Compliance Artikkeli

Tunnetko rahanpesulain velvoitteet ja osaatko noudattaa niitä?

Ilmoitusvelvollisisa toimijoita tietyillä toimialoilla ovat elinkeinonharjoittajat, jotka kuuluvat rahanpesulain velvoitteiden piiriin. Näillä toimijoilla on velvollisuus tunnistaa asiakkaansa ja aktiivisesti seurata asiakkaidensa toimintaa muuttujien varalta.

Asiakkaan tunteminen tarkoittaa käytännössä, että tiedetään kenen kanssa asioidaan ja millaista kyseisen organisaation normaali liiketoiminta on. Tehostettu taustojen selvitys on tarpeen, jos riskiarvio indikoi, että asiakassuhteessa tai ykisttäisessä liiketoimessa on keskimääräistä suurempi riski rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen. Are Kivelä Dun & Bradstreetiltä lisää, että taustat on syytä selvittää tehostetusti myös silloin, kun asiakkaalla tai liiketoimella on kytköksiä Euroopan talousalueen ulkopuoliseen tavanomaista korkeamman riskin valtioon.

Yritysten on tehtävä aina ajantasainen ilmoitus tosiasiallisista edunsaajista Patentti- ja rekisterihallitukseen. Lisäksi ilmoitusvelvollisen tulee tehdä omaa toimintaansa koskeva riskiarvio ja huolehtia, että rahanpesulain velvoitteet tunnetaan ja niiden vaikutukset osataan laittaa myös käytäntöön päivittäisessä liiketoiminnassa, Kivelä jatkaa.

Epäilyttävistä liiketoimista on ilmoitettava keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle. 

Ilmoituksen voi tehdä täällä: GoAML Home (rahanpesu.fi)

Lue lisää: Laki rahanpesun selvitelykeskuksesta Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta 445/2017 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®

Myös havaituista puutteista tai epäjohdonmukaisuuksista kaupparekisterin edunsaajatiedoissa tulee ilmoittaa. Ilmoitus tehdään Patentti- ja rekisterihallitukseen. Kun riskiarvio täytyy tehdä, niin ota huomioon ainakin seuraavat asiat:

 • tunnista ja analysoi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit, joita yrityksesi kohtaa
 • huomioi asiakkaat, palvelut ja maantieteellinen toiminta-alue
 • huomioi eri lähteistä saatava tieto riskeistä
 • arvioi eri riskien merkitystä yrityksesi toiminnassa
 • tunnista ja ota käyttöön menetelmät riskien minimointiin ja hallintaan sekä riskien muutosten seurantaan
 • dokumentoi kirjallisesti yrityksesi riskienhallinnan käytännöt

Ohjeita riskiarvion laatimiseksi löytyy myös Finanssivalvonnan sekä Aluehallintoviraston sivuilta.

Riskiarvio - Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen - www.finanssivalvonta.fi

AVI julkaisupohja

Kun riskiarvio on tehty, asiakas- ja toimittajariskien ennakoimiseen ja vähentämiseen kehitetyt globaalit palvelut ovat erittäin tehokkaita, jotta ilmoitusvelvoliset yritykset voivat täyttää

velvoitteensa asiakkaiden ja toimittajien seurannassa. Ratkaisuillamme myös mahdollisesti kalliiksi käyvien ongelmien välttäminen on mahdollista, kertoo Kivelä.

Palveluidemme avulla voit:

 • olla tehokkaampi toimittajien valinnassa ja arvioinnissa
 • havaita riskialttiimmat liiketoiminta-alueesi piilotettujen riskien vähentämiseksi
 • tarkastella asiakkaiden/toimittajien taloudellisia tietoja, mukaan lukien tilinpäätökset ja taseet
 • seurata asiakkaisiin/toimittajiin kohdistuvia tapahtumia, jotta voit olla ennakoiva riskienhallinnassasi
 • seuloa asiakkaat/toimittajat sanktioiden, poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden (PEP) ja ”Adverse media”- tietojen eli julkisuudessa esitettyjen kielteisten tietojen varalta.

Kuva: Dun & Bradstreet

Tehostettu tunteminen on välttämätöntä lisäksi etätunnistamisessa, jos asiakas tai edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tämän lähipiiriä. Palvelumme tarjoavat myös maailmanlaajuista mediaseulontaa henkilöistä, jotka ovat osallistuneet oikeusprosessiin vakavien rikosten, kuten talousrikosten, verorikosten, järjestäytyneen rikollisuuden, korruption, ihmiskaupan ja terrorismin rahoituksen johdosta.

Jos tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä omistuksen tai määräysvallan kautta tunnistamaan, tosiasiallisina edunsaajina pidetään yrityksen tai yhteisön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä. Tämä poikkeus ei kuitenkaan tarkoita tilanteita, joissa asiakas kieltäytyy luovuttamasta tietoja tosiasiallisista edunsaajista.

PEP eli poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö

Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä (PEP, politically exposed person) tarkoitetaan merkittävää julkista tehtävää hoitavaa henkilöä. Riskiarviossa täytyy olla menettely sen toteamiseksi, onko asiakas tai tosiasiallinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, tämän perheenjäsen tai yhtiökumppani. PEP- tarkastusvelvollisuus liitty rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estävään toimintaan. Vaikutusvallan selvittäminen ja tiedon tuoma läpinäkyvyys helpottaa rahaliikenteen seuraamista, jolloin poikkeava toiminta on helpompi havaita ja jäljitys toteuttaa. Finanssialan Keskusliiton mukaan rahanpesulain mukaisia PEP henkilöiä on Suomessa noin 10 000.

Yrityksen ja muun yhteisön tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, joka käyttää määräysvaltaa yrityksessä. Määräysvalta voi perustua

 • yli 25 prosentin osuuden omistukseen joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta
 • yli 25 prosentin osuuteen äänivallasta joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta
 • muuta kautta (esimerkiksi osakassopimuksella) tulevaan määräysvaltaan.

Lue lisää tosiasiallisesta edunsaajatiedosta: Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen… 444/2017 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®

Aloittaessasi asiakassuhteen poliittisesti vaikutusvaltaisen eli PEP-henkilön kanssa, asiakassuhteelle on saatava ylemmän johdon hyväksyntä. On myös selvitettävä asiakassuhteeseen tai liiketoimeen liittyvän varallisuuden tai varojen alkuperä. Asiakkuutta on seurattava tehostetusti, kertaa Are Kivelä.

Dun & Bradstreetin ratkaisuilla kuvattuja lakisääteisiä velvoitteita ja standardeja on helppo mukailla. Asiakkaan tuntemisessa KYC-palvelumme ovat vaivattomia käyttää. Tietysti datamme on myös GDPR asetusten mukaista, Kivelä summaa lopuksi.