rohkem infot õigustatud huvide kohta

Sinu huvide ja privaatsuse tasakaal

Kui Bisnode kasutab andmete töötlemise juriidilise alusena õigustatud huve, viime selle kontrollimiseks alati läbi tasakaalustava hindamise, mis kinnitab ja tasakaalustab meie huvi andmeid töödelda ning üksikisiku õigust privaatsusele.

Üldiselt koosneb tasakaalustav hindamine järgnevast:

 • Bisnode õigustatud huvi kirjeldus ja hinnang, kas andmete töötlemine on vastavaks eesmärgiks vajalik ja proportsionaalne.
 • Mõju üksikisikutele ja sellele, mida nad mõistlikult eeldavad, et nende andmetega toimub. Samuti antakse ülevaade sellest, kui delikaatsed andmed on, kui palju neid kasutatakse ja kuidas neid töödeldakse.
 • Oleme kehtestanud täiendavad kaitsemeetmed, mis piiraksid üksikisikutele avaldatavat mõju, näiteks andmete minimeerimine, privaatsust suurendavad tehnoloogiad, suurem läbipaistvus, õigus keelduda ning andmete ülekantavus.

Tasakaalustava hindamise tulemused salvestatakse, et saaksime näidata, milliseid meetmeid oleme arvesse võtnud. Tasakaalustavat hindamist tehes jälgime, et kõiki üksikisikute õigustele kehtivaid nõudeid täidetaks. Rakendame üksikisikute andmete kaitsmiseks ka tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

Bisnode õigustatud huvi - krediidiinfo

Bisnode õigustatud huvi - krediidiinfo

Bisnode peab terviklikku krediidiandmete registrit, et pakkuda meie klientidele võimalust kontrollida üksikisiku või ettevõtte krediidivõimet ja aidata finantsriske hallata – näiteks minimeerida riski, et krediiti antakse maksejõetutele isikutele.

Krediidiinfol on ühiskonnas väga tähtis roll. See võimaldab ettevõtetel kontrollida võimet tellitud kauba eest maksta, pangal kontrollida, kas klient suudab majalaenu maksta jne. Eelkõige just internetis sõlmitud lepingute, veebiostude ja muu taolise puhul on Bisnodel tänapäeval praktiliselt iseenesestmõistetav ja kohustuslik roll selliste lepingute täitmisega seoses krediidiinfot analüüsida, kasutada ning ka seda saada ja välja anda (meie klientide jaoks).

Olemasoleva või potentsiaalse kliendi kohta krediidiinfo saamine aitab ettevõttel krediidiriskide minimeerimise kaudu oma äritegevust kaitsta.  Enamik ettevõtteid ei anna laenu või krediiti, kui ei saa andmesubjektide maksejõulisust kontrollida.

Bisnode täidab kõikidel turgudel krediidiinfoga seotud eeskirju ning muid kohalduvaid seadusi.

Sellise teenuse osutamisel tegutseb Bisnode ka ühiskonna huvides:

 • hoiab tarbijate laenumahud madalal – väldib liigset laenukoormust
 • krediidiinfo aitab toimida ELi majandusel, sest
  • majanduse jaoks on tähtis, et laenuandjad saaksid end krediidikadude eest kaitsta ja et krediidi taotlejad saaksid küsitud krediiti
  • valitsuse vaatenurgast on see oluline turgude ja tarbijate tegevuses kahjusid käsitlevate sätete ja reeglite osas
  • krediiditurgu ja e-kaubandust ei tohiks krediidiriskide hindamisel ette tulevate raskuste tõttu piirata

Ootused varieeruvad Bisnodes turgude lõikes; paljudel turgudel andmesubjekt eeldabki, et satub krediidiregistrisse. Krediidiregistrite haldamine erineb piirkonniti; enamiku riikide turgudel on krediidiinfo privaatne, kuid mõnedes riikides haldavad seda praegu ainult valitsusasutused või pangad. Viimasel juhul ei ole Bisnodel sellises riigis tavaliselt krediidiinfoga seotud tegevusi.

