Více o našem oprávněném zájmu

Vyvážení našeho zájmu a vašeho soukromí

Tam, kde Bisnode uplatňuje oprávněný zájem jako právní základ ke zpracovávání údajů, tam jej zajišťujeme posouzením vyváženosti, které prověří a vyváží náš zájem na zpracování údajů a právo jednotlivce na soukromí.

Obecně toto posouzení vyváženosti sestává z:

  • Popisu oprávněného zájmu společnosti Bisnode a vyhodnocení, zda je zpracování údajů nezbytné a přiměřené k danému účelu.
  • Dopad na jednotlivce a skutečnost, zda daná osoba předpokládá, či můžeme předpokládat, jak bude naloženo s jejími údaji, i to, nakolik jsou údaje citlivé, kolik údajů se bude využívat a jakým způsobem budou zpracovávány;

Zavedli jsme další bezpečnostní pojistky, které pomohou omezit dopad na jednotlivé osoby, jako je minimalizace údajů, technologie na posilování soukromí; větší transparentnost, právo na opt-out, a přenositelnost údajů.

Záznam o posouzení vyváženosti je uložen tak, abychom mohli prokázat zohlednění těchto zřetelů. Při provádění posouzení vyváženosti požadujeme splnění veškerých požadavků osobnostních práv. Současně realizujeme technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů.

Oprávněný zájem společnosti Bisnode na Platební schopnosti

Oprávněný zájem společnosti Bisnode na Platební schopnosti

Bisnode vede rejstříky o platební historii, aby svým zákazníkům mohla poskytovat služby k ověření platební schopnosti fyzické osoby podnikající nebo podniku a pomohla jim řídit jejich rizika, například minimalizací rizika poskytnutí úvěru nesolventní fyzické osobě.

Informace o platební schopnosti mají ve společnosti životně důležitou funkci. Umožňují společnostem ověřit schopnost zaplatit za objednané zboží, bance ověřit, zda například zákazník dokáže splatit hypotéku na dům. Zejména u smluv uzavřených prostřednictvím internetu, on-line nakupování, a dalších, lze úkol společnosti Bisnode vypočítat a poskytnout informace o platební schopnosti, jakož i získávání a využívání informací o platební schopnosti (účel našich zákazníků) vnímat téměř jako daný a nezbytně povinný při realizaci těchto on-line smluv.

Získávání informací o platební schopnosti o současných nebo potencionálních zákaznících pomáhá společnosti zajišťovat svou obchodní činnost minimalizací úvěrových rizik. Většina společností půjčku nebo úvěr neposkytne, pokud si nemohou ověřit solventnost datového subjektu.

Na trzích má příslušná společnost Bisnode povolení nakládat s informacemi o platební schopnosti a dodržuje předpisy v oblasti informací o platební schopnosti a další příslušné předpisy.

Poskytováním těchto služeb Bisnode rovněž umožňuje další obecné zájmy ve společnosti:

  • omezování dluhu spotřebitelů – prevence předlužení
  • informace o platební schopnosti jsou hybatelem ekonomiky EU
  • pro ekonomiku je důležité, aby se věřitelé mohli chránit před úvěrovými ztrátami a aby žadatelé o úvěr mohli požadovaný úvěr získat
  • z hlediska státní správy, důležité pro ustanovení a pravidla pro ztrátu podniků a spotřebitelů na trzích
  • důležité, aby úvěrový trh a e-commerce nebyly omezovány jen kvůli potížím při posuzování platební schopnosti

Tato očekávání se na jednotlivých trzích Bisnode liší, na řadě trhů se bude předpokládat, že datový subjekt bude možno najít v registru úvěrů. Nakládání s úvěrovými registry se v různých regionech liší; soukromé informace o platební schopnosti jsou na většině trhů běžné, na některých trzích však s nimi nakládají pouze orgány státní moci nebo banky. V posledním případě Bisnode běžně nemá informace o platební schopnosti podniků.

