; lisäksi kuvaus siitä, miten arkaluontoisia tiedot ovat, miten paljon niitä käytetään ja miten niitä käsitellään
  • kuvaus muista toteuttamistamme suojatoimista, jotka saattavat rajoittaa rekisteröityyn kohdistuvia vaikutuksia, kuten tietojen minimointi, yksityisyyden suojaa parantavat tekniikat, läpinäkyvyyden lisääminen, oikeus kieltäytyä markkinointiviestinnästä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Tasapainotestin dokumentaatio säilytetään, jotta siinä huomioon otetut asiat voidaan todistaa jälkikäteen. Tasapainotestin suorittamisen yhteydessä edellytämme, että kaikki rekisteröidyn oikeuksia koskevat vaatimukset toteutuvat. Toteutamme myös teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä rekisteröityjen tietojen suojaamiseksi.

Bisnoden oikeusperuste luottotietotoiminnassa

Bisnoden oikeusperuste luottotietotoiminnassa

Bisnode pitää kattavaa rekisteriä luottotiedoista tarjotakseen palveluita, joilla asiakkaamme voivat tarkistaa henkilön tai yrityksen luottokelpoisuuden ja siten hallita taloudellisia riskejään esimerkiksi minimoimalla riskin luoton myöntämisestä maksukyvyttömille henkilöille.

Luottotiedoilla on merkittävä tehtävä yhteiskunnassa. Niiden ansiosta yritykset voivat tarkistaa asiakkaidensa kyvyn maksaa tilaamansa tuotteet ja pankit puolestaan asiakkaidensa kyvyn maksaa esimerkiksi asuntolainansa. Etenkin verkossa tehtävien sopimusten, ostosten ja muiden toimien yhteydessä Bisnoden tekemää työtä luottotietojen tarkastamiseksi sekä (asiakkaan näkökulmasta) luottotietojen käyttämistä voidaan nykyään pitää lähes itsestäänselvyytenä ja pakollisena osana sopimusten solmimista verkossa.

Tarkastamalla nykyisen tai potentiaalisen asiakkaan luottotiedot yritykset pystyvät turvaamaan liiketoimintaansa minimoimalla luottoriskejä. Useimmat yritykset eivät myönnä lainaa tai luottoa, jos ne eivät voi varmistua rekisteröidyn maksukyvystä.

Suomen markkinoilla Bisnodella on lupa käsitellä luottotietoja ja noudattaen luottotietolakeja ja muita sovellettavia lakeja.

Tarjoamalla tällaista palvelua Bisnode myös mahdollistaa seuraavien yleisten etujen toteutumisen yhteiskunnassa:

  • Kuluttajien velat pysyvät kurissa ylivelkaantumisen ehkäisemisen avulla.
  • Luottotiedot ovat tärkeä osa EU:n talouden toteutumista.
  • Taloudelle on tärkeää, että luotonantajat voivat suojautua luottotappioilta ja luotonhakijat saada pyytämiään luottoja.
  • Valtion näkökulmasta on tärkeää, että markkinoille, liiketoiminnalle ja kuluttajille on tappioita koskevia säännöksiä ja sääntöjä.
  • On tärkeää, että luottomarkkinoita ja verkkokauppaa ei rajoiteta vain luottoriskien arvioinnin vaikeuksien vuoksi.

Odotukset Bisnoden markkinoilla vaihtelevat: monilla markkinoilla rekisteröidyt odottavatkin tietojensa olevan luottotietorekisterissä. Luottotietorekisterien käsittely on erilaista eri alueilla. Yksityiset luottotietoyritykset ovat yleisiä useimmilla markkinoilla, mutta joillakin alueilla tietoja käsittelevät tällä hetkellä vain julkisen sektorin toimijat tai pankit. Jälkimmäisessä tapauksessa Bisnode ei yleensä harjoita minkäänlaista luottotietoliiketoimintaa.

Bisnoden oikeutettu etu suoramarkkinoinnissa

Bisnoden oikeutettu etu suoramarkkinoinnissa

Bisnoden suoramarkkinointipalveluiden tarkoituksena on varmistaa, että asiakkaillamme on riittävät ja ajantasaiset tiedot oikeiden asiakkaidensa tavoittamiseksi oikeilla viesteillä. Bisnode tarjoaa palveluita asiakkaiden tietojen päivittämiseksi.

