Databeskyttelsespolitik – privatpersoner

Beskyttelsen af ​​dine personoplysninger er vigtig for os.

Sidst opdateret 11. mai 2022

I Bisnode behandler vi hver dag store mængder data om de danske forbrugere og virksomheder. Bliv meget klogere på, hvilke data vi har om dig, og hvordan de bruges.

Bisnode er et kreditoplysningsbureau, hvis hovedaktivitet er at registrere og videregive oplysninger om danske virksomheder og privatpersoner til brug for kreditvurdering, markedsanalyse, marketing og ajourføring.

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes af Bisnode og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger. 

1. Ret til indsigt

Du har ret til at få ukorrekte, ufuldstændige, forældede eller unødvendige personoplysninger, vi har gemt om dig, korrigeret. I visse tilfælde, hvor vi anvender officielle data, vil vi muligvis bede dig om at kontakte den offentlige myndighed (CVR) direkte for at få korrigeret dine data for at sikre, at dette sker på den rette, officielle måde, der er nødvendig for disse registre.

2. Sådan registrerer, behandler og videregiver vi oplysninger

Som led i Bisnodes virksomhed driver vi en erhvervsdatabase (Erhvervsdatabasen), hvori alle danske virksomheder, erhvervsdrivende, institutioner, foreninger og lignende, der optages i CVR-registret, registreres. Bisnode driver desuden varemærket Debitor Registret, som er ét af Danmarks to største skyldnerregistre, hvori vi også behandler og videregiver vi personoplysninger til vores kunder med henblik på kreditvurdering.

 • Bisnode er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne, der er indeholdt i Erhvervsdatabasen samt i vores skyldnerregister Debitor Registret.
 • Salg & Markedsføring: Vi behandler og videregiver personoplysninger til vores kunder med henblik på salgsfremmende aktiviteter i forhold til deres eksisterende kunder, salgsemner og andre målgrupper samt med henblik på ajourføring og verifikation af vores kunders eksisterende kunderegistre. Bisnode er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.
 • Kreditvurdering: Som led i vores virksomhed behandler og videregiver vi personoplysninger til vores kunder med henblik på kreditvurdering. Bisnode er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne, der er indeholdt i Erhvervsdatabasen samt i Debitor Registret.

Sådan håndterer vi data om dig


3. Kreditvurdering 

De oplysninger, vi behandler om dig, betegnes som kreditoplysninger.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er, at gøre vores kunder i stand til at foretage en retvisende bedømmelse af din økonomiske solitiet og kreditværdighed med udgangspunkt i oplysningerne.

De kreditoplysninger vi indsamler varierer, alt efter om du er privatperson eller virksomhed.

Vi indsamler og behandler kun almindelige personoplysninger til brug for bedømmelse af din økonomiske soliditet og kreditværdighed. Som kreditoplysningsbureau indsamler og behandler vi således ikke følsomme personoplysninger, oplysninger om strafbare forhold eller oplysninger om CPR-numre som led i vores forretningsmæssige aktiviteter. 

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.

Betalingsanmærkninger

Oplysninger om skyldforhold, som vi modtager fra vores kunder.

Vi registrerer kun betalingsanmærkninger, når oplysningerne vedrører et skyldforhold til samme kreditor på mere end 1.000 kr., og kreditor enten har erhvervet en skriftlig erkendelse af en forfalden gæld, eller hvis der er foretaget retslige skridt mod den pågældende skyldner. 

Når vi registrerer en betalingsanmærkning, vil vi typisk registrere følgende oplysninger:

 • Skyldners navn, adresse og fødselsdato
 • Kreditors navn og adresse
 • Kontaktoplysninger på kreditors advokat eller inkassobureau
 • Gældens størrelse
 • Fundamentet for indberetningen (skylderkendelse, fogedsag, stævning, dom mv.)
 • Registreringsdato
 • Slettedato

En betalingsanmærkning vil være tilgængelig for vores kunder i Debitor Registrets skyldnerregister i op til 5 år.

 • Indfries gælden inden udløbet af femårsperioden, slettes betalingsanmærkningen ved indfrielsen.
 • Betalingsanmærkninger registreres i Bisnodes skyldnerregister Debitor Registret.


Oplysninger fra Statstidende

Oplysninger om skyldforhold som offentliggøres i Statstidende. Når vi registrerer oplysninger fra Statstidende knyttet til privatpersoner, vil der være tale om følgende:

 • Oplysninger om konkurs og tvangsauktion

For tvangsauktioner gælder det at der vil blive fremsendt en registreringsmeddelelse. 

