Blog Compliance

Strategie ESG Jak lze měřit udržitelnost?

Mít strategii ESG už dnes není pro firmy volitelnou možností. Udržitelnost se stala strategickou prioritou pro společnosti na celém světě. Jak identifikovat rizika ESG ve vašem vlastním dodavatelském řetězci.  

Kdo prodá nejvíce aut nebo vydělá nejvíce? Automobilový průmysl byl těmito čísly utvářen po celá desetiletí. Po dlouhou dobu byla úroveň emisí CO2 nebo energie použitá na provoz závodu irelevantní. Výrobci automobilů jako Mercedes-Benz si v dnešní době stanovili různé cíle: Cílem společnosti je do roku 2030 snížit svou uhlíkovou stopu na polovinu. Cíl je součástí strategie ESG a představuje globální posun směrem k udržitelné ekonomice.

Význam ESG 

ESG znamená Environment Social Governance (životní prostředí, sociální klima a podnikový management). Témata s tím spojená, jako sociální odpovědnost, ekologické povědomí a udržitelnost i transparentní podnikové řízení jsou brána v kontextu s činností společnosti. Strategie ESG zahrnuje cíle a opatření v těchto tematických oblastech. Velké společnosti dbají stále více na to, aby rizika ESG nebyla identifikována a snižována pouze v jejich vlastní společnosti; v centru pozornosti je také ESG ranking jejich obchodních partnerů. Podle zákona o náležité péči dodavatelského řetězce (LkSG) musí společnosti například prověřovat své vlastní dodavatele s ohledem na rizika ESG. 

Strategický přístup vychází z toho, že tyto činnosti musí být koncipovány dlouhodobě a v mnoha případech vyžadují i ​​transformaci procesů ve firmě. 

Kvůli rostoucím regulačním požadavkům musí společnosti na celém světě používat konkrétní čísla, aby prokázaly, jak dobře splňují kritéria ESG.

Individuální posouzení kritérií ESG  

„Společnosti dnes potřebují strategii ESG založenou na platných datech. V závislosti na velikosti a odvětví existují různé požadavky, které je třeba vzít v úvahu při nastavování strategie a při zvažování různých kritérií ESG,“ vysvětluje Carsten Ettmann, Senior Business Consultant Risk & Compliance ve společnosti Dun & Bradstreet.

Zatímco environmentální aspekty jsou zvláště důležité v koncernu z oblasti chemické výroby, sociální složky by měly být středem zájmu strategie udržitelnosti u poskytovatele personálních služeb.

ESG kritéria jako základ pro udržitelné podnikové strategie 

Aby bylo možné měřit a vyhodnocovat udržitelnost, sociální odpovědnost a podnikové řízení založené na hodnotách, jsou zapotřebí definovaná kritéria. Mezi ně patří například množství vypouštěného CO2, rozvoj rovných příležitostí ve firmě nebo certifikace v oblastech, jako je ochrana zdraví nebo cirkulární ekonomika. Tyto faktory lze použít k měření a hodnocení udržitelnosti ve firmách a porovnávání s konkurencí. 

Globální normy ESG jako vodítko 

„V současné době stále neexistují jednotná kritéria a standardy předkládání zpráv. Firmy, zákazníci, politici a finanční sektor definují pojem „udržitelnost“ velmi odlišně. Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) vyvíjí v současné době příslušnou šablonu, která by měla pomoci při sjednocování. Dokud nebude tato šablona k dispozici, doporučujeme obrátit se na tvůrce standardů, jako je Sustainability Accounting Standards Board (SASB),“ říká Ettmann 

 

SASB

SASB

Co je Sustainability Accounting Standards Board (SASB)?

SASB je nezávislá, nezisková organizace, která stanovuje standardy pro zveřejňování informací o udržitelnosti po celém světě. Standardy již existují pro 77 sektorů, kategorizovaných podle tematických oblastí životního prostředí, sociálních věcí a podnikového managementu.
 

Dun & Bradstreet kategorizuje data ESG do 13 tematických oblastí  

Na základě SASB a dalších mezinárodních standardů (GRI, TCFD atd.), kategorizoval Dun & Bradstreet svá data ESG do 13 tematických oblastí. Přírodní zdroje, emise skleníkových plynů a klimatická rizika, environmentální rizika, environmentální příležitosti, lidský kapitál, produkty a služby, loajalita zákazníků, sociální angažovanost, angažovanost dodavatelů, certifikáty, zásady podnikového vedení a odolnost podniku. Tyto tematické oblasti se dále dělí na další podpoložky.