Suoramarkkinointi on useimmille yrityksille olennaisen tärkeää. Bisnoden tarjoamat suoramarkkinointipalvelut auttavat varmistamaan, että asiakkaidemme käyttämät tiedot ovat ajan tasalla ja tietomäärältään riittäviä siihen, että haluttu kohderyhmä on mahdollista tavoittaa sopivalla viestillä. Tästä syystä Bisnoden kaltaiset tietopalveluiden tarjoajat ylläpitävät suuria tietokantoja ihmisten, yritysyhteyshenkilöiden tai yritysten tiedoista.

Bisnoden asiakkaiden tavoitteena on löytää sopivia kohderyhmiä, joille viestiä heidän tuotteista ja palveluista. Jotta viestintä tavoittaisi kohderyhmän sopivassa kanavassa, olisi henkilökohtaisempaa, paremmin kohdennettua ja oikein ajoitettua, tarvitsevat asiakkaamme muutakin tietoa yhteystietojen lisäksi. Tästä syystä tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden hyödyntää esimerkiksi tilastollisiin malleihin perustuvia elämäntapamuuttujia.

Bisnoden oikeutettu etu profiloinnissa markkinointitarkoituksiin

Bisnoden oikeutettu etu profiloinnissa markkinointitarkoituksiin

Bisnoden tarjoamien markkinoinnin profilointipalveluiden tavoitteena on auttaa asiakkaitamme tavoittamaan nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaitaan entistä paremmin. Bisnodella profilointia tehdään tilastollisten menetelmien avulla, ei tunnistamisen mahdollistavien henkilötietojen pohjalta.

Profilointi tarkoittaa mitä tahansa käsittelyä henkilön tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioimiseksi, erityisesti henkilökohtaisten mieltymysten, luotettavuuden, käyttäytymisen, sijainnin tai liikkumisen analysoimiseksi tai ennakoimiseksi.

Bisnoden tarjoamien markkinoinnin profilointipalveluiden tavoitteena on auttaa asiakkaitamme tavoittamaan nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaitaan entistä paremmin. Asiakkaamme käyttävät profilointia yleensä siksi, että he haluavat oppia tuntemaan nykyiset asiakkaansa paremmin ja tavoittaa uusia asiakkaita tehokkaammin. Asiakasymmärrys parantaa markkinoinnin kohdentamista, jolloin vältetään epäolennaisen tiedon käyttäminen markkinoinnissa. Kohdennettu markkinointi antaa markkinointipanostuksille usein paremman tuoton kuin kohdentamaton markkinointi. Oikeiden profilointimuuttujien lisääminen asiakasrekisteriin voi auttaa tämän saavuttamisessa.

Bisnoden tarjoamissa markkinoinnin kohdentamispalveluissa hyödynnetään lisäksi muita tilastollisia muuttujia. Näitä ovat esimerkiksi elämäntyyli ja -vaihe, perhe sekä auton omistaminen. Tätä tietoa käytetään kohdentamaan viestintää yksilöille entistä paremmin. Näiden muuttujien käyttäminen markkinoinnin kohdentamisessa auttaa myös siihen, että yksilöille epäolennaisten tarjousten ja markkinointiviestien määrä vähenee.

Bisnoden oikeutettu etu varmennuksessa ja valvonnassa

Bisnoden oikeutettu etu varmennuksessa ja valvonnassa

Bisnoden data- ja varmennuspalveluiden tavoitteena on varmistaa lainsäädännön vaatimusten noudattaminen pitämällä asiakkaidemme tiedot ajan tasalla. Tästä syystä Bisnoden kaltaiset tietopalveluiden tarjoajat ylläpitävät suuria tietokantoja ihmisten tai yritysten tiedoista. Bisnode tarjoaa palveluita asiakkaiden tietojen päivittämiseksi.

Bisnoden asiakkaiden tarve varmennus- ja valvontapalveluille perustuu pääasiassa vaatimukseen tietojen pitämisestä ajan tasalla, mutta myös tietojen täydentämisen tarpeeseen. Lisätietoja käytetään yleensä sitä varten, että opitaan tuntemaan loppuasiakkaat paremmin. Kun asiakkaat tunnetaan paremmin, markkinointia voidaan kohdentaa tarkemmin.

Lisäksi petosten ehkäisemiseksi haluamme turvata sekä sinua että asiakkaitamme. Esimerkiksi yritysasiakkaillamme voi olla tarve varmistaa palveluitamme käyttäen se, että uusi asiakas on olemassa. Näin voidaan ehkäistä esimerkiksi identiteetin väärinkäytöt ja välttyä petoksilta.