 • Oplysninger om skyldforhold fra Statstidende vil være tilgængelig for vores kunder i Bisnodes skyldnerregister Debitor Registrets i op til 5 år.
 • Hvis der sker ændringer i skyldforholdet efter offentliggørelsen af oplysningerne i Statstidende, kan dette påvirke registreringsperiodens længde.
 • Hvis en tvangsauktion eksempelvis aflyses efter offentliggørelsen i Statstidende, vil registreringen blive slettet permanent.
 • Yderligere slettes registreringen af tvangsauktionen ved opnåelse af godkendt gældssanering.
 • Såfremt en konkurs er ophævet slettes registreringen ligeledes.  
På virksomheder i Bisnodes Erhvervsdatabase registres oplysninger følgende oplysninger:
 • Konkursdato
 • Dekretdato
 • Kurators navn og adresse


Betalingsadfærd

Oplysninger som vi modtager fra vores kunder om, hvordan deres kunder, leverandører og samarbejdspartnere betaler deres fakturaer.

Vi registrerer og videregiver kun oplysninger om betalingsadfærd på virksomheder.

 • Oplysningerne aggregeres og videregives til vores kunder i form af et betalingsindex som viser hvor god en virksomhed er til at betale regningen til tiden.
 • Scoren går fra 1 - 100, hvor 80 indikerer en rettidig betaling. Oplysningerne registreres i Bisnodes Erhvervsdatabase.


Oplysninger fra CVR-registret

Når vi registrerer oplysninger fra CVR-registret, vil der typisk være tale om følgende oplysninger:

 • Virksomhedens navn
   
 • Selskabsform
   
 • Ejerrelationer
   
 • Bankoplysninger
 • Adresse
   
 • Branchekode
   
 • Antal ansatte
   
 • Kreditscore
 • Telefon
   
 • Startdato
   
 • FAD personer
   
 • Kreditrating
 • Fax
   
 • Ophørsdato
   
 • Funktionschefer
   
 • Kreditmax
 • E-mail
   
 • Revisor
   
 • Børsnoteringer
   
 • Estimeret omsætning
 • CVR nummer
   
 • Bestyrelse
   
 • Scannede regnskaber
   
 • Økonomiske nøgletal
 • Registreringsnummer
   
 • Direktion
   
 • Regnskabstal
   
 • Væksttal
 • P-nummer
   
 • Selskabskapital
   
 • Regnskabsklasse
     
 • Status
   
 • Tegningsregel
   
 • Regnskabsform
     
 • Binavne
   
 • Ejerforhold
   
 • Revisoranmærkninger
     

 

Oplysningerne registreres i Bisnodes Erhvervsdatabaser.

Vi behandler udelukkende dine personoplysninger til brug for bedømmelse af din økonomiske soliditet og kreditværdighed, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende ret.

Oplysningerne videregives til vores til enhver tid værende kunder med det formål at gøre kunderne i stand til at foretage en retvisende bedømmelse af din økonomiske solitiet og kreditværdighed med udgangspunkt i oplysningerne.

Vores behandling af kreditoplysninger om dig kan få betydning for din kreditværdighed.

 • Dette betyder, at du i forbindelse med en registrering af oplysninger hos os kan blive forhindret i at købe på kredit og/eller optage lån.
 • Hvis vi registrerer oplysninger om dig, vil du modtage en registreringsmeddelelse, hvor vi informerer om, hvilke oplysninger vi har registreret og på hvilket grundlag, hvor længe vi forventer at opbevare oplysningerne, samt hvordan du kan gøre dine rettigheder gældende i forbindelse med den konkrete registrering.

Vi behandler oplysningerne om dig med hjemmel i de særlige regler, der er gældende for kreditoplysningsbureauers behandling af person- og virksomhedsoplysninger i databeskyttelseslovens [kapitel 5].

Oplysningerne videreformidles til vores kunder og vores koncernforbundne selskabers kunder til brug for kreditvurdering i forbindelse med etablering af kunde- og/eller kreditforhold, moni-torering i forbindelse med løbende kreditforhold eller i forbindelse med stillingsbesættelse, når der er tale om særligt betroede stillinger.

Vores kunder opererer inden for en bred vifte af brancher, såsom:

 • Forsyning (el, gas mv.)
 • Engroshandel og detailhandel
 • Forsikring
 • Bank og finansiering
 • Administrative tjeneste- og supportydelser
 • Sundhed og socialt arbejde
 • Byggeri
 • Produktion


Internationale overførsler af dine personoplysninger

Oplysningerne kan overføres til modtagere uden for Danmark. Det betyder, at oplysningerne vil kunne blive opbevaret af modtagere i udlandet. I forbindelse med videreformidling af oplysningerne til udlandet sikres det, at oplysningerne er underlagt mindst det samme sikkerhedsniveau som i Danmark.

