Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more

Bisnode Finland Oy:n, Bisnode Marketing Oy:n ja Bisnode D&B Finland Oy:n yleiset sopimusehdot

Bisnode Finland Oy, y-tunnus 2014838-7
Bisnode Marketing Oy, y-tunnus 1966768-1
Bisnode D&B Finland Oy, y-tunnus 0830215-0
Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI
Puh. 09 7511 9100

1. Sopimus- ja toimitusehtojen soveltaminen

1.1 Sopimus- ja toimitusehtoja sovelletaan Bisnode Finland Oy:n, Bisnode Marketing Oy:n tai Bisnode D&B Finland Oy:n lisäksi muihin Suomessa toimivien, Bisnode -konsernin yritysten (jatkossa Bisnode) ja asiakkaan välisissä sopimuksissa, toimituksissa ja tietojen luovutuksissa.

2. Tuotteiden ja palveluiden toimitus

2.1 Bisnode toimittaa tuotteet ja palvelut asiakkaalle erillisen kirjallisen sopimuksen mukaan. Mikäli erillistä kirjallista sopimusta toimituksesta ei ole solmittu, noudatetaan tilausvahvistuksessa ja/tai tarjouksessa esitettyjä ehtoja sekä tuote- ja palvelukohtaisia erityisiä ehtoja. Mikäli näiden yleisten ehtojen ja tuote- tai palvelukohtaisten erityisten ehtojen välillä on ristiriita, erityiset ehdot saavat etusijan. Kirjallisella sopimuksella (tai vaihtoehtoisesti tilausvahvistuksessa ja/tai tarjouksessa esitetyllä) on puolestaan etusija ehtoihin nähden.
2.2 Bisnodella on oikeus käyttää toimituksissa alihankkijoita. Bisnode vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan.
2.3 Toimitusajat ovat arvioita, jotka Bisnode pyrkii täyttämään.

3. Hinnat ja veloitusperusteet

3.1 Hinnat perustuvat Bisnoden kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon tai Bisnoden antamaan tarjoukseen, ellei muusta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Hintoihin lisätään arvonlisäverot ja muut sovellettavat verot ja julkisoikeudelliset maksut.
3.2 Maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä lukien. Maksun viivästyessä Bisnodella on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa ja keskeyttää toimitus. Maksun viivästyessä yli 30 päivää Bisnodella on oikeus purkaa sopimus. Laskuun kohdistuvat huomautukset on esitettävä kirjallisesti laskun eräpäivään mennessä.
3.3 Bisnodella on oikeus muuttaa hintoja ilmoittamalla siitä vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaan tulemista.
3.4 Mikäli asiakasta veloitetaan kiinteällä hinnoittelumallilla siten, että veloitus perustuu asiakkaalta saatuun volyymiarvioon ja todellinen käyttömäärä ylittää volyymiarvion, on Bisnodella oikeus veloittaa volyymiarvion ylitys hinnaston mukaisesti.
3.5 Mikäli palveluiden viranomaismääräyksiin perustuvia maksuja muutetaan, voi Bisnode muuttaa välittömästi palveluidensa hintoja vastaavasti.

4. Bisnoden vastuut

4.1 Bisnode vastaa siitä, että sen itse tuottamat tuotteet ja palvelut vastaavat olennaisilta osin niistä annettuja kuvauksia. Bisnoden tuotteet ja palvelut perustuvat luotettaviksi arvioituihin tietolähteisiin.  Bisnode ei voi taata ulkoisten tietolähteiden luotettavuutta, tietojen täsmällisyyttä tai virheettömyyttä. Bisnode ei vastaa tuotteiden tai palveluiden soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Bisnode ei vastaa kolmansien osapuolten tuottamissa ohjelmistoissa, tiedoissa tai muissa aineistoissa olevista virheistä tai puutteista. Bisnode ei vastaa vahingosta, joka johtuu kolmansista johtuvista tietoliikennehäiriöistä. Käyttöpalveluiden osalta Bisnode ei takaa palveluiden keskeytymättömyyttä, vaan varaa oikeuden ottaa palvelut tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen tai muun perustellun syyn johdosta.
4.2 Bisnode ei vastaa välillisistä vahingoista.
4.3 Bisnodella on oikeus muuttaa tuotteiden ja palvelujen sisältöä ja toimintatapaa ilman asiakkaan suostumusta pyrkimyksenään kuitenkin pitää tuotteet ja palvelut ajankohtaisina ja tarkoituksenmukaisina.
4.4 Bisnoden vahingonkorvausvastuu rajoittuu enintään siihen summaan, jonka asiakas on maksanut toimituksesta.
4.5 Bisnode ei vastaa vahingoista, toimituksen keskeytymisestä, toimituksen estymisestä tai muusta sopimusrikosta, jos tämä johtuu lainsäädöksestä, viranomaisen toimenpiteestä, sodasta, lakosta, saarrosta, työsulusta tai muusta vastaavasta syystä. Lakon, saarron, boikotin tai työsulun osalta tätä kohtaa sovelletaan, mikäli mainitut tapahtumat vaikuttavat Bisnoden mahdollisuuteen täyttää sopimusvelvoitteensa.

