Aktuální informace o scoringu a využití služeb Dun & Bradstreet v souladu se sankcemi vůči Rusku. Více informací

Finanční analýza odvětví a detailní finanční výsledky v aplikaci Gnosus

Přehledně a jednoduše
check-mark-blue.png

Porovnání aktuálních i historických hodnot finančních ukazatelů analyzované firmy vůči hodnotám odvětví

check-mark-blue.png

Přehledné porovnání konkrétní firmy vůči odvětví prostřednictvím grafické spider-analýzy

check-mark-blue.png

Kompletní podrobnost položek finančních výkazů včetně výkazu CASH FLOW

Finanční analýza firmy a porovnání s odvětvím

Finanční analýza firmy a porovnání s odvětvím

Finanční analýza pomáhá rozklíčovat finanční zdraví analyzované firmy. Zobrazení finanční analýzy v aplikaci Gnosus umožňuje nejen vzájemně porovnat finanční kondici jednotlivých firem, ale také porovnat hodnoty finančních ukazatelů s trhem, na kterém analyzovaná společnost působí. V neposlední řadě zde uživatel rychle a jednoduše zhodnotí trend vývoje jednotlivých ukazatelů firmy i odvětví v čase.

Samy o sobě finanční ukazatele nic moc neřeknou! Abychom mohli činit relevantní závěry, tak je musíme vždy s něčím porovnat – musíme mít představu, jaké jsou průměrné hodnoty v odvětví hodnocené firmy!

Aplikace Vám pomůže odpovědět na otázky:

Aplikace Vám pomůže odpovědět na otázky:

  • Není rentabilita analyzované firmy dlouhodobě záporná, ačkoliv se ostatním firmám v daném oboru daří (ukazatele rentability)?
  • Jak rychle dokáže analyzovaná firma přeměnit svůj majetek na hotovost ve srovnání se svou konkurencí (ukazatele likvidity)? Jak je reálně likvidní, potažmo finančně stabilní?
  • Je míra zadlužení dané firmy zdravá v porovnání se standardní mírou zadlužení v daném oboru (ukazatele zadluženosti)? Příliš velká míra zadlužení může vést k nestabilitě firmy a v případě, že není schopna dostát svým závazkům, až k její insolvenci!
  • Jak efektivně využívá analyzovaná firma svůj majetek (ukazatele aktivity)? Do jaké míry dokáže majetek firmy generovat tržby ve srovnání s její přímou konkurencí?

 

Detailní finanční výsledky

Detailní finanční výsledky

V aplikaci je k dispozici přehledné zobrazení všech položek z rozvahy, výsledovky a výkazu CASH FLOW v nejvyšší podrobnosti, ve které je firma zveřejnila. Uživatel si může jednoduše počítat meziroční indexy vývoje jednotlivých položek, nebo přepínat mezi zobrazením vývoje v rámci jednotlivých účetních standardů, ve kterých analyzovaná firma zveřejnila účetní závěrku.