Ärieetika

Tegutseme vastutustundlikult

Me järgime kõrgeimaid ärieetika norme

Teame Bisnode’is, et äritegevus pole mitte ainult kohalike seaduste ja määruste järgimine, vaid ka kinnipidamine väljakujunenud ja üldtunnustatud inimõigustealastest kokkulepetest ja eetikanormidest. Me peame seda oluliseks, arvestades usaldust, mida meie kliendid meis näevad, kuna järgime kõrgeimaid ärieetika norme ja tegutseme vastutustundlikult.

Eraelu puutumatus ja autoriõigused

Eraelu puutumatus ja autoriõigused

Läbipaistvus nõuab selgeid suuniseid

Bisnode töötab selle nimel, et edendada läbipaistvat teabeühiskonda, ning on veendunud, et õige teave suurendab ühiskonnas tõhusust ja loob võimalused ettevõtluseks. Samal ajal on äärmiselt oluline ja teabevabaduse üheks nurgakiviks eraelu puutumatuse kaitsmine ja andmeturve. Me tegutseme vastavalt järgmistele põhimõtetele:

 • Me arvestame alati avalikku huvi ning üksikisiku või ettevõtte privaatsusvajadust.
 • Me tagame nii palju kui võimalik, et meie pakutavad andmed oleksid värsked, täpsed ja asjakohased.
 • Me tegutseme pidevalt selle nimel, et tagada teabe mittesattumine üksikisikute ja gruppide kätte, kes ei tegutse meie põhimõtete järgi.
 • Me ei lase lühiajalistel finantshuvidel varjutada üksikisiku õigust eraelu puutumatuse austamisele.
 • Me hindame ja vastame reaktsioonidele ja arvamustele, mis puudutavad seda, kuidas me privaatsusküsimusi kohtleme.
 • Me kaitseme andmeid alati hoolikalt varguse ja väärkasutuse eest.
Korruptsioon, altkäemaks ja kingitused

Korruptsioon, altkäemaks ja kingitused

Nulltolerants ja ennetusmeetmed

Bisnode’il on kõikide korruptsioonivormide suhtes nulltolerantsi poliitika ning ta tegutseb aktiivselt selle nimel, et neid ettevõttes ei tekiks.

 • Korruptsiooni mõiste "tähendab usaldust enda või ettevõtte tulude seisundi kuritarvitamise, altkäemaksu abil.
 • On keelatud pakkuda, lubaduse või esitada ka taotluse seoses, vastu lubadust ega saanud altkäemaksu.
 • Altkäemaksu on kingitus või muid eeliseid, mis võivad mõjutada teise isiku osana oma töö või kohustuste doonorile ebaõiglast soodustust anda.
 • Korruptsiooni ka väljapressimine, soosimine, onupojapoliitika, pettuste, konflikti ja omastamise.
 • Muud kuritarvitamise, hooletussejätmise ja halba võib vaadelda ka kui korruptsiooni.
Konkurents ja monopolivastane tegevus

Konkurents ja monopolivastane tegevus

Fookuses on ärieetika ja vastutustunne

Me püüame suurendada oma turuosa ja võita oma klientide usaldust, kuid me ei tee seda kunagi ärieetika ja vastutustunde arvelt. Bisnode järgib monopolivastaseid ja konkurentsivõimet puudutavaid seadusi turgudel, kus tegutseb.

 • Bisnode ei sõlmi konkurentsivastaseid kokkuleppeid.
 • Kasutame klientide, tarnijate ja teiste partneritega äri tehes ausaid meetodeid.
 • Teeme koostööd konkurentsiasutustega.
 • Tagame, et meie töötajad tunnevad konkurentsiseadusi ja -poliitikaid.

Meie töötajad tegutsevad ettevõtte parimate huvide nimel ning väldivad igasuguseid tegevusi, mida võidakse tõlgendada ettevõtete, organisatsioonide, üksikisikute või teiste huvirühmade eelistamisena Bisnode’i kulul.

 • Meie töötajad väldivad igat liiki tegevusi, mis rikuvad ettevõtte huve või mõjutavad kahjulikult nende otsustusõigust või terviklikkust.
 • Bisnode ei seo end poliitiliste parteidega ning ettevõtte rahalisi vahendeid ei kasutata poliitiliste kampaaniate toetamiseks või muudel poliitilistel eesmärkidel.
Raamatupidamine ja aruandlus

Raamatupidamine ja aruandlus

Me tegutseme kooskõlas kehtivate seaduste ja määrustega

Bisnode järgib üldtunnustatud aruandluspõhimõtteid (GAAP). Me püüame pidevalt pakkuda õigeaegselt läbipaistvaid ja täpseid andmeid. Meie aruandlus vastab kehtivatele seadustele ja määrustele ning finantsandmeid koheldakse vastavalt kehtivale seadusandlusele ja muudele direktiividele.

Bisnode’i töötajad ei tohi avaldada ega väärkasutada konfidentsiaalset informatsiooni, näiteks mitteavalikku teavet Bisnode’i äritegevuste, strateegiate, äritehingute, äriplaanide või äriprotsesside kohta. Vajaduse korral nõuab Bisnode oma töötajatelt ja teistelt Bisnode’i kasuks töötavatelt inimestelt konfidentsiaalsuslepingu allkirjastamist, mille kehtivus kestab kauem kui tööhõive või tööperioodi pikkus.

Inimeste ja inimõiguste austamise

Inimeste ja inimõiguste austamise

Me vastutame oma töötajate eest

 • Bisnode toetab universaalset inimõiguste deklaratsiooni ning aktsepteerib vastutust, mis meil on oma töötajate ja kogukondade ees, kus me tegutseme.
 • Meie töötajatele tuleb tagada turvaline ja tervislik töökeskkond, mida me pidevalt parandame.
 • Bisnode’i eesmärk on meelitada, arendada ja hoida kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajaid, kes jagavad meie ametialast töökeskkonda puudutavaid väärtusi.
 • Me ei võta kunagi tööle alla 15-aastaseid isikuid ning järgime seadusega ettenähtud kõrgemaid vanusepiire, kui see on kohaldatav.
 • Me pakume kõikidele isikutele ühesuguseid võimalusi arvestamata nahavärvi, sugu, rahvust, usuku, etnilist kuuluvust.
 • Töötajatel on lubatud koonduda ametiühingutesse.
 • Bisnode’i varasid, nii materiaalseid kui immateriaalseid, ei tohi kasutada isikliku kasu saamise eesmärgil ega ühegi kolmanda osapoole kasuks.
Keskkonnaalane vastutus

Keskkonnaalane vastutus

Aktiivne ja vastutustundlik keskkonnajuhtimine

Oleme pühendunud kaasa aitama keskkonna parandamisele, järgides Bisnode’i keskkonnapoliitikat ja töötades võimaluse korral oma tegevuse keskkonnamõjude vähendamise nimel aktiivse ja süsteemse keskkonnalase tegevuse abil.

Loe lähemalt meie käitumiskoodeksit