Allmänna avtalsvillkor för Bisnode Finland Oy, Bisnode Marketing Oy och Bisnode D&B Finland Oy

Bisnode Finland Oy, FO-nummer 2014838-7
Bisnode Marketing Oy, FO-nummer 1966768-1
Bisnode D&B Finland Oy, FO-nummer 0830215-0
Gumtäktsvägen 3, 00520 HELSINGFORS
Tfn (09) 7511 9100

1. Tillämpning av avtals- och leveransvillkor

1.1 Avtals- och leveransvillkoren tillämpas på avtal, leveranser och överlåtelse av uppgifter mellan Bisnode Finland Oy, Bisnode Marketing Oy eller Bisnode D&B Finland Oy samt övriga, i Finland verksamma företag inom koncernen Bisnode (nedan ”Bisnode) och kunden.

2. Leverans av produkter och tjänster

2.1 Bisnode levererar produkterna och tjänsterna till kunden i enlighet med ett separat skriftligt avtal. Om ett separat skriftligt avtal om leverans inte har tecknats, tillämpas de villkor som anges i orderbekräftelsen och/eller anbudet samt särskilda produkt- och tjänstespecifika villkor. Om det förekommer en konflikt mellan de allmänna villkoren och de särskilda produkt- eller tjänstespecifika villkoren tillämpas i första hand de särskilda villkoren. Ett skriftligt avtal (eller alternativt orderbekräftelse och/eller anbud) har företräde framför villkoren.
2.2 Bisnode har rätt att använda underleverantörer för leveransen. Bisnode ansvarar för underleverantörers arbete på samma sätt som för sitt eget.
2.3 Leveranstiderna är uppskattningar som Bisnode strävar efter att uppfylla.

3. Pris och faktureringsgrunder

3.1 Priserna grundar sig på Bisnodes vid tidpunkten gällande prislista eller på ett anbud av Bisnode, såvida man inte skriftligt har kommit överens om annat. På priserna tillkommer mervärdesskatt och andra tillämpliga skatter samt offentligrättsliga avgifter.
3.2 Betalningstiden är 14 dagar från fakturadatumet. Vid försenad betalning har Bisnode rätt att debitera dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen och att avbryta leveransen. När betalningen är över 30 dagar försenad har Bisnode rätt att häva avtalet. Anmärkningar gällande fakturan ska framställas skriftligt före fakturans förfallodatum.
3.3 Bisnode har rätt att ändra på priser genom att meddela om detta minst 30 dagar före ändringen träder i kraft.
3.4 Om kunden debiteras enligt en fast prissättningsmodell så att debiteringen baserar sig på en volym som kunden uppskattat och den verkliga användningsmängden överskrider den uppskattade volymen, har Bisnode rätt att debitera för överskridningen av den uppskattade volymen i enlighet med prislistan.
3.5 Om avgifterna för de tjänster som baserar sig på myndighetsbestämmelser ändras, kan Bisnode omedelbart på motsvarande sätt ändra på sina priser.

4. Bisnodes ansvar

4.1 Bisnode ansvarar för att de produkter och tjänster som bolaget självt producerar till väsentliga delar överensstämmer med beskrivningarna av dessa. Bisnodes produkter och tjänster grundar sig på informationskällor som bedömts vara tillförlitliga. Bisnode kan inte garantera att informationskällorna är tillförlitliga eller att informationen är exakt och felfri. Bisnode ansvarar inte för att produkterna eller tjänsterna lämpar sig för ett visst användningsändamål. Bisnode ansvarar inte för fel eller brister i programvara, information eller annat material producerad av tredje part. Bisnode ansvarar inte för skador som orsakas av datakommunikationsstörningar hos tredje part. Vad gäller driftstjänster garanterar Bisnode inte störningsfria tjänster, utan förbehåller sig rätten att tillfälligt ta tjänsterna ur bruk på grund av service, montering av apparatur eller annan välgrundad orsak.
4.2 Bisnode ansvarar inte för indirekta skador.
4.3 Bisnode har rätt att ändra produkternas och tjänsternas innehåll och funktionssätt utan kundens medgivande. Bolaget strävar dock efter att produkterna och tjänsterna ska förbli aktuella och ändamålsenliga.
4.4 Bisnodes skadeersättningsansvar begränsas till högst det belopp kunden har betalat för leveransen.
4.5 Bisnode ansvarar inte för skador, avbrutna leveranser, förhindrade leveranser eller annat avtalsbrott om detta orsakas av myndighetsåtgärder, krig, strejk, embargo, lockout eller annan motsvarande orsak. Vad gäller strejk, embargo, bojkott eller lockout tillämpas denna punkt i de fall ovan nämnda händelser inverkar på Bisnodes möjlighet att uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter.

