Aktuální informace o scoringu a využití služeb Dun & Bradstreet v souladu se sankcemi vůči Rusku. Více informací

Prohlášení o transparentnosti

Prohlášení o transparentnosti analytiky Dun & Bradstreet

Modely, hodnocení, skóre a prediktory („analytika“) společnosti Dun & Bradstreet jsou odvozeny z datových prvků, které se skládají ze sady souborů firmografických údajů, které zahrnují údaje o základních atributech podniku (např. odvětví, velikost podniku a stáří podniku) a soubory pomocných údajů (např. údaje o obchodních platbách), jakož i historickou výkonnost těchto souborů údajů.

Pro některé společnosti nemáme k dispozici všechny datové prvky základních nebo pomocných datových sad. V případech, kdy některé datové prvky nejsou k dispozici, lze analytiku takových společností odhadnout na základě srovnávacích údajů odvozených z příslušných srovnatelných skupin spojených se základními atributy podniků, které chybějící datové prvky nahradí. Náhradní údaje, které jsou výsledkem odhadu, nemusí vést ke stejnému analytickému výsledku, jaký by byl pro danou společnost vypočten, kdyby byla k dispozici a mohla být použita reálná data společnosti.

Dun & Bradstreet získává údaje z externích zdrojů, které považuje za přesné a spolehlivé, ale sama není auditorem a nemá žádnou povinnost náležité péče nebo nezávislého ověření informací, které obdrží. Vzhledem k možnosti lidské nebo strojové chyby mohou údaje poskytnuté společnosti Dun & Bradstreet obsahovat omyly nebo nepřesnosti, což může mít následně vliv na výkonnost některých analytických nástrojů.

V některých případech můžete do našich datových souborů údaje o své firmě doplnit. Chcete-li si prohlédnout základní informace, které máme o vaší společnosti k dispozici, a jste-li reportu uveden jako vedoucí pracovník, zavolejte na číslo +420 274 000 600 a vyžádejte si kopii. Chcete-li nám zaslat aktualizace nebo označit sporné informace, které vyžadují přezkoumání, ověření a případné následné převzetí společností Dun & Bradstreet, použijte prosím stránku service.dnb.com

Naše analýzy jsou vyjádřením názoru k datu, které je u nich uvedeno, a nepředstavují tvrzení o současných nebo historických skutečnostech ani doporučení týkající se jakýchkoli podniků. Společnost Dun & Bradstreet není povinna aktualizovat naše analytické údaje po jejich zveřejnění v jakékoli formě nebo formátu.

Každé obchodní rozhodnutí představuje přijetí jistého rizika. Naše analytika slouží jako prognóza, ale společnost Dun & Bradstreet nemůže zaručit funkčnost těchto analýz pro každý jednotlivý podnik. Analytika Dun & Bradstreet navíc nezohledňuje všechna rizika, která mohou mít vliv na společnost obecně či přímo na vaši konkrétní firmu, mimo jiné včetně dalších ekonomických faktorů nebo proměnlivých tržních podmínek. Není možné se na naše analýzy výhradně spoléhat, jelikož nemohou nahradit um, úsudek a zkušenosti uživatele našich analýz, jeho představenstva, zaměstnanců, poradců a/nebo klientů při přijímání obchodních rozhodnutí. A konečně je nutno poznamenat, že minulá výkonnost firmy nemůže zaručit ani naznačit její budoucí výsledky.

Kromě toho naše Analytika nebere v úvahu individuální okolnosti každého uživatele našich analýz. Proto by měl každý uživatel vyhodnocovat a používat naše analytické nástroje na základě individuálních okolností a specifických potřeb prováděné úvěrové analýzy. Nic v našich analýzách nepředstavuje potvrzení nebo určení způsobilosti podniku k získání úvěru nebo zvýšení stávajícího úvěru. Společnost Dun & Bradstreet netvrdí, že je její analytika shodná s jakýmkoliv jiným úvěrovým skóre nebo modelem hodnocení či je některému takovému skóre nebo modelu podobná.

Naše analýzy jsou poskytovány „tak, jak jsou“. SPOLEČNOST DUN & BRADSTREET SE ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO POUŽITÍ. SPOLEČNOST DUN & BRADSTREET V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ŽÁDNÉ STRANĚ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EXEMPLÁRNÍ, KOMPENZAČNÍ, SANKČNÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, NÁKLADY, VÝDAJE, SOUDNÍ POPLATKY NEBO ZTRÁTY (VČETNĚ, MIMO JINÉ, UŠLÉHO PŘÍJMU NEBO UŠLÉHO ZISKU A PŘÍLEŽITOSTNÝCH NÁKLADŮ NEBO ZTRÁT ZPŮSOBENÝCH NEDBALOSTÍ) V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLI POUŽÍVÁNÍM ANALYTIKY, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. V některých jurisdikcích není omezení odpovědnosti povoleno, takže se na vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat. V takových státech, zemích nebo jurisdikcích je odpovědnost společnosti Dun & Bradstreet omezena v plném rozsahu povoleném zákonem.