„Při kategorizaci jsme se úzce orientovali na právní požadavky, jako je zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci a taxonomie EU. Firmy jsou dnes povinny získávat informace například o uhlíkové stopě svých obchodních partnerů, pracovních podmínkách nebo společenské angažovanosti. Pomocí D&B ESG Intelligence poskytuje Dun & Bradstreet řešení, díky kterému jsou tato data snadno dostupná,“ říká Ettmann

 

Dun & Bradstreet: ESG Kriterien

 

Hodnocení ESG pro větší transparentnost  

Hodnocení ESG od Dun & Bradstreet vyjadřuje riziko, jaké společnost podstupuje, že bude zapojena do problému souvisejícího s dodržováním ESG, který by mohl způsobit finanční újmu. K měření rizika se používá škála od 1 do 5, přičemž 1 představuje nejnižší a 5 představuje nejvyšší riziko. Pokud má podnik dodavatele s hodnocením ESG 5, lze odvodit, že se jedná o velmi vysoké riziko.

Zároveň to však ukazuje, ve které oblasti má podnik dobré umístění. Existuje tak E-ranking se zaměřením na životní prostředí, S-ranking pro sociální otázky a G-ranking, který odráží aspekty podnikového řízení. K dispozici jsou také data pro srovnání oblastí a informace o použitých zdrojových datech, takže rizika lze velmi přesně posoudit. 

D&B ESG Intelligence podporuje tímto způsobem podniky ve snadné identifikaci obchodních partnerů s vysokým výkonem ESG tak, aby mohly činit správná obchodní rozhodnutí a odhalit rizika, jako jsou poškození pověsti, regulační nebo provozní škody v dodavatelském řetězci,“ říká Ettmann.

Údaje ESG o milionech firem po celém světě 

Dun & Bradstreet používá k vytvoření hodnocení ESG různé zdroje. Patří mezi ně vládní webové stránky, roční finanční výkazy, zprávy o CSR, nevládní organizace, seznamy sledovaných osob, ekologické certifikace a celosvětová média.  

Dun & Bradstreet má v současné době data ESG o více než 35 milionech firem po celém světě. Data jsou aktualizována v týdenním intervalu. Počet firem, pro které lze generovat hodnocení ESG, každým dnem roste.  

Existují různé způsoby, jak získat data o riziku ESG. Data je možné stáhnout jako soubor Excel prostřednictvím webové aplikace D&B Connect. Webové řešení D&B Risk Analytics nabízí možnost velmi jednoduše vyvolat data ESG rizik jako report. Pomocí tohoto nástroje jsou přitom zpřístupněna ještě další data a služby související s dodržováním předpisů (UBO, screening atd.). Tento nástroj také umožňuje rozsáhlé hodnocení portfolia a individuální analýzy. Rozhraní D&B Direct+ umožňuje automatizované vyvolávání dat. Tímto způsobem lze data ESG automaticky integrovat do prostředí jakéhokoli IT systému za účelem pravidelného sledování rizik a zvýšení odolnosti dodavatelského řetězce.  

ESG strategie jako faktor úspěchu 

„Udržitelnost již není okrajovým tématem, a proto je pro firmy vysoce relevantní. Kdo to bude ignorovat, riskuje ztrátu kontaktu s konkurencí na složitém a neustále se měnícím trhu s mnoha výzvami,“ říká Ettmann. 

Každá firma proto potřebuje strategii ESG. Požadavky se však značně liší a závisí na odvětvích, cílových skupinách, produktech, provozních modelech a velikosti firem. Je proto nutná individuální strategie ESG se speciálními cíli a opatřeními.

Takový přístup zahrnuje všechny aspekty, které jsou důležité pro dlouhodobý udržitelný rozvoj firmy. Co je důležité ve firmě z hlediska ESG? Jaké jsou cíle? Kde jsou možná zlepšení? Jaké pozitivní nebo negativní vedlejší účinky vyplývají z transformace, která staví do popředí kritéria ESG? Počet otázek však tyto aspekty daleko přesahuje a je velmi rozsáhlý, takže strategie pomáhá strukturovat a přistupovat ke všem souhrnům témat uspořádaným způsobem. 

 

 

Factsheet zdarma

Factsheet zdarma

Vytvořte svou ESG strategii

Společnost Forrester provedla komplexní průzkum o výzvách a cílech souvisejících s ESG mezi 268 osobami s rozhodovacími pravomocemi. Získejte tipy, jaká opatření byste měli nyní učinit při své vytváření strategie ESG.