Bisnode õigustatud huvi - otseturundus

Bisnode õigustatud huvi - otseturundus

Bisnode’i teenused otseturunduses hõlmavad kontrollimist, et meie klientidel oleks piisavalt infot õige sõnumi ja ajakohaste andmete abil õigete klientide poole pöördumiseks. Bisnode pakub klientide andmete uuendamise teenuseid.

Otseturundus on enamiku ettevõtete jaoks vajalik, sest aitab tooteid klientidele tutvustada.

Bisnode poolt meie klientidele otseturunduse raames pakutavad teenused võimaldavad tagada, et klientide poolt kasutatavad andmed on ajakohased ja sisaldavad piisavalt infot, et õige sõnumi abil õigete klientide poole pöörduda. Seega haldavadki inimesi või B2B infot puudutavaid suuremahulisi andmebaase sellised ettevõtted nagu Bisnode.

Bisnode aitab klientidel leida õiged isikud, kellele oma toodete/teenuste pakkumised suunata. Selliste isikute kohta on vaja teada rohkemat kui vaid nende kontaktandmeid, et pakkumisi isikustada ning need õigel ajal (kui need kõige rohkem huvi võivad pakkuda) ja õigete kanalite kaudu saata. Selleks on tavaliselt vaja rohkem infot, näiteks statistikal põhinevaid andmeid elustiili kohta.

Bisnode õigustatud huvi - profileerimine  turunduslikel eesmärkidel

Bisnode õigustatud huvi - profileerimine  turunduslikel eesmärkidel

Bisnode poolt turunduse eesmärgil profiilianalüüsi tegemine aitab meie klientidel paremini oma olemasolevate klientide ja potentsiaalsete klientideni jõuda. Bisnodes tehakse profiilianalüüsi tavaliselt statistika alusel ja isikut tuvastavaid andmeid ei kasutata.

Profiilianalüüs tähendab igasugust töötlemist, mille eesmärk on hinnata isiku kindlaid isiklikke aspekte ning eelkõige analüüsida või prognoosida tema isiklikke eelistusi, usaldusväärsust, käitumist, asukohta või liikumist.

Bisnode poolt turunduse eesmärgil profiilianalüüsi tegemine aitab meie klientidel paremini oma klientide ja potentsiaalsete klientideni jõuda. Meie kliendid kasutavad profiilianalüüsi peamiselt oma klientide paremini tundma õppimiseks ja uute klientide leidmiseks. Teadmised klientide kohta aitavad tagada täpsemini suunatud turunduse ning vältida klientidele ebavajaliku info saatmist. Suunatud turundus tagab kulutatud rahalt enamasti kõrgema tootluse kui suunamata turundus. Seda aitab saavutada õigete profiilimuutujate lisamine klientide nimekirjale.

Mõnedes Bisnode turunduspakkumistes lisatakse üksikisiku vaatesse ka täiendavaid statistilisi muutujaid. Need võivad olla näiteks elustiil, perekondlik seis, auto omamise tõenäosus jne. Sellist infot kasutatakse veelgi täpsemate pakkumiste suunamiseks. See võib tuua kaasa ka selle, et isik jäetakse pakkumise saamisest või madalamast hinnast kõrvale või saadetakse talle vähem adekvaatne pakkumine (kuna muutujad on statistilised ja ei puuduta konkreetset ühte ainsat isikut).

Bisnode õigustatud huvi - andmete kontroll

Bisnode õigustatud huvi - andmete kontroll

Bisnode’i teenused andmete ja kinnitamise raames on suunatud õigusnõuete täitmisele, et meie kliendi andmed oleks ajakohased. Seega haldavadki inimesi või B2B infot puudutavaid suuremahulisi andmebaase sellised andmeesitajad nagu Bisnode. Bisnode pakub klientide andmete uuendamise teenuseid.

Bisnode’i kliendi vajadus kinnitamis- ja kontrolliteenuste järele põhineb peamiselt vajadusel hoida andmed ajakohased ja lisada ka täiendavat infot. Täiendavat infot kasutatakse tavaliselt lõppkliendi paremini tundma õppimiseks. Paremate teadmiste abil saab turundustegevust paremini suunata ja vältida isikuni ebavajaliku info jõudmist. Samuti peavad meie kliendid pettuste vältimiseks näiteks kontrollima, kas uus klient on ikka olemas.