Yleiset toimitusehdot ja palveluiden yleiset käyttöehdot

Dun & Bradstreet Finland Oy:n, Dun & Bradstreet Marketing Oy:n ja Bisnode D&B Finland Oy:n yleiset toimitusehdot ja palveluiden yleiset käyttöehdot.

1. Toimitusehtojen soveltaminen

1.1. Toimitusehtoja sovelletaan yllä mainittujen palveluntarjoajien lisäksi muihin Suomessa toimivien, Dun & Bradstreet -konsernin yritysten (jatkossa ”D&B”) ja asiakkaan välisissä sopimuksissa ja toimituksissa.

2. Tuotteiden ja palveluiden toimitus

2.1 D&B toimittaa tuotteet ja palvelut asiakkaalle erillisen kirjallisen sopimuksen mukaan. Mikäli erillistä kirjallista sopimusta toimituksesta ei ole solmittu, noudatetaan tilausvahvistuksessa ja/tai tarjouksessa esitettyjä ehtoja sekä tuote- ja palvelukohtaisia erityisiä ehtoja. Mikäli näiden yleisten ehtojen ja tuote- tai palvelukohtaisten erityisten ehtojen välillä on ristiriita, erityiset ehdot saavat etusijan. Kirjallisella sopimuksella (tai vaihtoehtoisesti tilausvahvistuksessa ja/tai tarjouksessa esitetyllä) on puolestaan etusija ehtoihin nähden.

2.2 D&B on oikeus käyttää toimituksissa alihankkijoita ja se vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan.

2.3 Toimitusajat ovat arvioita, jotka D&B pyrkii täyttämään.

3. Hinnat ja veloitusperusteet

3.1 Hinnat perustuvat D&B:n kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon tai D&B:n antamaan tarjoukseen, ellei muusta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Hintoihin lisätään arvonlisäverot ja muut sovellettavat verot ja julkisoikeudelliset maksut.

3.2 D&B veloittaa erikseen sopimuksen mukaisten tehtävien aiheuttamat matka-, majoitus-, ylityö-, matka-aika-, päiväraha-, laite- ja muut kulut.

3.3 Maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä lukien. Maksun viivästyessä D&B on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa ja keskeyttää toimitus. Maksun viivästyessä yli 30 päivää D&B on oikeus purkaa sopimus. Laskuun kohdistuvat huomautukset on esitettävä kirjallisesti laskun eräpäivään mennessä.

4. D&B vastuut

4.1 D&B vastaa siitä, että sen itse tuottamat tuotteet ja palvelut vastaavat olennaisilta osin niistä annettuja kuvauksia. D&B:n tuotteet ja palvelut perustuvat hyvän rekisteritavan mukaan luotettaviksi arvioituihin tietolähteisiin. D&B ei takaa tietolähteiden luotettavuutta, tietojen täsmällisyyttä tai virheettömyyttä. D&B ei vastaa tuotteiden tai palveluiden soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. D&B ei vastaa kolmansien osapuolten tuottamissa ohjelmistoissa, tiedoissa tai muissa aineistoissa olevista virheistä tai puutteista.

Käyttöpalveluiden osalta D&B ei takaa palveluiden keskeytymättömyyttä, vaan varaa oikeuden ottaa palvelut tilapäisesti pois käytöstä huollon, kolmannen osapuolen kohdistaman palvelun käyttöön kohdistuvan rajoituksen, laitteistoasennuksen tai muun perustellun syyn johdosta.

4.2 D&B ei vastaa välillisistä vahingoista. D&B ei vastaa kadonneista, muuttuneista tai tuhoutuneista tiedoista, tiedostoista tai ohjelmistoista tai näistä tapahtumista aiheutuneista kustannuksista.

4.3 D&B pidättää itselleen oikeuden muuttaa tuotteiden ja palvelujen sisältöä ja toimintatapaa ilman asiakkaan suostumusta pyrkimyksenään kuitenkin pitää tuotteet ja palvelut ajankohtaisina ja tarkoituksenmukaisina.

4.4 D&B vahingonkorvausvastuu rajoittuu enintään siihen summaan, jonka asiakas on maksanut toimituksesta ja/tai palvelusta.

4.5 D&B ei vastaa vahingoista, toimituksen keskeytymisestä, toimituksen estymisestä tai muusta sopimusrikosta, jos tämä johtuu lainsäädöksestä, viranomaisen toimenpiteestä, sodasta, lakosta, saarrosta, työsulusta tai muusta vastaavasta syystä.

4.6 D&B ei vastaa vahingosta, joka johtuu tietoliikennehäiriöistä.

5. Asiakkaan vastuut

5.1 Asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa soveltuvaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä, mukaan lukien seuraavat lait: henkilötietolaki, luottotietolaki, sähköisen viestinnän tietosuojalaki, laki väestötietojärjestelmästä ja laki ajoneuvoliikennerekisteristä. Lisäksi asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia soveltuvia viranomaisohjeita ja -määräyksiä tai muita viranomaisen palvelulle asettamia rajoitteita.

5.2 Asiakas vastaa siitä, että toimitettujen tuotteiden ja palvelujen käyttö on kulloinkin voimassa olevan soveltuvan lainsäädännön, viranomaisten ohjeiden ja hyvän tavan mukaista. Henkilöluottotietojen kysyminen ilman laissa mainittua perustetta (esimerkiksi uteliaisuudesta) tai väärän käyttötarkoituksen antaminen voi olla lain mukaisesti rangaistava teko.

