Jak efektivněji spravovat své rezervy likvidity?

Cash flow – jeden z nejklíčovějších finančních ukazatelů

Cash flow společnosti je jedním z nejdůležitějších finančních ukazatelů při určování, zda společnost stojí na pevných základech, zda nastavená cena funguje nebo zda má společnost dostatek zákazníků. Pokud chcete, aby vaše podnikání prosperovalo, musíte mít nad peněžním tokem jako majitel firmy úplnou kontrolu. Záporný peněžní tok není vždy špatným znakem. Důvody, které ho způsobily, by však měly být vždy analyzovány. Záporný peněžní tok je například přijatelný v raných stádiích společnosti, pokud společnost rozšiřuje své činnosti nebo pokud si již společnost na trhu vybudovala důvěru.  

 

Jednoduše řečeno, kladný peněžní tok znamená, že peníze přicházející do společnosti jsou vyšší než peníze vycházející ze společnosti – jinými slovy, společnost generuje okamžitý zisk a má dost peněz na pokrytí svých výdajů. Neznamená to pouze faktury nebo obchodní pohledávky, které lze vidět v rozvaze. Znamená to, že zákazníci faktury skutečně uhradili. Potenciální platební neschopnost zákazníků – vzpomeňte si na bublinu, která před jedenácti lety vznikla v USA na trhu s nemovitostmi – je potřeba eliminovat, stejně jako podvody, krádeže nebo zásahy vyšší moci, které by mohly vést k nezaplacení faktur. 

 

Co je cash flow a proč je důležité pro vaše podnikání? 

Přísně vzato, je cash flow poměrně čistá forma analýzy zisku. Pro majitele firmy je silné a kladné cash flow důležité z několika důvodů. Nejdůležitější je, že funguje jako nárazník v dobách nejistoty, například recesi, a pomáhá vám pokračovat ve vašem podnikání, i když je situace na trhu náročná. Také chrání společnost před ztrátou úvěru v důsledku nezaplacených faktur a zajišťuje, že má prostředky na pokrytí svých vlastních dluhů. Pokud chcete své podnikání rozšířit, silné a kladné cash flow vám umožní investovat část vašeho příjmu zpět do vašeho podnikání, aniž byste museli použít externí financování.

Peníze přicházející a odcházející ze společnosti jsou popsány ve výkazu peněžních toků, který hodnotí, jak dobře společnost řídí své příjmy a výdaje. Výkaz o cash flow určuje, zda má společnost dostatek peněz na to, aby mohla provádět své každodenní operace. Kromě toho je to užitečný nástroj pro předpovídání budoucnosti společnosti. Je tedy kladné cash flow dobré a záporné špatné?

V zásadě je to pravda, ale není to tak jednoduché. Například společnost Audi nedávno oznámila snížení peněžních toků, ale finanční trhy to téměř neovlivnilo. Důvodem může být skutečnost, že analytici již dlouho věděli, že společnost Audi – stejně jako všichni výrobci automobilů – je ve stavu změny, která vyžaduje velké investice. V dnešní době analytici nejspíš považují vysokou investiční aktivitu za pozitivní signál a znak prozíravého řízení.

Záporné cash flow tedy není vždy špatným znamením, ale přesto je prozkoumat příčiny, které ho způsobily. Výkaz o peněžních tocích může poskytnout hlubší pohled na výdaje společnosti a pomoci určit, co způsobilo záporný peněžní tok. Je však jasné, že trvalé záporné cash flow nakonec povede k bankrotu – což může mít v daném případě různou podobu.

Například společnosti Amazon se podařilo udržet své investory a akcionáře spokojené navzdory zápornému peněžnímu toku z provozního podnikání po více než deset let. Díky finanční podpoře dokázal tento maloobchodní gigant nešťastné období překlenout, až v roce 2003 poprvé vykázal alespoň malý zisk.  

 

Indikátory peněžních toků 

Výsledkem povrchního pohledu na záporný peněžní tok je negativní signál. Pokud vaše společnost potřebuje k nákupu úvěr nebo hledáte financování, potenciální věřitel by se mohl obávat, zda vaše společnost může dluh v dlouhodobém horizontu splatit. Věřitel by mohl požadovat zahrnout rizikovou prémii do úroků nebo by možná úvěr vůbec neposkytl.

To se dnes často objevuje u nových společností, které hledají finanční prostředky pro zahájení a rozvoj svého podnikání. Mnoho majitelů společností přeceňuje prodejní potenciál svého produktu nebo podceňuje mnoho malých provozních nákladů nebo množství potřebných marketingových výdajů. Navíc se investoři obvykle chtějí důkladně podívat na finance společnosti, než do ní investují mnohdy velké množství peněz. 

 

Klíčové ukazatele vývoje peněžních toků 

Důležitým ukazatelem pro současný a budoucí vývoj peněžních toků je tzv. Model provozních pracovních toků známý také jako Cyklus konverze hotovosti. V konečném důsledku jde o to, jak dlouho trvá, než společnost získá zpět peníze vynaložené na předběžné produkty nebo suroviny a než je má zpět na účtě. Zde hraje roli rozdíl mezi platebními podmínkami pro příchozí a odchozí faktury, stejně jako doba výroby a skladování. Celkově musíte samozřejmě také vzít v úvahu pravděpodobnost nezaplacení nebo selhání.

Měřené proměnné se nazývají:

DSO = Období nesplacených plateb neboli Doba dlužníka – Jak dlouho trvá, než zákazníci v průměru zaplatí?

DIO = Období nevyčerpání zásob neboli Doba skladování – Jak dlouho zůstávají předběžné produkty ve společnosti, než ji neopustí jako hotové zboží?

DPO = Období závazků v prodlení neboli Doba dodavatele – Jak dlouho trvá společnosti, než zaplatí účty a faktury svým obchodním věřitelům, včetně dodavatelů, prodejců nebo jiných společností?

Hodnoty a také jejich součet se mezi společnostmi přirozeně liší, ale investoři je používají k získání představy o fungování společnosti porovnáním čísel s průmyslovými standardy. Například vysoká míra peněžního obratu znamená, že ve výrobě a skladování leží velké množství kapitálu. Výroba zahrnuje vše, co je důležité pro prodej, například i marketingové výdaje. Trvalá odchylka od průmyslového standardu by mohla naznačovat, že vedení nemá dílčí procesy pod kontrolou.

Pokud je však například doba skladování velmi krátká, může to značit nízkou úroveň zásob. To může – ale nutně nemusí – znamenat riziko pro investora. Přinejmenším uvidí odchylku od standardu jako důvod, aby o této části obchodního procesu pochyboval.

 

Závěr

Základem každého obchodního repertoáru – i u vaší společnosti – je získat jasný obrázek o své vlastní likviditní situaci. Vysoká likvidita vám umožňuje chránit vaše podnikání mnoha způsoby. Pokud například potřebujete přechodné financování, abyste přečkali časový odstup mezi výdaji a očekávaným příjmem, zvýší se tím náklady na celou výrobu a nakonec i na samotný produkt. Jednoduchá úprava platebních cílů v odchozích fakturách v takovém případě může mít velký význam. 

 

Stáhnout report