For privatpersoner

Debitor Registret

- Til dig, som er registret

Kom i gang nu?

Hvad er Debitor Registret?

Debitor Registret er et skyldneregister, som hjælper virksomheder med at undersøge, om deres nuværende og potentielle kunder er i stand til at tilbagebetale deres kredit.

En anmærkning i Debitor Registret gør det vanskeligere for privatpersoner og virksomheder at optage nye lån og kreditter.

Enkeltmandsvirksomheder (ENK) vurderes og sidestilles som privatpersoner ved en kreditvurdering. Denne funktion kan derfor anvendes, uagtet om du er en privatperson eller virksomhed.

Vil du se, om du har en betalingsanmærkning i Debitor Registret?

Log på med din
NemID her

 

 

Hvorfor Debitor Registret?

Tjek om dine kunder har betalings-anmærkninger

Kreditvurdering af privatpersoner & virksomheder
Undgå at tabe penge på dårlige betalere
Styr uden om identitetstyve
Har du en betalingsanmærkning?

Har du en betalingsanmærkning?

At være registreret i Debitor Registret betyder, at du som privatperson eller enkeltmandsvirksomhed (ENK) har misligholdt gæld til f.eks. en virksomhed eller det offentlige, hvor der foreligger et retsligt fundament. Det bliver derfor vanskeligere for dig at optage kredit eller lån hos en virksomhed, der benytter vores register.

Vores Inkassopartnere og Advokatselskaber informerer dig skriftligt, såfrem du har en betalingsanmærkning.

Er du stadig i tvivl?

Kredittjekke dig selv her

Læs mere om vores forskellige tjenester

Oftest stillede spørgsmål

Du kan bestille NemID ved at klikke på følgende link Bestil NemID

Hvis du har navn- og adressebeskyttelse har vi ikke mulighed for at vise dine oplysninger

Debitor skal som hovedregel skriftligt have godkendt skyldsforholdet, og der skal være tale om en samlet gæld på mere end 1.000,- kr.

Gyldig dokumentation for indberetning er oftest: Frivilligt eller misligholdt forlig, dom, fogedsag eller et betalingspåkrav.
Du kan max stå registreret i Debitor Registret for en sag i 5 år. Når du har betalt dit udestående, skal kreditor, advokat eller inkassovirksomhed sørge for, at du bliver slettet.
Du skal aftale med den inkassovirksomhed, advokat eller kreditor, der har registreret dig, at du skal slettes fra Debitor Registret.
Debitor Registret er ikke en inkassovirksomhed og har derfor ikke noget med betalingen at gøre.

Debitor Registret kan derimod oplyse dig om, hvilken registrant der har indberettet dig og på vegne af hvilken kreditor. Herefter kan du kontakte registranten for at indgå en aftale om indfrielse af gælden.

Ja, du kan godt stå i 2 registre.

Vær opmærksom på, at du kan blive slettet i et konkurrerende skyldnerregister, førend du slettes fra Debitor Registret. Dette kan skyldes, at du har været indberettet til et lukket register forud for, at der kom grundlag i sagen.

I dette tilfælde vil du blive slettet først i det andet register og i Debitor Registret 5 år efter, at der er kommet grundlag i sagen.

Debitor Registret har det beløb registreret, som var det skyldige beløb på indberetningstidspunktet. Dette er et øjebliksbillede og justeres ikke løbende i vores system.

Selv om der for eksempel er påløbet yderligere renter, eller du har betalt afdrag, ændrer det indberettede beløb sig ikke. Du skal derimod kontakte registranten, der står for inddrivelsen af gælden, for at få oplyst den aktuelle saldo.
For at blive registreret i et åbent skyldnerregister skal der foreligge et fundament, hvor du enten via retslige skridt er blevet tilkendt gælden. For eksempel ved at du har underskrevet en skyldnererklæring og dermed selv har anerkendt fordringen.
"Lov om behandling af personoplysninger", Lov nr. 429 af 31. maj 2000 som ændret ved lov nr. 280 af 25. april 2001, er den lov der regulerer, hvad vi som kreditoplysningsbureau må og ikke må i forbindelse med registrering i et skyldnerregister, og dine rettigheder for aktindsigt som skyldner.

At blive indberettet betyder, at det kan være svært at handle på kredit. Dette kan være i forbindelse med køb af mobiltelefon, optagelse af nye lån og lign.

Hvis du er blevet indberettet til Debitor Registret, har du fået en registreringsmeddelelse, der oplyser dig om, hvem der har indberettet, og hvad der er indberettet.