5. Asiakkaan vastuut

5.1 Asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa soveltuvaa lainsäädäntöä, kuten: tietosuojalainsäädäntöä, luottotietolakia, lakia sähköisen viestinnän palveluista, lakia väestötietojärjestelmästä ja lakia ajoneuvoliikennerekisteristä. Lisäksi asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia soveltuvia viranomaisohjeita ja -määräyksiä. Bisnodella on oikeus vaatia vahingonkorvausta, mikäli asiakas syyllistyy palveluiden väärinkäyttöön, viranomaisohjeiden tai määräyksien noudattamatta jättämiseen, myös niissä tapauksissa missä viranomainen määrää sopimussakkoja Bisnodelle ohjeistuksen noudattamatta jättämisestä.
5.2 Asiakas vastaa siitä, että toimitettujen tuotteiden ja palvelujen käyttö on kulloinkin voimassa olevan soveltuvan lainsäädännön, viranomaisten ohjeiden ja hyvän tavan mukaista.
5.3 Asiakas vastaa tarvittavan käyttöyhteyden luomisesta ja käytöstä aiheutuvista kuluista.

6. Tietosuoja ja tietoturva

6.1 Jos asiakas tallettaa tai säilyttää Bisnodelta saamiaan tietoja sähköisessä tai muussa muodossa, niin asiakkaan on huomioitava, että asiakkaasta tulee tietosuojalainsäädännön mukainen rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjänä asiakkaalle syntyy tietosuojalainsäädännön edellyttämä tietosuojainformointivelvollisuus toiminnastaan. Asiakas on muutoinkin vastuussa tietosuoja-asetuksen määräämistä rekisterinpitäjän velvollisuuksista ja vastuista sekä omien rekisteriensä lainmukaisesta henkilötietojen käsittelystä.
6.2 Henkilötietojen siirtäminen EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle ilman laissa mainittuja perusteita on kielletty.
6.3. Asiakkaan velvollisuus on kouluttaa ja valvoa henkilökuntaansa, että rekisteröityjen henkilötietojen suoja toteutuu asianmukaisesti. Asiakkaan tulee toteuttaa kaikki asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietosuoja- ja tietoturvatoimet riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi. Asiakas varmistaa, että henkilöt, jotka käsittelevät henkilötietoja tai heillä on pääsy henkilötietoihin, käsittelevät niitä tietosuojalainsäädännön ja asiakkaan ohjeiden mukaisesti.
6.4. Selvyyden vuoksi todettakoon, että tietojen luovutuksessa omistusoikeus ei siirry asiakkaalle, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

7. Oikeudet aineistoihin ja niiden käyttöön

7.1 Aineistoilla tarkoitetaan tässä asiakirjoja, tietoja, ohjelmistoja, menetelmiä ja malleja sekä niihin tehtäviä lisäyksiä. Aineistojen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Bisnodelle ja/tai kolmansille osapuolille.
7.2 Asiakas saa maksut suoritettuaan oikeuden käyttää aineistoja sopimuksessa määritellyllä tavalla. Ellei muusta ole erikseen kirjallisesti sovittu tai pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, asiakas saa käyttää aineistoja ainoastaan omassa liiketoiminnassa ja ainoastaan siihen käyttötarkoitukseen ja siinä laajuudessa, johon ne on nimenomaisesti hankittu. Aineistojen luovuttaminen edelleen ja julkaiseminen, välittäminen tai muu yleisön saataville saattaminen on kielletty, ellei muusta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Tämän ehdon voimassaolo jatkuu sopimuksen päätyttyä.
7.3 Kolmansien omistamiin aineistoihin sovelletaan ensisijaisesti kolmansien ehtoja aineistoista ja niiden käytöstä.
7.4 Käyttäjätunnukset palveluihin ovat henkilökohtaisia. Asiakas vastaa siitä että kaikki käyttöoikeuden haltijat täyttävät käyttöoikeuden saamisen edellytykset.
7.5 Sopimuksen päättyessä on asiakas velvollinen purkamaan toimittajan toimittamat tiedot kaikista rekistereistään ja järjestelmistään tai muista käyttökohteista sekä purkamaan kaikki mallit, joissa tiedot ovat olleet vaikuttavina tekijöinä.