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Når der ikke længere er behov for at opbevare kreditoplysningerne, sikrer vi, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

4. Markedsføring


Formålet med behandlingen er at gøre vores kunder i stand til bedre at målrette deres markedsføringsaktiviteter til deres eksisterende kunder, salgsemner og andre målgrupper. Samt at hjælpe vores kunder med at få opdateret sine eksisterende kunderegistre med korrekte oplysninger for dermed sikre, at de har den højst mulige datakvalitet.
Bisnode behandler kun almindelige personoplysninger om dig.

Vi indsamler og behandler således ikke følsomme personoplysninger, oplysninger om strafbare forhold eller oplysninger om CPR-numre som led i vores forretningsmæssige aktiviteter.

De oplysninger vi behandler til brug for markedsanalyse, marketing og ajourføring er, med undtagelse af de oplysninger der indhentes i forbindelse med virksomhedsinterviews, offentligt tilgængelige oplysninger.

Telefonbogsoplysninger

Almindelige kontaktoplysninger som vi modtager fra teleoperatørerne. Når vi registrerer telefonbogsoplysninger, vil der typisk være tale om følgende typer af oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Stilling
 • Erhverv

Oplysningerne videregives til brug for ajourføring og verifikation af eksisterende kunderegistre og med henblik på salgsfremmende aktiviteter i forhold til salgsemner og andre målgrupper.


Oplysninger om danske ejendomme og ejere af disse ejendomme

Fra Datafordeleren indhentes en række oplysninger om danske ejendomme. Oplysningerne stammer fra en række landsregistre, der ejes og vedligeholdes af kommunerne, regionerne og staten.

Oplysningerne bruges bl.a. af vores kunder i forbindelse med gennemførelse af ejendomshandler. Oplysningerne videregives kun til formål der er omfattet af gældende lovgivning

Der er tale om følgende registre

 • Oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR-oplysninger)
 • VUR  som er ejendomsvurderingsdelen af ESR systemet
 • Ejerfortegnelsen (EJF) indeholder oplysninger om den eller de personer/virksomheder, som råder over fast ejendom
 • Oplysninger fra Matrikelregistret.

Du kan finde flere oplysninger om, hvilke oplysninger der findes i ejendomsdata systemet via OIS (Offentlige Informationsserver),  du kan få kan få adgang til dine egne oplysninger hos OIS her.


Geodemografisk segmentering (Cameo-oplysninger)


Geodemografisk segmentering betyder, at vi ved brug af statistiske variabler segmenterer data på geografisk niveau i tre forskellige typer af husstande, som er karakteriseret og beskrevet på baggrund af statistiske oplysninger om den danske befolkning.

Denne form for datasegmentering er baseret på det enkelte princip, at de personer, der bor i det samme kvarter, er mere tilbøjelige til at have lignende karakteristika, end to personer der er tilfældigt udvalgt. De statistiske variabler vi anvender til geodemografisk segmentering er ikke forbundet direkte til dig, men er derimod et statistisk billede på en gruppe mennesker, der bor i det samme geografiske område, for eksempel en bestemt bydel. Cameo bruges af vores kunder til at segmentere danske husstande, beskrive kundesegmenter og finde nye kundeemner.


Virksomhedsoplysninger

Når vi registrerer oplysninger fra CVR-registret, vil der typisk være tale om følgende oplysninger:

 • Virksomhedens navn
     
 • Selskabsforms
     
 • Ejerrelationer
 • Adresse
     
 • Branchekode
     
 • Antal ansatte
 • Telefon
     
 • Startdato
     
 • FAD personer (Fuldt Ansvarlig Deltager)
 • Fax
     
 • Ophørsdato
     
 • Børsnotering
 • E-mail
     
 • Revisor
     
 • Scannede regnskaber
 • CVR nummer
     
 • Bestyrelse
     
 • Regnskabstal
 • Registreringsnummer
     
 • Direktion
     
 • Regnskabsklasse
 • P-nummer
     
 • Selskabskapital
     
 • Regnskabsform
 • Status
     
 • Tegningsregel
     
 • Revisoranmærkninger
 • Binavne
     
 • Ejerforhold
     
 • Bankoplysninger

 

Vi kan i denne forbindelse behandle oplysninger om dig som privatperson, i din egenskab af ejer, bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem, funktionschef eller revisor i en virksomhed.

Oplysninger om en virksomheds funktionschefer indhentes gennem de interviews vi løbende gennemfører med alle danske virksomheder. Virksomheder med mere end 100 ansatte kontaktes to gange årligt med henblik på opdatering af oplysningerne om deres funktionschefer, øvrige virksomheder kontaktes én gang årligt. Oplysningerne videregives til brug for markedsanalyse, marketing og ajourføring af eksisterende kunderegistre.


Oplysninger fra det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR-oplysninger)


Oplysninger som vi modtager fra CHR-registret, hvor alle danske husdyrsbesætninger skal være registreret. Ud over oplysninger om de registrerede husdyr, indeholder CHR-registret oplysninger om de ejendomme, som dyrene befinder sig på. Oplysningerne videregives til brug for markedsanalyse og marketing.


Oplysninger om modtagere af landbrugsstøtte


Oplysninger som vi modtager fra Miljø- og Fødevareministeriet om modtagere af landbrugsstøtte.

Når vi registrerer oplysninger om modtagere af landbrugsstøtte, vil der typisk være tale om følgende oplysninger:
Støttemodtagers navn eller evt. firmanavn, CVR-nummer, postnummer, kommune, region, hvilke støtteordninger der er givet støtte til, størrelsen af udbetalingerne i den pågældende udbetalingsperiode, den samlede sum som modtageren har fået i en given udbetalingsperiode. Oplysningerne videregives til brug for markedsanalyse og marketing.

Vi behandler dine personoplysninger til brug for markedsanalyse, marketing og ajourføring.

Vi behandler oplysningerne om dig med hjemmel i de særlige regler i databeskyttelseslovens [§ 13, stk. 5] der er gældende for dataansvarlige, der sælger fortegnelser over grupper af personer med henblik på direkte markedsføring.

Oplysningerne videregives til vores kunder og vores koncernforbundne selskabers kunder til brug for markedsanalyse, marketing og ajourføring for dermed at gøre dem i stand til bedre at målrette deres markedsføringsaktiviteter til deres eksisterende kunder, salgsemner og andre målgrupper samt for at hjælpe vores kunder med at få opdateret deres eksisterende kunderegistre med korrekte oplysninger for dermed sikre, at de har den højst mulige datakvalitet.

Vores kunder opererer inden for en bred vifte af brancher, såsom:
 • Forsyning (el, gas mv.)
 • Engroshandel og detailhandel
 • Forsikring
 • Bank og finansiering
 • Administrative tjeneste- og supportydelser
 • Sundhed og socialt arbejde
 • Byggeri
 • Produktion

Internationale overførsler af dine personoplysninger

Oplysningerne kan overføres til modtagere uden for Danmark. Det betyder, at oplysningerne vil kunne blive opbevaret af modtagere i udlandet. I forbindelse med videreformidling af oplysningerne til udlandet sikres det, at oplysningerne er underlagt mindst det samme sikkerhedsniveau som i Danmark.

5. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende.
 • Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne.
 • Du kan endvidere anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv.
Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, kan du kontakte os
på:customerservice.dk@dnb.com

Self service løsning
 • Ønsker du oplysninger om hvorvidt du er registreret i vores skyldnerregister Debitor Registret kan du bruge vores self service løsning MinDBRoplysning (kræver Nemid). Alternativt kan du maile til DNBEU-debitor@dnb.com.
Indsigt 
Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Du kan også bede os slette dine personoplysninger fra vores systemer. Vi vil efterkomme en sådan anmodning, medmindre vi har et retslig grundlag for ikke at slette data. 

Brug din ret til sletning

Du kan gøre indsigelse mod visse anvendelser af personoplysninger, såfremt disse oplysninger behandles til andre formål, end hvad der er nødvendigt for udførelsen af vores tjenester eller for at overholde en retlig forpligtelse.

Du kan også protestere mod yderligere behandling af personoplysninger efter forudgående samtykke. Hvis du gør indsigelse mod yderligere behandling af personoplysninger, kan det føre til færre muligheder for at bruge vores tjenester hos vores kunder.

Du har ret til at forhindre os i at anvende dine personoplysninger til direkte marketing, markedsundersøgelser og profilering. Det vil i mange tilfælde være en bedre løsning for dig og bruge denne ret, idet mange hjemmesider bruger telefonoplysninger til registrering af dig som kunde.

Brug din ret til indsigelse

Du kan anmode os om at begrænse behandlingen af visse personoplysninger. Dette kan dog medføre færre muligheder for at bruge vores websted og tjenester.

Anmod om begrænsning af data

Du har ret til at modtage personoplysninger, du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt format. Bemærk, at dette kun gælder for data, der blev givet til os direkte af dig.

Brug din ret til dataportabilitet

Klage over vores behandling af dine personoplysninger kan ske til:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Opdateringer
Vi evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.