5. Kundens ansvar

5.1 Kunden förbinder sig till att följa vid tidpunkten gällande lagstiftning såsom: dataskyddslagstiftningen, kreditupplysningslagen, lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation, lagen om befolkningsdatasystemet och lagen om fordonstrafikregistret. Dessutom förbinder sig kunden till att följa vid tidpunkten tillämpliga myndighetsanvisningar och -bestämmelser. Bisnode har rätt att kräva skadestånd ifall kunden gör sig skyldig till missbruk av tjänsten, försummar att följa myndighetsanvisningar eller bestämmelser, även i de fall där myndigheten utfärdar ett avtalsvite åt Bisnode för försummelse att följa anvisningarna.
5.2 Kunden ansvarar för att man vid användningen av de levererade produkterna och tjänsterna iakttar vid tidpunkten gällande tillämplig lagstiftning, myndighetsanvisningar och god sed.
5.3 Kunden svarar för att skapa en nödvändig förbindelse och för de kostnader som dess användning förorsakar.

6. Dataskydd och informationssäkerhet

6.1 Om kunden sparar eller förvarar uppgifter som kunden fått av Bisnode i elektronisk eller annan form, ska kunden observera att kunden blir sådan personuppgiftsansvarig som avses i dataskyddslagstiftningen. Som personuppgiftsansvarig uppstår för kunden skyldighet att i sin verksamhet informera om dataskyddet såsom förutsätts dataskyddslagstiftningen. Kunden ansvarar också i övrigt för den personuppgiftsansvarigas skyldigheter och ansvar som föreskrivs i dataskyddsförordningen samt för en lagenlig behandling av personuppgifter i sina register.
6.2 Det är förbjudet att utan de grunder som nämns i lagen att överlåta personuppgifter utanför EU- och EES-länderna.
6.3. Kunden är skyldig att utbilda och övervaka sin personal, så att skyddet av de registrerades personuppgifter verkställs på ett behörigt sätt. Kunden ska verkställa alla behöriga tekniska och organisatoriska dataskydds- och informationssäkerhetsåtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som motsvarar risken. Kunden säkerställer att personer som behandlar personuppgifter eller som har tillträde till personuppgifter, behandlar dem i enlighet med dataskyddslagstiftningen och kundens anvisningar.
6.4. För klarhetens skull må konstateras av vid överlåtelse av uppgifter övergår inte äganderätten till kunden, om inte annat skriftligen har avtalats.

7. Rätt till materialet och dess användning

7.1 Med material avses i detta sammanhang dokument, information, programvaror, metoder och modeller samt tillägg till dessa. Upphovsrätten till materialet och andra immateriella rättigheter tillhör Bisnode och/eller tredje parter.
7.2 Efter erlagd betalning får kunden rätt att använda materialet i enlighet med avtalet. Om man inte separat skriftligt har kommit överens om annat eller om inte tvingande lag så kräver får kunden endast använda materialet i sin egen affärsverksamhet och i den omfattning materialet uttryckligen har anskaffats. Att överlåta materialet vidare och att publicera, förmedla eller på annat sätt göra det tillgängligt för allmänheten är förbjudet, såvida man inte separat skriftligt har kommit överens om annat. Detta villkor fortsätter att gälla efter att avtalet har löpt ut.
7.3 Vad gäller material som ägs av tredje parter tillämpas i första hand den tredje partens villkor vad gäller materialet och dess användning.
7.4 Användarkoderna till tjänsterna är personliga. Kunden svarar för att samtliga innehavare av användningsrätten uppfyller förutsättningarna för att få användningsrätten.
7.5 Då avtalet upphör är kunden skyldig att radera uppgifterna leverantören levererat från alla sina register och system eller andra användningsobjekt samt att riva alla modeller där uppgifterna varit påverkande faktorer.