Oprávněný zájem Bisnode na přímém marketingu

Oprávněný zájem Bisnode na přímém marketingu

Služby Bisnode v rámci přímého marketingu mají zajistit, aby zákazníci měli dostatek informací, jak cílit na pravé zákazníky tím správným sdělením, údaji, které jsou aktuální. Bisnode poskytuje služby aktualizace zákaznických údajů.

Služby Bisnode pro naše zákazníky v rámci přímého marketingu zajišťují, že údaje využívané našimi zákazníky jsou aktuální a že informace jsou dostatečné, aby cílili na správné zákazníky tím správným sdělením. Z tohoto důvodu jsou informačními poskytovateli Bisnode vedeny rozsáhlé databáze B2B informací.

Zákazníci Bisnode musejí být schopni najít a správně zacílit na osoby svou produktovou nabídkou. Existuje i potřeba mít o jednotlivých podnikatelských subjektech více informací než pouhé kontaktní údaje za účelem individualizace nabídek, zacílení na zákazníky ve správný okamžik (v okamžiku, kdy budou mít pravděpodobně o nabídku největší zájem) a prostřednictvím správných kanálů. Z tohoto důvodu se běžně požaduje více informací, například proměnné týkající se obratu či počtu zaměstnanců.

Oprávněný zájem Bisnode na Profilování pro marketingové účely

Oprávněný zájem Bisnode na Profilování pro marketingové účely

Služby Bisnode v rámci profilování pro marketingové účely mají za cíl podporu našich zákazníků k lepšímu cílení na zákazníky a potenciální zákazníky. Profilování v rámci Bisnode se běžně provádí na základě statistik a nejedná se o ztotožnitelné informace o fyzické osobě.

Profilování se definuje jako jakákoliv forma zpracování určená k vyhodnocení určitých osobních poměrů dané osoby, zejména k analýze nebo předjímání osobních preferencí, spolehlivosti, chování, polohy nebo pohybu.

Služby Bisnode v rámci profilování pro marketingové účely jsou zaměřeny na podporu našich zákazníků k lepšímu porozumění cílových zákazníků a potenciálních zákazníků. Naši zákazníci využívají běžně profilování pro lepší poznání zákazníků a lepšímu cílení na nové zákazníky. Znalost zákazníka povede k přesněji cílenému marketingu, a předcházení tomu, aby se k jednotlivci nedostávaly irelevantní informace. Cílený marketing mnohokrát poskytuje vysokou návratnost prostředků vynaložených na necílený marketing. V tom pomáhá i doplnění správných profilačních proměnných do seznamu zákazníků.

V některých marketingových nabídkách Bisnode jsou do náhledu fyzické osoby doplňovány i další proměnné statické povahy. Může jít o životní styl, rodinný stav, pravděpodobnost pořízení osobního vozu atd. Tyto informace se využívají k lepšímu cílení na osoby správnou nabídkou. Mohou současně vést k tomu, že určité osobě nebude doručena určitá nabídka nebo nižší cena, nebo jí může být předložena méně relevantní nabídka (nebo proměnné jsou u konkrétní osoby statistické a nikoliv reálné).

Oprávněný zájem Bisnode na Ověření a kontrole

Oprávněný zájem Bisnode na Ověření a kontrole

Služby Bisnode v rámci dat a ověření mají za cíl zajištění právního požadavku, aby naše zákaznické údaje byly aktuální. Z tohoto důvodu, jsou poskytovateli informací, jakým je i Bisnode, vedeny rozsáhlé databáze obyvatelstva nebo B2B informací. Bisnode poskytuje služby aktualizace zákaznických údajů.

Zákaznická služba Bisnode v oblasti ověřování a kontroly dat vychází převážně z požadavku vést aktuální údaje, ale i doplňování dalších informací. Další informace se běžně používají k lepšímu poznání koncového zákazníka. Díky lepším znalostem, lze lépe realizovat cílený marketing, a vyhnout se tomu, aby se k jednotlivci dostaly irelevantní informace. Naši zákazníci si také musejí ověřit, zda nový zákazník vůbec existuje, aby se vyhnuli možnému podvodu.