8. Voimassaolo

8.1 Nämä ehdot ovat voimassa 01.05.2021 alkaen.
8.2 Bisnoden ja asiakkaan välille syntyy sopimus, kun sopimus on molempien osapuolten allekirjoittama, Bisnode on hyväksynyt tehdyn tilauksen tai asiakas on hyväksynyt Bisnoden tekemän tarjouksen. 
8.3 Kertaluonteisissa toimituksissa sopimus on voimassa, kunnes molemmat osapuolet ovat täyttäneet velvoitteensa. Jatkuvat sopimukset ovat voimassa toistaiseksi yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla, ellei muusta ole erikseen kirjallisesti sovittu.
8.4 Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli osapuoli olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja eikä korjaa toimintaansa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta. Jos kyse on kohdassa 3.3 todetusta yli 30 päivän maksuviivästyksestä, Bisnodella on tällöin oikeus purkaa sopimus välittömästi.
8.5 Bisnodella on oikeus saada täysi korvaus kaikista toimituksistaan ja kaikista sopimuksen täyttämiseksi suorittamistaan tehtävistä sopimuksen päättyessä.
8.6 Sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta tulee ilmoittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti.

9. Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja muut rajoitukset

9.1 Osapuolten toisilleen luovuttama tieto, asiakirjat ja muut aineistot, jotka koskevat heidän tai heidän asiakkaidensa tai kumppaniensa liiketoimintaa, on säilytettävä huolellisesti, eikä niitä tai niissä olevia tietoja saa luovuttaa kolmansille ilman osapuolen kirjallista suostumusta. Sama koskee kaikkia niitä tietoja, jotka osapuoli saa tietoonsa sopimusta täyttäessään ja jotka olisi ymmärrettävä salassa pidettäviksi (esimerkiksi liike-, pankki- tai ammattisalaisuudet).
9.2 Asiakas ei Sopimuksen voimassa ollessa, eikä kuuden (6) kuukauden aikana Sopimuksen päättymisestä, saa ottaa tai yrittää ottaa palvelukseensa Toimittajan tai tämän alihankkijan palveluksessa olevaa tai ollutta henkilöä, joka suorittaa tai on suorittanut Palveluihin liittyviä tehtäviä. Rajoitus ei kuitenkaan koske henkilöä sen jälkeen kun kuusi (6) kuukautta on kulunut henkilön työ- tai muun suhteen päättymisestä. Edellä mainittu rajoitus koskee myös mitä tahansa muuta järjestelyä, jonka tarkoituksena on jollain tavalla suoraan tai epäsuorasti kyseisen henkilön työpanoksen tai osaamisen hankkiminen. Rajoitus koskee myös sellaista yhteisöä, johon Asiakkaalla on omistuksen kautta, sopimusteitse tai muuten määräysvalta tai, jolla on edellä kuvattu määräysvalta Asiakkaaseen tai, joka on saman edellä kuvatun määräysvallan alaisena kuin Asiakas. Edellä olevan kiellon rikkomisesta Asiakkaan Toimittajalle maksettava sopimussakko on palvelukseen otetun henkilön palvelukseen ottoa edeltävän kahdentoista (12) kuukauden ennakonpidätyksen alaista bruttopalkkaa vastaava määrä.

10. Sopimuksen siirtäminen

10.1 Sopimusta ei voi siirtää. Bisnodella on kuitenkin oikeus siirtää sopimus toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

11.1 Osapuolten välisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia.
11.2 Osapuolten väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa tai mikäli riita liittyy kokonaan tai osittain teollis- tai tekijänoikeutta koskevaan riita- tai hakemusasiaan tai muuhun markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan, osapuolella on oikeus saattaa riita markkinaoikeuden ratkaistavaksi.
11.3 Bisnodella on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä yleisiä ehtojaan tai tuote- ja palvelukohtaisia erityisehtojaan. Nämä ehdot korvaavat kaikki edelliset, ellei toisin ole sovittu.