6. Oikeudet aineistoihin ja niiden käyttöön

6.1 Aineistoilla tarkoitetaan tässä asiakirjoja, tietoja, ohjelmistoja, menetelmiä ja malleja sekä niihin tehtäviä lisäyksiä, joita on saatavilla palvelussa. Aineistojen tekijänoikeudet, omistusoikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat D&B ja/tai kolmansille osapuolille.

Asiakas saa maksut suoritettuaan oikeuden käyttää aineistoja sopimuksessa määritellyllä tavalla (rajoitettu käyttöoikeus) omaan käyttöön. Ellei muusta ole erikseen kirjallisesti sovittu tai pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, asiakas saa käyttää aineistoja ainoastaan:

- omassa liiketoiminnassa tai henkilökohtaisessa käytössä
- ainoastaan siihen käyttötarkoitukseen ja siinä laajuudessa, johon ne on nimenomaisesti palvelussa tai lainsäädännön rajoissa osoitettu.

Aineistojen luovuttaminen edelleen ja julkaiseminen, välittäminen tai muu yleisön tai kolmansien osapuolien saataville saattaminen on kielletty, ellei muusta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Kielletyksi Saataville saattamiseksi katsotaan mm. kaikille avoimet sekä käyttäjätunnuksilla rajoitetut internet-palvelut. Asiakas ei saa saattaa tietoja edelleenmyyntiin. Oikeudet aineistoihin ja niiden käyttöön liittyvien rajoituksien voimassaolo jatkuu sopimuksen päätyttyä. Kolmansien omistamiin aineistoihin sovelletaan ensisijaisesti kolmansien ehtoja aineistoista ja niiden käytöstä.

7. Voimassaolo

7.1 Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä ja noudattavansa näitä käyttöehtoja ennen tietojen kyselyä ja käyttäessään palvelua.

7.2 D&B ja asiakkaan välille syntyy sopimus, kun D&B on hyväksynyt tehdyn tilauksen tai D&B on muulla tavalla hyväksynyt sopimuksen syntymisen.

7.3 Kertaluonteisissa toimituksissa sopimus on voimassa, kunnes molemmat osapuolet ovat täyttäneet velvoitteensa. Palvelua ei voi peruuttaa sen jälkeen kun palvelun toimittaminen on aloitettu (Kuluttajansuojalaki 6 luku 16§). Jatkuvat sopimukset ovat voimassa toistaiseksi yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla, ellei muusta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Jatkuvan sopimuksen voi irtisanoa milloin vain. Jatkuvan sopimuksen tilaus on voimassa viimeiseen maksettuun päivään saakka ja päättyy, mikäli irtisanominen on tehty maksetun ajanjakson aikana ennen seuraavan jakson alkua.

7.4 Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli osapuoli olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja eikä korjaa toimintaansa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta. Mikäli asiakas rikkoo aineistoihin, palveluiden immäteriaalioikeuksiin tai käyttöön liittyviä ehtoja, lakia tai viranomaisten määräystä on D&B:llä oikeus päättää palvelu tai näiden sopimusehtojen kohteena oleva tilaus välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Lisäksi jos kyse on kohdassa 3.3 todetusta yli 30 päivän maksuviivästyksestä, D&B on tällöin oikeus purkaa sopimus välittömästi.

7.5 D&B:llä on oikeus saada täysi korvaus kaikista toimituksistaan ja kaikista sopimuksen täyttämiseksi suorittamistaan tehtävistä sopimuksen päättyessä.

7.6 Sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta tulee ilmoittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti.

8. Salassapito

8.1 Osapuolten toisilleen luovuttama tieto, asiakirjat ja muut aineistot, jotka koskevat heidän tai heidän asiakkaidensa tai kumppaniensa liiketoimintaa, on säilytettävä huolellisesti, eikä niitä tai niissä olevia tietoja saa luovuttaa kolmansille ilman osapuolen kirjallista suostumusta. Sama koskee kaikkia niitä tietoja, jotka osapuoli saa tietoonsa sopimusta täyttäessään ja jotka olisi ymmärrettävä tai lain nojalla asetettu salassa pidettäviksi.

9. Henkilötietojen käyttö

9.1 D&B välittää tietoja tietokannoistaan luottamuksellisesti. Asiakas sitoutuu noudattamaan tietosuojaa sekä käsittelemään tietoja lain ja asetusten mukaisesti. Lisäksi asiakas antaa D&B:lle oikeuden käsitellä omia henkilötietojaan D&B:n kulloinkin voimassa olevien tietosuojaselosteen ja lainsäädännön mukaisesti muun muassa, jotta D&B voi toimittaa palvelun tai siihen liittyviä tietoja asiakkaalle.

10. Sopimuksen siirtäminen

10.1 Asiakas ei voi siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle. D&B on kuitenkin oikeus siirtää tarvittaessa sopimus toiselle yhtiölle.

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

11.1 Osapuolten välisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia.

11.2 Osapuolten väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa tai mikäli riita liittyy kokonaan tai osittain teollis- tai tekijänoikeutta koskevaan riita- tai hakemusasiaan tai muuhun markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan, osapuolella on oikeus saattaa riita markkinaoikeuden ratkaistavaksi. Kuluttaja-asiakkaalla on lisäksi oikeus viedä asia kuluttajariitalautakuntaan tai kotipaikkansa toimivaltaiseen tuomioistuimeen asian ratkaisemiseksi.

11.3 D&B on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä yleisiä ehtojaan tai tuote- ja palvelukohtaisia erityisehtojaan. Nämä ehdot korvaavat kaikki edelliset, ellei toisin ole sovittu.

12. Mikään edellä mainitusta ehdoista ei rajoita kuluttajansuojalaissa (20.1.1978/38) mainitun kuluttajan pakolliseen lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia.