Miten vahvistat resilienssiä yrityksessäsi?

Jotta yritys menestyy sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä, sen resilienssiä on vahvistettava. Lue lisää tästä artikkelista.

Resilienssin strateginen hyödyntäminen

Resilientit yritykset reagoivat nopeasti vaikeisiin aikoihin ja globaaleihin haasteisiin, kuten geopoliittisiin konflikteihin tai koronapandemiaan. Ne varmistavat liiketoiminnan jatkuvuuden ja kehittävät myös strategioita, joiden avulla yritys voi nousta kriisistä vahvempana ja kestävempänä. Tämä myös takaa kilpailuedun ja varmistaa liiketoiminnan pitkäikäisyyden.

Riskien tunnistaminen ja arviointi

Resilienssiään vahvistamaan pyrkivien yritysten on ensin käsiteltävä mahdolliset riskitekijät. Yksittäiset riskitekijät voivat joskus kasvaa vahinkojen vyöryksi, joka vaikuttaa organisaatioon monin eri tavoin. Riskialttiuden tunnistaminen ja arviointi on tarpeen, jotta voidaan vähentää kriisien todennäköisyyttä, rajoittaa vahinkoja ja hallita riskejä.

Mahdolliset kriisit tunnistetaan ja niitä valvotaan datan avulla. Menestyvät yritykset kartoittavat näin mahdollisuuksia ja riskejä ja kehittävät strategisia lähestymistapoja riskien vähentämiseksi. Esimerkkejä riskeistä, jotka voivat uhata yrityksen liiketoimintaa:

 • Markkinariskit: muuttuvat asiakastarpeet, demografiset muutokset, uudet trendit

 • Taloudelliset riskit: valuuttojen tai korkojen muutokset sekä hyödykkeiden, energian ja osakkeiden hintojen vaihtelut

 • Operatiiviset riskit: IT-vikatilanteet ja häiriöt, inhimilliset virheet, työntekijöiden sairastuminen, työtapaturmat, prosessin virheet, liikekumppaneiden tai toimittajien virheet

 • Strategiset riskit: uusien teknologioiden käyttö, uusille markkinoille siirtyminen, epävarmuudet yrityksen tulevasta rakenteesta

 • Liiketoiminnan riskit: huonot päätökset, negatiivinen medianäkyvyys, petokset, valmistusvirheet 

 • Ympäristöriskit: huonot päätökset, negatiivinen medianäkyvyys, petokset, valmistusvirheet

Liiketoiminnan resilienssiä parannetaan käytännössä organisaation eri osissa strategisten toimenpiteiden avulla. Nämä strategiat auttavat mukautumaan nopeasti taloudellisiin tai poliittisiin muutoksiin, vastaamaan joustavasti tuleviin haasteisiin ja vahvistamaan resilienssiä kokonaisvaltaisesti.*
 

Näin resilientit yritykset toimivat: lue Dun & Bradstreetin raportti

Dun & Bradstreet toteutti liiketoiminnan resilienssistä kyselyn yli 3 000 yrityspäättäjälle oppiakseen, miten resilientit yritykset tunnistavat ja ehkäisevät mahdollisia riskejä. Lataa ilmainen raportti täältä ja tutustu alalla puhaltaviin uusiin tuuliin.

 

Miten resilienssiä voi vahvistaa yrityksen eri osissa?

Organisaation eri osissa hyödynnetään strategisia toimenpiteitä taloudellisen resilienssin toteuttamiseen käytännössä. Nämä strategiat auttavat mukautumaan nopeasti taloudellisiin tai poliittisiin muutoksiin, vastaamaan joustavasti tuleviin haasteisiin ja vahvistamaan resilienssiä kokonaisvaltaisesti.

Liiketoiminnan resilienssiä voi vahvistaa seuraavilla osa-alueilla:

1. Teknologiset ratkaisut

Uusiin teknologioihin ja digitaalisiin innovaatioihin investointi kannattaa, sillä se pitää liiketoiminnan ketteränä ja auttaa yritystä sopeutumaan kriisitilanteisiin. Laadukkaaseen dataan investoivat yritykset pystyvät toimittamaan projektit varmasti sekä aikataulun ja budjetin mukaisesti. Ne pystyvät myös kehittämään tehokkaan suunnitelman häiriötilanteista palautumiseen, jonka avulla ehkäistään katkoksia ja varmistetaan datan varmuuskopiointi sekä palauttaminen hätätilanteissa. Esimerkiksi koronapandemian aikana yritykset, joilla oli tarvittava teknologia, pystyivät siirtymään etätöihin ja ylläpitämään kriittisiä liiketoimintoja. Samaan aikaan on tärkeää tehdä järjestelmistä resilientimpiä ja varmistaa riittävä suojauksen taso, jolla torjutaan esimerkiksi kyberhyökkäykset.

Suunnitelma häiriötilanteista palautumiseen sisältää ratkaisuja tietokoneilla, verkoissa, palvelimilla ja mobiililaitteilla tapahtuvien IT-vikatilanteiden hoitamiseen. Tällaiset suunnitelmat olivat tarpeen esimerkiksi koronapandemian aikana, kun yritysten piti siirtyä nopeasti etätöihin.

2. Taloudellinen vakaus

Yrityksiä ei kiinnosta vain lyhyen aikavälin tuotto, vaan ennen kaikkea pitkän aikavälin taloudellisten riskien valvonta. Tavoitteena on kasvattaa kestävää lainanmaksukykyä. Siksi on tärkeää tuntea asiakkaan taloudellinen tilanne tarkasti, jotta tiedetään, kuinka todennäköisesti asiakas selviytyy maksuista ajallaan.

D&B Finance Analyctics auttaa yrityksiä havaitsemaan taloudellisia riskejä, parantamaan operatiivista tehokkuutta ja vähentämään kustannuksia. Dun & Bradstreetin tietokannasta löytyvät miljoonien yritysten tiedot. Verkkopohjainen D&B Finance Analytics -ratkaisu tarjoaa käyttäjille tärkeitä taloustietoja liikekumppaneista ympäri maailmaa.

3. Toimitusketjun resilienssi

Yksi tehokas ratkaisu on parantaa toimitusketjujen resilienssiä. Tämä tarkoittaa kykyä tunnistaa ja ratkaista toimitusketjun ongelmat jo varhaisessa vaiheessa, mikä parantaa sen resilienssiä. Häiriöt voivat vaikuttaa merkittävästi liiketoimintaprosesseihin.

D&B Risk Analytics Supplier Intelligence on tekoälypohjainen toimitusketjuista ja compliance-toiminnoista vastaavien tiimien työkalu, joka tuo esille toimitusketjuriskejä. Yhdistettynä Dun & Bradstreetin Data Cloud -palveluun D&B Risk Analytics tarjoaa toimitusketjupäälliköille mahdollisuuden auditoida toimittajia, valvoa riskejä aktiivisesti, yksinkertaistaa raportointimenettelyjä ja parantaa toiminnan tehokkuutta. Dun & Bradstreet mahdollistaa toimittajien tarkastamisen pakote- ja seurantalistojen sekä negatiivisen medianäkyvyyden varalta. Lisäksi toimitusketjujen toimintaa voidaan tehostaa, kun toimitusketjupäälliköt pystyvät analysoimaan toimittajien ESG-riskejä.

4. Kilpailukyvyn ja asiakkaiden resilienssi

Taloudellisesti on järkevää kerätä jatkuvaa palautetta asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä ja ottaa heidän toiveensa huomioon tuotekehityksessä. Tämä voidaan hoitaa esimerkiksi asiakaskokemusohjelmien avulla. Yritysten tulisi olla avoimia muutokselle, kuunnella herkällä korvalla ja kantaa vastuu teoistaan. Näin myös maineen resilienssi kasvaa.

Mahdollisten kilpailijoiden silmällä pitäminen on tärkeää oman markkina-aseman vahvistamisen kannalta ja kun tehdään päätöksiä siitä, millainen ydinosaaminen tulee olemaan merkityksellistä tulevaisuudessa.

Markkinoinnin ja myynnin puolella yritykset käyttävät Dun & Bradstreetin D&B Hoovers sales intelligence-alustaa uusien asiakkaiden tunnistamiseen ja resilientin myyntiprosessin rakentamiseen. Prospektit voi tunnistaa ja saada asiakkaiksi nopeammin maailman suurimman yritystietokannan avulla. Kun sidosryhmien tarpeet saadaan selville, yritykset voivat mukauttaa markkinointistrategioitaan niiden mukaan.

5. Organisaation resilienssi

Organisaation resilienssi kattaa rekrytoinnin sekä henkilöstön tyytyväisyydestä ja sitoutumisesta huolehtimisen. Resilientit organisaatiot edistävät moninaisuutta, inkluusiota, avointa yrityskulttuuria ja jatkuvaa oppimista. Ne sitouttavat osaajat palvelukseensa pitkäksi aikaa. Näin niillä on enemmän joustavuutta muutostilanteissa, kuten henkilöstön vaihtuessa.

6. Henkilöstön resilienssi

Organisaatio on vain niin resilientti kuin sen työntekijätkin, minkä vuoksi henkilöstön resilienssiin investoiminen kannattaa. Avoin, luottamuspohjainen yrityskulttuuri on perusta työntekijöiden tyytyväisyyden vahvistamiselle sekä yhteistyölle ja viestinnälle.

Työntekijät voivat kasvattaa osaamistaan jatkuvan parantamisen ja luovan kehittämisen kautta. Tämä auttaa heitä löytämään ratkaisut nopeasti kriisitilanteessa. Koulutus ja testaus varmistavat, että taloudellisen resilienssin suunnitelma tarkistetaan säännöllisesti virheiden varalta ja että se mukautetaan nykytilanteeseen.

7. Johtamisen resilienssi

Resilientin organisaation esihenkilöt miettivät tulevia tarpeita, tekevät nopeita päätöksiä ja vastaavat tulevaisuuden haasteisiin jo tänään. Taloudellisen resilienssin kehittäminen on selkeä tavoite johtajille. He eivät saa arkailla tarpeellisten investointien tekemistä ja innovaatioiden käyttöönottoa.

Strategiat resilienssin vahvistamiseen

Kun tavoitteena on liiketoiminnan resilienssin kasvattaminen eri osa-alueilla, yrityspäättäjien kannattaa huomioida seuraavat seikat:

 • Vain strategiat, jotka heijastuvat prosesseihin ja henkilöstön toimintaan, tuottavat tuloksia.

 • Yritysten kannattaa keskittyä tuoteportfolion monipuolistamiseen. Resilienssin kannalta tärkeää on uusien liiketoimintamallien ja mahdollisuuksien jatkuva arviointi yhteen osa-alueeseen keskittymisen sijaan.

 • Yritysten tulee valvoa jatkuvasti niitä ympäröiviä ja niihin vaikuttavia järjestelmiä. Ympäristön analysointi auttaa luomaan varhaisiin varoitusmerkkeihin perustuvan järjestelmän.

 • Resilientit organisaatiot vähentävät monimutkaisuutta yksinkertaistamalla vanhentuneita prosesseja ja hajottamalla byrokraattisia esteitä.

 • Organisaatioiden kannattaa vahvistaa resilienssiään investoimalla resilienttiin henkilöstöön ja avoimeen kulttuuriin.

 • Käytössä olevat resilienssistrategiat on tarkastettava, testattava ja mukautettava organisaation muutoksiin säännöllisesti.