8. Giltighet

8.1 Dessa villkor gäller från 1.5.2021.
8.2 Ett avtal mellan Bisnode och kunden uppstår då avtalet har undertecknats av båda parter, Bisnode har godkänt beställningen och kunden har godkänt Bisnodes anbud.
8.3 Vid leveranser av engångsnatur är avtalet i kraft tills båda parterna har uppfyllt sina skyldigheter. Fortlöpande avtal gäller tillsvidare med en uppsägningstid på en (1) månad, såvida man inte separat skriftligt har kommit överens om annat.
8.4 Parterna har rätt att häva avtalet om endera parten väsentligt bryter mot villkoren i detta avtal och inte korrigerar sitt handlande inom trettio (30) dagar från den skriftliga anmärkningen. Om det är frågan om en i punkt 3.3 konstaterad över 30 dagar försenad betalning har Bisnode rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.
8.5 Bisnode har rätt att, då avtalet löper ut, erhålla full ersättning för alla leveranser och för alla uppgifter som utförts för att uppfylla avtalet.
8.6 Uppsägande och hävande av avtal ska meddelas den andra parten skriftligt.

9. Sekretess, tystnadsplikt och andra begränsningar

9.1 Information, dokument och annat material som parterna har överlämnat till varandra och som rör deras, deras kunders eller kompanjoners affärsverksamhet ska förvaras omsorgsfullt och dessa, eller information i dessa, får inte överlämnas till tredje part utan den andra partens skriftliga samtycke. Detsamma gäller all information som parten får till sin kännedom när avtalet uppfylls och som parten skäligen borde förstå vara sekretessbelagd (exempelvis affärs-, bank- eller yrkeshemligheter).
9.2 Kunden får inte medan Avtalet är i kraft och inte heller i sex (6) månader efter det att Avtalet upphört anställa eller försöka anställa en person som är eller har varit i Leverantörens eller dennes underleverantörs tjänst, som utför eller har utfört uppgifter i anslutning till Tjänsterna. Begränsningen gäller emellertid inte personen efter det att sex (6) månader har förflutit sedan personens arbetsförhållande eller annat förhållande har upphört. Ovan nämnda begränsning gäller också vilket som helst annat arrangemang, vars syfte är att på något sätt direkt eller indirekt skaffa denna persons arbetsinsats eller kompetens. Begränsningen gäller också sådan organisation, som Kunden via ägande, avtal eller på annat sätt har bestämmandeinflytande i, eller som har ovan beskrivna bestämmandeinflytande på Kunden eller som står under samma ovan beskrivna bestämmandeinflytande som Kunden. Vid brott mot ovan nämnda förbud är det avtalsvite som Kunden ska betala till Leverantören ett belopp som motsvarar den anställda personens förskottsinnehållningsskyldiga bruttolön för de tolv (12) månader som föregick anställningen.

10. Överlåtande av avtal

10.1 Avtalet kan inte överlåtas. Bisnode har dock rätt att överlåta avtalet till ett annat bolag inom samma koncern.

11. Lösande av tvister och tillämplig lag

11.1 På avtalet mellan parterna tillämpas Finlands lag.
11.2 Man eftersträvar att i första hand lösa tvister mellan parterna genom medling. Såvida detta inte lyckas avgörs ärendet i Helsingfors tingsrätt eller om tvisten helt eller delvis gäller en tvist eller ett ansökningsärende som rör industriella rättigheter eller upphovsrätt eller ett annat ärende som omfattas av marknadsdomstolens befogenheter har parten rätt att föra tvisten till avgörande i marknadsdomstolen.
11.3 Bisnode har rätt att när som helst ändra dessa allmänna villkor eller de särskilda produkt- och tjänstespecifika villkoren. Dessa villkor ersätter alla tidigare villkor, såvida man inte har kommit överens om annat.