Privaatsusteade

Bisnode klientidele
shutterstock_534605905.jpg

Soovime, et oleksite teadlikud, kuidas me, Bisnode Estonia AS (edaspidi Bisnode või me), oma klientide isikuandmeid kogume, miks me neid kogume, mida me nendega teeme ja kuidas me neid  kaitseme.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete vastutav töötleja on BISNODE ESTONIA AS (registrikood 10117826) asukohaga Pronksi 12, 10117 Tallinn, telefon +372 6414902 ja e-post info@bisnode.ee.

Vastutav töötleja on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed on: tel +372 6414903 ja e-post dpo@bisnode.ee.  

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

Töötleme füüsiliste isikute, s.o. klientide ja kliendi esindajate, alljärgnevaid isikuandmeid:

 1. nimi ja kontaktandmed (nt telefoninumber ja e-posti aadress);
 2. seos esindatavaga (kui on asjakohane);
 3. tasuliste teenuste puhul pangakonto number;
 4. teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (sh ostuajalugu);
 5. klienditoele esitatud andmed;
 6. veebirakenduse kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Võime töödelda teie isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 1. kliendile teenuste osutamiseks;
 2. kliendi tellimuste haldamiseks; 
 3. ostetud teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks;
 4. kliendile maksete tagastamiseks (kui on vaja);
 5. teenuste osutamisega seonduvate küsimuste lahendamiseks (klienditugi);
 6. veebikasutusstatistika tegemiseks;
 7. Bisnode’i teadete ja uudiskirjade saatmiseks.

Õiguslik alus

Töötleme isikuandmeid järgnevatel õiguslikel alustel:

 1. kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks;
 2. meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamiskohustus);
 3. meie õigustatud huvi korral ja eeldusel, et andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused ei kaalu sellist huvi üles (nt juriidilise isikuga kontakti võtmine läbi tema füüsilisest isikust esindaja);
 4. kliendi nõusolekul, nt juhul kui soovime saata teile uudiskirju, infomaterjale jm kui nõusolek on seaduse alusel nõutud.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Me võime jagada isikuandmeid kolmandate isikutega, kes osutavad meile meie majandustegevuseks vajalikke teenuseid, nt klienditoe haldamiseks, raamatupidamiseks, andmete majutamiseks jms. Teie isikuandmeid töödeldakse üksnes ulatuses, milles see on vastava teenuse osutamiseks vajalik. Sellised kolmandast isikust teenusepakkujad peavad tagama isikuandmete turvalisuse ja isikuandmete töötlemise vastavalt kehtivatele õigusele ja meiega sõlmitud lepingule.

Otseturustusteated

Bisnode töötleb teie isikuandmeid ka teile pakkumiste tegemiseks. Kui olete meile edastanud isikuandmeid teenuse ostmise käigus, võime saata teile teavet toodete ja teenuste kohta, mis sarnanevad nendega, mille vastu olete varasemalt huvi tundnud ja kui te jätsite andmete esmasel kogumisel kasutamata võimaluse otseturustusest keelduda. Kui soovite saada Bisnode’i otseturunduspakkumisi, saate anda selleks nõusoleku meie kodulehtedel andmete edastamise käigus. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ja Teil on õigus nõusolek igal hetkel tagasi võtta võttes ühendust klienditoega info@bisnode.ee. Sellisel juhul lõpetame teie isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmisest alates.

Isikuandmete edastamine

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Üldjuhul ei edasta me teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Kui selleks peaks tekkima erakorraline vajadus, tagame piisava andmekaitse taseme, mis vastab kehtivale õigusele. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Riikide puhul, kus ei ole tagatud piisav andmekaitse tase, tugineme isikuandmete edastamisel asjakohastele kaitsemeetmetele, nagu Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud standardsed andmekaitsesätted.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Bisnode rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Meie tehnilisi ja organisatoorseid andmekaitsemeetmeid on täpsemalt kirjeldatud siin https://krediidiraportid.ee/bisnode-estonia-andmekaitsetingimused.

Isikuandmete säilitamine

See, kui kaua me andmeid säilitame, sõltub vajadusest. Kui andmeid enam nende töötlemise eesmärkidel tarvis ei ole ning seadus ei kohusta meid neid kauem säilitama, siis me kustutame need oma süsteemidest. Näiteks kliendikonto sulgemisel või kustutamisel kustutatakse ka sellega seotud isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamiskohustuse täitmine).

Andmesubjekti õigused

Vastavalt kehtivale õigusele on teil seoses oma isikuandmetega käesolevas peatükis loetletud õigused:

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebirakenduse kasutajaprofiilis. Kui teenus on ostetud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda tehinguga seoses salvestatud isikuandmetega meie klienditoe vahendusel. Teil on õigus saada ka koopiaid ja väljavõtteid meie poolt töödeldavatest isikuandmetest. Teil on õigus nõuda andmete parandamist või täiendamist, kui selgub, et töödeldavad isikuandmed on ebaõiged või ebatäpsed.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel (nt uudiskirjade saatmiseks) , siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge (info@bisnode.ee) e-posti teel. See ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Kustutamine ja piiramine

Isikuandmete kustutamiseks või töötlemise piiramiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Juriidilistel põhjustel ei pruugi me olla kohustatud teie andmete kustutamise või piiramise taotlust täitma. Sellises olukorras teavitame teid nendest põhjustest oma vastuses teile.

Märgime, et teie isikuandmete töötlemise piiramine ja andmete kustutamine võib takistada meie poolt teile teenuse osutamist või muuta selle võimatuks.

Andmete ülekandmine

Teil on õigus taotleda meil töödeldavate isikuandmete ülekandmist. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Vastuväidete esitamine

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes juhul, kui isikuandmete töötlemine toimub õigustatud huvi alusel. Teie isikuandmete töötlemist jätkame siiski juhul, kui töötlemiseks on õiguslik alus, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused või kui töötlemise eesmärk on meie vastu esitatud või meie tegevusega seotud õigusnõuete esitamine või kaitsmine.

Bisnode vastab teie vastuväidetele ja nõuetele seoses isikuandmete töötlemisega hiljemalt ühe kuu jooksul vastava taotluse esitamisest.

Kaebuse esitamise õigus

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral võtke ühendust meie klienditoega  (info@bisnode.ee) või andmekaitsespetsialistiga (dpo@bisnode.ee). Juhul, kui leiate, et teie õigusi on rikutud, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).