Oplysningerne står i Debitor Registret i op til 5 år eller indtil gælden er fuldt indfriet. Alle vores kunder vil i samme periode have adgang til oplysninger om dit skyldforhold og kan på den baggrund nægte at give dig eller din virksomhed kredit.

Vær opmærksom på, at du kan blive slettet i et konkurrerende skyldnerregister førend du slettes fra Debitor Registret. Dette kan skyldes, at du har været indberettet til et lukket register forud for at der kom grundlag i sagen. I dette tilfælde vil du blive slettet først i det andet register, og i Debitor Registret 5 år efter at der er kommet grundlag i sagen.

Råd & Vejledning

Det er ikke alle, der med deres gode vilje er blevet indberettet. Finanskrise, konjunktursvingninger, sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse og andre forhold kan være en årsag til, at den økonomiske situation forværres. Og det kan være en situation, vi alle kan komme ud for. Hos Debitor Registret bliver der både indberettet såkaldte "professionelle" skyldnere men også personer, der uden egen skyld er bragt i en uheldig økonomisk situation.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte Debitor Registret, hvis du har spørgsmål til din registrering. Har du spørgsmål til din gæld, eller vil du indgå en afdragsordning, skal du kontakte den virksomhed der har indberettet dig. Ved at benytte linket i venstre side, kan du se en liste over registranter, og derved finde deres telefonnumre.

§ 21. Kreditoplysningsbureauer skal i overensstemmelse med § 28, stk. 1, eller § 29, stk. 1, meddele de oplysninger, der er nævnt i disse bestemmelser, til den, der behandles oplysninger om.

§ 22. Kreditoplysningsbureauer skal til enhver tid på begæring af den registrerede inden 4 uger på en let forståelig måde meddele denne indholdet af de oplysninger og bedømmelser, som bureauet har videregivet om den pågældende inden for de sidste 6 måneder, samt af de øvrige oplysninger, som bureauet på tidspunktet for begæringens fremsættelse opbevarer om den pågældende i bearbejdet form eller på digitalt medium, herunder foreliggende bedømmelser.

Stk. 2. Er bureauet i besiddelse af yderligere materiale om den registrerede, skal dette samtidig meddeles den pågældende med oplysning om materialets art samt om, at den registrerede kan få adgang til at gennemgå det ved personlig henvendelse til bureauet.

Stk. 3. Bureauet skal endvidere give oplysning om kategorien af modtagere af oplysningerne samt tilgængelig information om, hvorfra de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger stammer.

Stk. 4. Den registrerede kan forlange, at bureauet giver meddelelse som nævnt i stk. 1-3 skriftligt. Justitsministeren fastsætter regler om betaling for skriftlige meddelelser.

Bekendtgørelse om betaling for skriftlige meddelelser fra kreditoplysningsbureauer I medfør af § 22, stk. 4, og § 70, stk. 4 og 5, i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger fastsættes

§ 1. Har en registreret person, virksomhed m.v. forlangt skriftlig meddelelse om indholdet af oplysninger og bedømmelser som nævnt i lovens § 22, stk. 1-3, kan kreditoplysningsbureauet som betaling herfor kræve 10 kr. for hver påbegyndt side. Betalingen kan dog ikke overstige 200 kr.

Stk. 2. Har en person, virksomhed m.v. forlangt, at et kreditoplysningsbureau giver skriftlig meddelelse om, at der ikke behandles oplysninger om den pågældende person, kan kreditoplysningsbureauet som betaling herfor kræve 10 kr.Stk. 4. De i stk. 1-2 nævnte beløb omfatter merværdiafgift, forsendelsesomkostninger og lignende.

§ 2 Kreditoplysningsbureauet må ikke kræve betaling for den første skriftlige meddelelse, der gives efter, at den, der behandles oplysninger om, har fået meddelelse efter lovens § 21.

Stk. 2. Betaling kan dog kræves, hvis den, der behandles oplysninger om, har fået skriftlig meddelelse om indholdet af oplysninger som nævnt i lovens § 22, stk. 1-3, i forbindelse med meddelelsen efter lovens § 21.

§ 3 Har en person, virksomhed m.v. ikke forlangt, at meddelelsen eller besvarelsen af en henvendelse skal være skriftlig, kan kreditoplysningsbureauet ikke kræve betaling herfor.

§ 4 Den, der fremsætter krav om betaling i strid med bestemmelserne i § § 1-3, straffes med bøde Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2000.

Hvis du ikke fik besvaret dit spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til debitor@registret.dk eller ringe til os på 7022 0410.

Vi sidder klar til at hjælpe dig mandag - torsdag kl. 8.00-16.00 og fredag kl. 8.00-15.30