Co můžete udělat vy

Vaše práva jsou široká. Naše závazky přísnější.
AGBs als Download

1. Právo na přístup

Máte právo vědět, kdy a za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme. Tyto informace by vám měly být poskytnuty v okamžiku, kdy vaše údaje shromažďujeme nebo používáme poprvé. Současně máte trvalé právo na přístup, což znamená, že můžete kdykoliv požadovat příslušné informace. Rovněž vás budeme informovat o tom, s jakými kategoriemi příjemců jsme vaše údaje sdíleli.

V určitých případech, například pokud by došlo k narušení ochrany údajů (nebo k obdobnému porušení zabezpečení) z naší strany, můžete od nás rovněž očekávat informace o této skutečnosti a potřebnou podporu.

Informace, které vám poskytujeme, jsou bezplatné a poskytujeme je v písemné nebo elektronické podobě. Jsme povinni vám vysvětlit, proč vaše údaje zpracováváme a na jakém právním základě tak činíme.

2. Právo na opravu

Máte právo se u nás domáhat opravy veškerých nesprávných informací, které o vás vedeme. Současně máte právo na doplnění jakýchkoliv chybějících údajů, jejichž vedení je pro nás relevantní. Za sebe pak odpovídáme za vedení správných a aktuálních údajů.

3. Právo na smazání údajů

Máte právo se domáhat úplného odstranění vašich údajů z naší databáze v případech vymezených zákonem. Jedná se zejména o situace, kdy:

  • údaje již pro náš účel nejsou nadále potřebné
  • souhlas se zpracováním údajů k určitému účelu byl vámi následně odňat
  • vaše údaje se používají pro přímý marketing a vy jste proti tomuto užití vyjádřili námitku
  • vaše údaje jsou využívány protiprávně
  • vymazání údajů je nezbytné ke splnění právního závazku

Pokud se domáháte smazání svých údajů, budeme informovat příjemce těchto údajů o jejich smazání. Avšak pouze tehdy, pokud je to možné a nevyžaduje to značné a nepřiměřené úsilí. Současně však máte právo vědět, se kterými příjemci jsme vaše údaje dále sdíleli.

Pokud jde o právo na smazání údajů a právo informovat jiné subjekty, existují určité výjimky; tam, kde je to důležité pro ochranu dalších základních práv, jako je například svoboda projevu, plnění právního závazku, provedení úkonu ve veřejném zájmu nebo výkonu úřední moci.

4. Právo na omezení zpracovávání

Právo na omezení zpracování platí například, pokud najdete záznamy, které jsou nesprávné, a vy jste nás požádali o jejich opravu. V těchto případech máte právo požadovat, abychom údaje dále nezpracovávali, dokud nebude prověřena jejich kvalita.

Budete informováni o opravě po prověření údajů a toto omezení bude následně zrušeno.

5. Právo na přenositelnost údajů

V určitých situacích byly údaje poskytnuty přímo vámi. U tohoto druhu údajů máte právo na získání těchto údajů z našich databází. Společnost Dun & Bradstreet zřídka shromažďuje údaje přímo od vás.

6. Právo vyjádřit námitky

Můžete vznést námitku proti určitému použití vašich údajů, pokud byly takové údaje zpracovány pro jiné účely, než je nezbytné pro výkon našich služeb nebo pro dodržení zákonných povinností. Rovněž můžete vznést námitku proti jakémukoliv dalšímu zpracovávání vašich osobních údajů i po předchozím souhlasu, resp. váš dříve udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pokud vznesete námitku proti dalšímu zpracování osobních údajů, může to mít za následek zúžení možností využití našich služeb.

Máte právo nám zakázat používání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, průzkumu trhu a profilování.

Máte právo vyjadřovat námitky vůči určitým typům zpracování vašich osobních údajů. Pokud takové námitky vyjádříte, nebudeme vaše údaje zpracovávat, pokud to nebude nutné z takových důvodů, jako jsou například oprávněné nároky jiných správců údajů nebo úkony ve veřejném zájmu.

7. Automatizované rozhodování, včetně profilování

Máte právo požadovat, abyste nebyli součástí automatizovaného rozhodování, včetně profilování, pokud tato rozhodnutí mohou mít pro vás právní důsledky. Je důležité vědět, že společnost Dun & Bradstreet dodává pouze data pro obchodní rozhodování, nicméně to jsou vždy naši zákazníci a uživatelé našich řešení (nikoli naše společnost), kteří přijímají svá vlastní rozhodnutí.

Například takovým automatizovaným rozhodnutím může být zamítnutí žádosti o úvěr nebo zamítnutí on-line uchazeče o zaměstnání bez jeho osobního kontaktu.

Automatizovaná rozhodnutí mohou být přípustná, pokud jsou nezbytná pro splnění dohody mezi vámi a některou ze společností, které jsou našimi zákazníky.

Automatizovaná rozhodnutí lze činit s profilováním i bez něj. Profilování lze používat, aniž by tento postup vedl k automatizovaným rozhodnutím. Profilováním se rozumí každá forma automatizovaného zpracovávání osobních údajů ke zjištění osobní charakteristiky fyzické osoby. Účelem je analyzovat nebo předpovědět pracovní výkon dané osoby, její ekonomické poměry, zdravotní stav, osobní preference, zájmy, spolehlivost, chování, místo pobytu nebo její pohyb.

8. Stížnosti

Pokud se domníváte, že vaše údaje zpracováváme, aniž bychom k tomu byli oprávněni, máte také případně právo postoupit svou stížnost k českému dozorovému orgánu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

ÚOOÚ po obdržení vaši stížnosti zjistí, co je potřeba učinit v dalším kroku. Pokud bude zahájeno správní řízení, budete o této skutečnosti informováni do tří měsíců. Pokud nebudete vyrozuměni, můžete se případné odpovědi domáhat soudní cestou.

V souladu s GDPR bude vaše žádost zpracována do třiceti dnů od okamžiku, kdy získáme veškeré informace potřebné ke zpracování vaší žádosti. Pokud je vaše žádost složitá, lze tuto lhůtu prodloužit až o dva měsíce. O této skutečnosti vás však budeme předem informovat.

Jak nás můžete kontaktovat

Jak nás můžete kontaktovat

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se našich informací o ochraně osobních údajů nebo informací, které o vás uchováváme, kontaktujte nás na:
Telefon: +420 274 000 240
E-mail: gdpr.cz@dnb.com
Korespondenční adresa: Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Dun & Bradstreet je dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů a nebo prostřednictvím kontaktování zákaznického centra správce:
Telefon: +420 274 000 240
E-mail: dpo.cz@dnb.com
Korespondenční adresa: Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, zasílejte v uzavřené obálce označené „k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů"