Mida sina teha saad

Sinu õigused on laiaulatuslikud, kuid meie kohustused veel suuremad

1. Juurdepääsuõigus

Sul on õigus teada, kui sinu isikuandmeid töötleme. Seejuures on sul õigus oma andmetele alati juurde pääseda, mis tähendab, et võid igal ajal töötlemise kohta teavet küsida. Teavitame sind ka partneritest, kellega sinu andmeid jagame.

Teatud juhtudel, näiteks meiepoolse andmetega seotud rikkumise (või muu sarnase) korral võid meilt ka erakorralist teavet oodata.

Esitame sulle teavet tasuta ja kirjalikult või elektroonselt. Meil on kohustus sulle selgitada, miks ja millistel õiguslikel alustel sinu andmeid töötleme.

2. Õigus andmeid parandada

Sul on õigus paluda, et parandaksime ebatäpsused sind puudutavates andmetes. Samuti on sul õigus lisada puuduvad andmed, mis meil sinu kohta olemas peaksid olema. Meie omalt poolt tagame andmete korrektsuse ja ajakohasuse.

3. Õigus andmeid kustutada

Teil on õigus paluda, et järgmistel seadusega ette nähtud juhtudel teie andmed meie andmebaasist täielikult eemaldataks:

  • Andmeid ei ole meie eesmärgi täitmiseks enam tarvis
  • Oled võtnud tagasi oma nõusoleku andmete töötlemiseks
  • Sinu andmeid kasutatakse otseturunduses ja sa ei ole sellega nõus
  • Sinu andmeid kasutatakse ebaseaduslikult
  • Sinu andmed on tarvis kustutada seadusjärgse kohustuse täitmiseks

Kui palud oma andmete kustutamist, peame selliste andmete saajaid võimalusel sellest teavitama. Sul on ka õigus teada saada, milliste saajatega teie andmeid jaganud oleme.

Andmete kustutamise ja teiste teavitamise õiguses on mõningaid erandeid; kui on tarvis kaitsta muid põhiõigusi, näiteks sõnavabadust, täita seaduslikku kohustust või täita ülesannet avalikkuse huvides või avaliku võimu teostamisel.

4. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Sul on õigus paluda, et sinu isikuandmete töötlemist teatud juhtudel piirataks. See tähendab, et edaspidi kasutame teie andmeid ainult piiratud ulatuses.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele kehtib näiteks siis, kui leiate ebakorrektsed andmed ja palute meil need parandada. Sellisel juhul on sul õigus nõuda, et me ei töötleks andmeid seni, kuni nende kvaliteet on kontrollitud.

Sind teavitatakse, kui andmed on parandatud ja kontrollitud ning piirangu saab eemaldada.

5. Õigus andmete ülekantavusele

Teatud olukordades esitad oma andmed meile ise. Selliste andmete puhul on sul õigus saada nende andmete väljavõte meie andmebaasidest. Meie Dun & Bradstreets kogume väga harva andmeid otse sinu käest.

6. Õigus esitada vastuväiteid

Sul on õigus esitada vastuväiteid teatud andmetöötluse liikidele. Sellisel juhul ei ole meil õigust sinu andmeid töödelda, välja arvatud juhul, kui see on nõutav seadusega või avalikkuse huvides.

Sul on alati õigus teada, kui sinu isikuandmeid otseturunduses kasutatakse. Võite sellest igal ajal loobuda.

7. Automatiseeritud otsuste tegemine, sh profiilianalüüs

Sul on õigus paluda, et sinu andmed ei osaleks automatiseeritud otsuste tegemisel, sealhulgas profiilianalüüsis. Dun & Bradstreet pakub automatiseeritud otsuste tegemise lahendusi, kuid lõpliku otsuse langetavad siiski meie kliendid ja lahenduste kasutajad (mitte meie ise).

Näiteks võib automatiseeritud otsuse tegemine tähendada veebis krediidi saamiseks esitatud avalduse tagasilükkamist või e-värbaja poolt avalduse tagasilükkamist ilma isikliku kontaktita.

Automatiseeritud otsuste tegemist võib lubada siis, kui see on vajalik teie enda ja ettevõtte (meie klientide) vahelise lepingu täitmiseks.

Automatiseeritud otsuseid võib teha koos profiilianalüüsiga või ilma. Profiilianalüüsi võib kasutada ka ilma, et see automatiseeritud otsuste tegemiseni viiks. Profiilianalüüs tähendab isikuandmete igasugust automatiseeritud töötlemist eesmärgiga kirjeldada isikuomadusi. Selle eesmärk on analüüsida või prognoosida isiku töötulemusi, majanduslikku olukorda, tervist, isiklikke eelistusi, huve, usaldusväärsust, käitumist, elukohalinna või liikumist.

8. Kaebused

Kui töötleme sinu arvates teie isikuandmeid ilma vastava õiguseta, on sul õigus esitada kaebus oma riiklikule andmekaitseametnikule.

Andmekaitseametnik saab sinu kaebuse ja selgitab välja järgmised sammud. Sind teavitatakse kolme kuu jooksul, kas uurimine algatati või mitte. Kui ei teavitata, on sul õigus vastuse saamiseks kohtu poole pöörduda.

Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt töödeldakse teie päringut 30 päeva jooksul alates hetkest, mil saame kogu teie päringu töötlemiseks vajaliku teabe. Kui teie päring on keerukas, võib seda tähtaega maksimaalselt kahe kuu võrra pikendada, kuid sellisel juhul teavitame sind sellest ette.

Süvendada oma teadmisi

Vaata KKK-d