Dun & Bradstreetin asiakas- ja yritysrekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä: 24.05.2018

Päivitetty: 14.12.2022

Rekisterinpitäjä

Dun & Bradstreet Finland Oy (y-tunnus: 2014838-7)
Dun & Bradstreet Marketing Oy (y-tunnus: 1966768-1)
Bisnode D&B Finland Oy (y-tunnus: 0830215-0)

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Osoite: Kumpulantie 3; 00520 Helsinki
Puhelin: (09) 2727 02333
Sähköposti: asiakaspalvelu@dnb.com
Yhteydenotot: Asiakaspalvelu

Rekisterin nimi

Dun & Bradstreetin asiakas- ja yritysrekisteri

Rekisteröidyt henkilöt

Dun & Bradstreetin yritysasiakkaat ja potentiaaliset yritysasiakkaat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyy perustuu Dun & Bradstreetin oikeutettujen etujen toteuttamiseen, asiakassuhteeseen, sopimuksen täytäntöönpanemiseen tai rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen sekä potentiaalisten että nykyisten asiakkaiden kontaktoimiseen. Lisäksi käytämme henkilötietoja uusista tuotteista ja palveluista viestimiseen, uutiskirjeiden, koulutus- ja tapahtumakutsujen lähettämiseen sekä tutkimusraporteista, white papereista tai muista vastaavista sisällöistä viestimiseen sekä suoramarkkinointiin.

Tietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi Sinulle oikeusvaikutuksia.

Rekisterin tietosisältö

Dun & Bradstreetin asiakas- ja yritysrekisteri sisältää tietoja sekä nykyisistä että potentiaalisista asiakasyrityksistä ja näiden yritysten työntekijöistä.

Rekisteri sisältää seuraavat perustiedot henkilöistä:

 • Yksilöintitiedot: etunimi, sukunimi, yritys, titteli /vastuualue, yrityssähköposti, yrityspuhelinnumero, yrityksen osoite, kieli, maa
 • Tiedot yhteyshenkilön markkinoinnin luvista ja/tai kielloista
 • Yhteydenottolomakkeiden ja chatin kautta syötetyt tiedot
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot

Lisäksi keräämme tietoa henkilöiden verkkosivuiltamme lataamista oppaista ja muista materiaaleista, sekä osallistumisesta Dun & Bradstreetin tai yhteistyökumppaneidemme tapahtumiin, kyselyihin tai tutkimuksiin sekä tapaamisiin yhteyshenkilöidemme kanssa.

Tietolähteet

Dun & Bradstreet kerää tietoja, joita henkilöt antavat itsestään asiakassuhteen alkaessa ja aikana, täytettäessä internetsivuillamme sijaitsevan yhteydenottolomakeen, kyselyjen yhteydessä, käyntikorteista, asiakaspalvelun yhteydessä, täyttäessä palvelumme tilauskaavakkeen sekä palvelu- ja myyntisopimusten yhteydessä. Keräämme yhteystietoja myös ulkopuolista lähteistä kuten internetsivut tai sosiaalisen median palvelut.

Esimerkkejä yllä mainituista tietolähteistä:

 • Verkkosivujen lomakkeet
 • Chat
 • Puhelut
 • Sosiaalinen media
 • Asiakastapaamiset
 • Sähköpostit
 • Tapahtumat
 • Käyttäjätietojen hallintajärjestelmät
 • Verkkokaupat
 • Bisnode-yritystietokanta
 • Asiakastyytyväisyyskyselyt

Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja niin kauan, kun on tarpeellista suhteessa tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin käyttötarkoituksiin edellyttäen, että rekisteröity ei ole kieltänyt henkilötietojen käsittelyä. Lisäksi tietoja säilytetään vain siinä laajuudessa, kun tietojen käyttötarkoitus vaatii.

Dun & Bradstreet arvioi tietojen säilyttämisen tarvetta säännöllisesti ja tekee kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että rekisterissä olevat tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Vanhentuneet ja virheelliset henkilötiedot korjataan ja poistetaan asianmukaisesti.

Tietojen luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan Dun & Bradstreetin yhteistyökumppaneille, jotka tuottavat palveluita Dun & Bradstreetille ohjeistustemme mukaisesti.

Muita säännönmukaisia luovutuksia ei ole.

Tietojen siirrot kolmansiin maihin

Tietoja siirretään tarvittaessa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuoja-asetusta noudattaen, kun siirron kohteena olevassa maassa on riittävä tietosuojan taso tai riittävä tietosuojantaso voidaan varmistaa sopimusmenettelyillä.

Henkilötietoja siirretään tarvittaessa Dun & Bradstreetin sisällä konsernin viestintä- tai markkinointitoimenpiteiden ja asiakastyytyväisyyskyselyiden toteuttamiseksi.


Rekisterin tekniset ja organisatoriset tietosuoja ja turvatoimet

A. Manuaalinen aineisto
Tulosteina saatuja henkilötietoja säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain käsittelyyn oikeutetuilla henkilöillä.
Kun tarvittavat tiedot on tallennettu tietojärjestelmään, ne tuhotaan tietosuoja ja turvatoimia noudattaen välittömästi.

B. Tietojärjestelmään tallennetut tiedot
Dun & Bradstreet Finland Oy:llä on tietoturvaa koskeva ohjeisto, jota noudatetaan kaikissa Dun & Bradstreet Finland Oy:n toiminnoissa.

Dun & Bradstreet Finland Oy käyttää sertifioitua palveluja, jotka kattavat Dun & Bradstreet Finland Oy:n asiakkaille tuotettavien palvelimien ja tietoliikenteen valvonnan, hallinta- ja käyttöpalvelut, sovelluskäyttöpalvelut ja mobiili- ja internetpalvelut.

Näin ollen Dun & Bradstreet Finland Oy:n palveluissa huomioidaan palveluiden vaatimien suojaustasojen mukainen menettely ja näitä vastaavat fyysiset ja verkkotekniset ympäristöt.

Ohjelmistot ja tietopalvelut, joilla tietosisältöä käsitellään, ovat joko EU -alueelta tai EU – U.S. Privacy Shield rekisteröityjä.

Rekisteröidyn oikeudet

Jos haluat tarkastaa tietosi, oikaista tai poistaa niitä, rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä, ota yhteyttä Dun & Bradstreet Finlandin asiakaspalveluun.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt voidaan lähettää myös kirjallisena ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Dun & Bradstreet Finland Oy
Asiakaspalvelu
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI

Pyynnössä tulee näkyä henkilön nimi ja yritys ja yrityksen tarkka osoite, jotta rekisteröidyn aukoton tunnistaminen olisi mahdollista.

Tarkastus- ja oikaisupyynnöt

Rekisteröidyllä on oikeus saada Dun & Bradstreetiltä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on myös oikeus saada tuloste omista tiedoistaan.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Dun & Bradstreet oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröity voi pyytää käsittelyn rajoittamista, jos hän katsoo, että hänen tietonsa ovat puutteellisia tai virheellisiä. Dun & Bradstreet keskeyttää tietojen jatkokäsittelyn, kunnes tiedot on oikaistu tai korjattu.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen, ellei tietoja ole saatu rekisteröidyltä itseltään jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Siirto suoraan rekisterinpitäjältä toiselle on mahdollinen ainoastaan, jos se on teknisesti toteutettavissa.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu tiettyihin 6 artiklan alakohtiin, kuten koskien suoramarkkinointia. Dun & Bradstreet ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos Dun & Bradstreet voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Dun & Bradstreet pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen. Dun & Bradstreet suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos hän katsoo, että hänen (EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen perustuvia) oikeuksiaan on loukattu tai, jos Dun & Bradstreet ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Toimivaltainen valvontaviranomainen asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköpostiosoite: tietosuoja@om.fi
Vaihde: 029 56 66700