Stanovisko Dun & Bradstreet k ochraně osobních údajů

Datová směrnice nás vede správným směrem

Každý den spravujeme velké objemy dat. Pro nás je samozřejmostí, že s těmito údaji nakládáme s nejvyšší respektem. Bezpečnost dat a ochrana soukromí jsou pro nás nejméně stejně tak důležité jako jsou pro naše klienty. Při naší práci proto postupujeme v souladu s pečlivě nastavenými směrnicemi a kontrolními postupy. Používáme spolehlivé systémy a přirozeně dodržujeme právní platné předpisy, pravidla a nařízení na všech našich trzích.

Naší odpovědností je zajistit bezpečnost informací v naší péči a zachovávat soukromí subjektů údajů prostřednictvím jejich náležitého a odpovědného užití. Shromažďování, užití, uchovávání, zabezpečení a zpřístupnění osobních údajů je upraveno v naší datové směrnici, jakož i v našich interních zásadách v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečnost a ochrana údajů

Vyvíjíme značné úsilí k zajištění nejvyšší důvěrnosti a zabezpečení našich údajů. V tomto smyslu přijímáme veškerá nezbytná technická a organizační opatření.

V tomto směru jsou chráněny naše síť, infrastruktura i naše informační systémy. Přístup k vašim osobním údajům je povolen pouze osobám, které je potřebují ke splnění jejich úkolu. Jsou vedeny v přísné profesní důvěrnosti a musejí splňovat technické předpisy stanovené k zajištění důvěrnosti osobních údajů.

Dále chceme zabránit neoprávněným osobám v přístupu, ve zpracovávání, úpravě nebo zničení vašich údajů. A konečně, surová data i analyzovaná data jsou chráněna před poškozením po celou dobu jejich životního cyklu, prostřednictvím opatření na ochranu osobních údajů, technologických a IT opatření.

Více o bezpečnosti a ochraně údajů

V případě narušení ochrany údajů

Někdy dochází k nepředvídatelným událostem. V tomto ohledu jsme přijali plán reakce na nepředvídatelné události. V případě narušení ochrany údajů, jež může zahrnovat rizika pro vaše soukromí, budete v souladu s našimi právními požadavky vyrozuměni vy i Komise pro ochranu soukromí. V tomto případě vyvineme veškeré úsilí k co nejrychlejšímu zastavení tohoto stavu a omezení všech možných následků.

Snižování rizika prostřednictvím minimalizace dat

Bez ohledu na to, jakou obchodní činností se zabýváme, všichni trpíme záplavou dat. Vytváříme jich příliš mnoho, příliš mnoho jich ukládáme, a co je nejméně příjemné, nedokážeme najít způsob, jak se jich zbavit, když je již nepotřebujeme. Dun & Bradstreet se minimalizaci dat věnuje soustavně. Ta omezuje shromažďování a uchovávání pouze takových údajů, které jsou nezbytné pro realizaci naší obchodní činnosti. Minimalizace dat označuje praxi omezování shromažďování osobních údajů pouze na takové údaje, které jsou přímo relevantní a nezbytné pro dosažení konkrétního účelu.

Nakládání s údaji o platební schopnosti

Pro naše klienty často interpretujeme finanční informace. Z bezpečnostních důvodů jsme vyvinuli služby, které naší firemní klientele zajišťují osobní přihlášení. To jim umožňuje si ověřit totožnost veškerých osob, které nakládání s údaji o platební schopnosti a minimalizuje riziko získání přístupu ke službám a údajům klientů neoprávněnými osobami. Tato silná autentifikace usnadňuje klientům i nám ve společnosti Dun & Bradstreet, abychom vždy s údaji nakládali bezpečně.